Dotace a granty

2023

 

Jihočeský kraj zpřístupnil web „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“. Organizace se mohou registrovat

Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2023 – 9. ročník projektu

Dotace v oblasti volnočasových aktivit- České Budějovice

Jihočeský kraj – podpora práce s dětmi a mládeží na rok 2023

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

6.1.2020

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.    Výzva je zaměřena na dva typy podporovaných opatření. První oddíl výzvy s označením „TEPLO“ je zaměřen na rekonstrukci tepelných zdrojů z důvodu nových emisních limitů od roku 2020, tj. výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a druhý oddíl výzvy s označením „VODA“ je zaměřen na zdroje a zlepšení dodávek pitné vody.

Program 133 710 je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 31. 1. 2020.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Po kompletaci formuláře žádosti v elektronickém systému ISPROM žadatel vygeneruje žádost. Následně zasílá žadatel vygenerovanou žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek, ID datové schránky: vidaawt nebo doručuje tištěnou žádost na adresu MŠMT.

Výzva na rok 2020

Výzva k programu 133710

10.12.2019

Dotace – volnočasové aktivity ČB 2020

Podpora volnočasových aktivit – Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit(.docx)

Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočetu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020(.docx)

V ý z v y :

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost(.docx)

Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 1 podaná žádost, pouze nepodnikatelské subjekty)

Opatření č. 3 – příspěvek na příměstské tábory(.doc)

https://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity

Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020

Dotační program v oblasti služeb péče o děti do 6 let věku

Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020(.docx)

Na základě Směrnice 3/2019 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecních pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019 usn. č. 1520/2019

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020(.docx)

Výzva:

     Výzva(.rtf)

https://www.c-budejovice.cz/podpora-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2020

 

29.11.2019

Dotační programy Jihočeského kraje na rok 2020

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#797

28.11.2019

Dotační program ČB v oblasti kultury na rok 2020

https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2020

Dotační program ČB v oblasti cestovního ruchu na rok 2020

https://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2020-0

Dotace ČB v oblasti sportu – rok 2020

https://www.c-budejovice.cz/clone-dotace-v-oblasti-sportu-rok-2019

 

31.10.2019

MŽP spouští unikátní program na podporu iniciativy Sázíme budoucnost

22.10.2019 

 Ministerstvo obrany ČR

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

MŠMT- PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ROK 2020

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020 (dále jen Programy).  Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2020

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde: 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2020

Žádosti o dotaci pro rok 2020 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.

26.9.2019

Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2020 – Podprogram A- MŽP

https://www.mzp.cz/cz/projekty_nno_2020

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. Každá organizace může podat maximálně 3 projekty. Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace činí 250 tis. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 24. října 2019. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky na MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat koordinátorku výzvy Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).

17.12.2018

Č.B. – Zveřejnění dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019

http://www.c-budejovice.cz/dotace-oblast-ochrany-zivotniho-prostredi

 

MŠMT – POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2019

http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-3

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2019 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.   

Program 133 710 je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 31. 1. 2019.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Systém bude pro vkládání žádostí otevřen dne 13.12.2018.

Výzva na rok 2019

Výzva na rok 2019_program 133710

Další informace naleznete v aktuálních dokumentech metodického řízení.

Metodika hodnocení projektů pro rok 2019 

Prováděcí pokyn pro závěrečné vyhodnocení

30.11.2018

9.11.2018

České Budějovice  – dotační program v oblasti kultury na rok 2019

http://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2019

 

České Budějovice  – dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2019

http://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2019

22.10.2018

Pro rok 2019 vyhlašuje Ministerstvo obrany výběrová řízení do 5 dotačních programů. Každý program má vlastní kritéria pro bodové ohodnocení projektu.

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

 •  

19.10.2018
Žádost na rok 2019 (docx, 63kB)

13.9.2018

Prodloužení termínu grantové výzvy – akce k roku Rychlých šípů – 2. kolo

U příležitostí 80. výročí vydání prvního dílu komiksu Rychlé šípy vyhlásila Skautská nadace Jaroslava Foglara výzvu k předkládání projektů. Cílem podpory jsou veškeré aktivity vedoucí k připomenutí vzniku jedinečného fenoménu, jehož prostřednictvím spisovatel a vychovatel Jaroslav Foglar pozitivně ovlivňoval a motivoval generace svých čtenářů.

Předpokládaná maximální celková výše grantů poskytnutých v druhém kole je 50.000.- Kč

Uzávěrka pro druhé kolo je prodloužena do 15.11.2018

Grant je zamýšlen pro sdružení, spolky a oddíly, které v roce 2018 uspořádají akci pro širokou veřejnost (děti, rodiče s dětmi, dospělí) s tématikou připomenutí 80. výročí prvního vydání Rychlých šípů (výstava, beseda, hra, soutěž, závody…).  Akce má posloužit k propagaci odkazu JF a jeho ideálů. Chceme podpořit zejména nové a inovativní akce nebo pravidelné akce, kde díky příspěvku nadace dojde k jejich významnému rozšíření nebo pořízení například nějaké herní pomůcky, kterou bude možné opakovaně používat. Žadatel podáním žádosti potvrzuje, že je schopen grantovanou akci bez dalších podmínek (například navázání na další granty) zajistit a že grant bude použit na schválený účel. Pořadatel poskytne SNJF stručnou zprávu o proběhlé akci včetně fotografické ev. video dokumentace. SNJF poskytne na schválený účel finanční grant a zároveň poskytne k propagaci akce logo 80 let RŠ a zařadí akci do kalendária roku Rychlých šípů na webu nadace.

Žadatelé: skautská střediska, sdružení a spolky, fyzické osoby.

Jak požádat o grant?

Žádosti prosíme zasílat pouze elektronicky ve formátu formuláře ZDE

Za Skautskou Nadaci Jaroslava Foglara

Milan Žaloudek, předseda Fondu Foglar

 

27.6.2018

 

msmtOtevření podávání žádostí o podporu mezinárodních soutěží

Informační systém byl otevřen pro podávání žádostí v rámci programu na Podporu mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdélávání v roce 2019. Podávání žádostí je možné do 30.9.2018. Bližší informace naleznete zde.

13.3.2018- Burzy filantropie

Vážení přátelé, zástupci neziskových organizací, hledáte podporu pro svoje projekty? Pokud ano, přihlašte svůj projekt do druhého ročníku Burzy filantropie, která se bude konat dne 18. června 2018.

Projekt lze přihlásit do 19. března prostřednictvím formuláře uveřejněného na webových stránkách Burzy filantropie- http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-2018/prihlasovaci-formular/

Pokud budete potřebovat poradit, můžete využít konzultaci s fundraiserem Františkem Kaiseršotem, kontaktovat ho můžete na emailu kaisersot@dialogcb.cz

nebo telefonicky 775 684 570.

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru a veřejné správy.

První ročník Burzy filantropie v okrese České Budějovice byl velmi úspěšný, poskytnutá podpora přihlášeným projektům činila celkem 128 000 Kč.

Další informace o Burza filantropie získáte na http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/

12.3.2018

22.2.2018

Zapojte se do programu ČSOB pomáhá regionům! Stačí vyplnit jednoduchou přihlášku a představit svůj projekt. Čím větší částku vyberete od veřejnosti, tím více vám na konci ČSOB přidá. V každém z 14 regionů rozdělíme 150 000 korun!

ČSOB pomáhá regionům. http://www.csobpomaharegionum.cz/

 

Snažíte se zlepšit život ve vašem okolí? Zapojte se do letošního ročníku ČSOB pomáhá regionům! Registrace startuje už 12. února.

 

Celkem 56 projektů neziskových organizací získá mediální podporu, platformu pro výběr příspěvků i finanční dar přímo od ČSOB.

16.2.2018

23.1.2018 – Burza filantropie

Neziskové organizace mohou od 22. ledna do 19. března přihlašovat své projekty prostřednictvím elektronického formuláře. Přihlášení probíhá prostřednictvím odkazu

http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-2018/prihlasovaci-formular/

Po kliknutí na odkaz najdete přihlašovací formulář, dále i pravidla Burzy filantropie a další informace.

Pro zájemce bude 7. března uspořádán seminář Jak napsat projekt. Vyvrcholení Burzy filantropie proběhne dne 18. června 2018.

Stále váháte, zda se do zapojit? Burza filantropie vznikla jako projekt a systém, který pomáhá propojovat neziskový, podnikatelský a veřejný sektor. Probíhá již ve čtyřech krajích a celková podpora pro 232 projektů představuje hodnotu darů v částce 7 680 500 Kč.

Nechte se inspirovat úspěšnými projekty na www.burzafilantropie.cz. Zde také najdete další informace o Burze filantropie.

​Ing. Jarmila Mandžuková

DialogCB, z.s.

Riegrova 51

37001 České Budějovice

720 025 806, mandzukova@dialogcb.cz

6.12.2017

30.11.2017

 

 

17.11.2017 – Dotační program JčK na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2018

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Dne 17. 11. 2017 bude zveřejněno na webové stránce kraje vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 (www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika Programové dotace – Aktuální výzvy).

 

Mezi schválenými dotačními programy jsou:

program Podpora práce s dětmi a mládeží, který je vyhlašován na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže – opatření pro rok 2018:

Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 3: Informační systémy mládeže (investiční nebo neinvestiční charakter)

Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter)

Opatření č. 5: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter)

Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter)

 

program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva) – opatření pro rok 2018:

Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí

 

Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 1. 2018 do 12:00 hodin.

 

V únoru 2018 v případě schválení dotace MŠMT vyhlásí Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“.

V rámci výzvy budou moci nestátní neziskové organizace pravidelně celoročně pracující s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou zaměřeny na některé z níže uvedených priorit:

  1. a)podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;

 

  1. b)podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;

 

  1. c)podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí 
   a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;

 

 1. d)podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

7.9.2017

6.4.2017

14.3.2017

Burza filantropie v Jihočeském kraji

Hledáte podporu pro své projekty?

Máte jedinečnou možnost zapojit se do prvního ročníku Burzy filantropie v Jihočeském kraji.

Prostřednictvím Burzy filantropie můžete najít nejen finanční zdroje pro vaše nápady, ale i navázat nové formy spolupráce.

Hlavní aktivitou Burzy filantropie je akce, na které prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o finanční či materiální podporu donátorů z řad firem, podnikatelů, živnostníků a veřejné správy.

Projekty lze podávat do 31. března 2017 prostřednictvím elektronického formuláře – http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/prihlasovaci-formular/

Pro zvýšení naděje na úspěch vašich projektů pořádáme konzultační den,

který proběhne ve středu 15. března 2017 od 11 do 16.30 hodin v Riegrově ulici 51 (zasedací místnost v 1. patře) v Českých Budějovicích.

Konzultace povedou odborníci, kteří mají několikaleté zkušenosti s fundraisingem a komunikací s donátory Burzy filantropie v Pardubickém kraji – Michal Chlumský a Barbora Jouzová.

Svojí účast prosím potvrďte nejpozději do 13. března 2017 na adresu mandzukova@dialogcb.cz a uveďte čas, kdy se na individuální konzultaci dostavíte.

Více informací o Burze filantropie v Jihočeském kraji najdete na http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/

 Všichni jste srdečně zváni!

František Kaiseršot

DialogCB, z.s.

Riegrova 51

37001 České Budějovice

775 684 570, kaisersot@dialogcb.cz

17.2.2017

„Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT“

Dne 17. 2. 2017 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program „Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT“. Tento program je spolufinancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté Jihočeskému kraji ve výši 423 302 Kč z dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“. Celková alokace programu činí 605 302 Kč.

V dotačním programu mohou žádat spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a pravidelně celoročně pracují s dětmi a mládeží, dotaci na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže, zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, participace a tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci naleznete od 17. 2. 2017 na www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a fondy EU, rubrika Programové dotace – aktuální výzvy. http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. 3. 2017.

3.2.2017

Přihlášení projektu do pilotní Burzy filantropie 2017 v Jihočeském kraji

přihlašování projektů je odstartováno 1.2.2017 a končí 31.3.2017

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace působící v SO ORP České Budějovice

Nezapomeňte si pročíst jednoduchá pravidla burzy a informace o jejím průběhu.

http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-filantropie-2017/prihlasovaci-formular/

Jsou zde zveřejněna i jednoduchá pravidla Burzy filantropie – před přihlášením projektu doporučujeme pročíst. Přejeme mnoho štěstí a kreativního myšlení. V případě jakýchkoliv dotazů pište na kaisersot@dilaogcb.cz či mandzukova@dialogcb.cz

27.1.2017

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vypsal výzvu na poskytování finančních prostředků pro neziskovky a příspěvkové organizace. Uzávěrka příjmu žádostí je v úterý 31. 1. 2017.  Celkově se rozdělí 2 700 000 Kč  mezi 90 organizací po celé ČR. Organizace se mohou ucházet o grant ve výši rovných 30 000 Kč. Grant může mít různá zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd.

Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

Kontakty:

Email: nadfond@cz.tesco-europe.com

15.12.2016

Dotační program města Č.B. na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež na rok 2017

cbVíce informací na http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx.

24.11.2016

Sponzorské dary Lesy ČR 2017

logo LesyVíce informací o sponzorských darech je uvedeno na adrese:
http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx
Pro podání žádosti o sponzorský dar je nutné vyplnění Žádosti o sponzorský dar, včetně požadovaných příloh a zaslání dvou
vyhotovení NA ADRESU KŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE.
UZÁVĚRKA PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O SPONZORSKÝ DAR JE DO 31. PROSINCE 2016 – POČÍTÁ SE OTISK POŠTOVNÍHO RAZÍTKA.

19.11.2016

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V ROCE 2017 – MŠMT

http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce

bankovky

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2017 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků !

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 13. 12. 2016.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese http://isprom.msmt.cz/. Ten bude uzavřen dne 13. 12. 2016 ve 23:59:01 h.

Povinnou přílohou žádosti je Investiční záměr (vzor ke stažení zde: INVESTIČNÍ ZÁMĚR_vzor 2017.docx)

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 13. 12. 2016 do 15:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 13. 12. 2016.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete v informačním materiálu „Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc“ a investičním programu Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc

 

13.9.2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020

msmt

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5

 

Dotační politika Ministerstva obrany ČR – DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2017

Dotační politika Ministerstva obrany ČR – DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2017

28.2.2016

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

11.1.2016

To podstatné z OP VVV pro dětské spolky – výzva „gramotnosti“

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyšla nová výzva s názvem Gramotnosti (číslo výzvy 12). Výzva byla vyhlášena v listopadu 2015, odevzdat žádosti půjde od 20. ledna do 14. března 2016. Ve výzvě je velmi solidní alokace peněz – 380 mil. Kč. Projekt může trvat mezi 24 – 36 měsíci. Náklady projektu se musí pohybovat mezi 5 – 60 mil Kč (financování formou ex ante, tedy předem). Není nutné navazovat v tomto programu partnerství. Více informací naleznete na adrese: http://crdm.cz/download/mailing/20160108/vytah-z-MSMT-OP-VVV-vyzva-21.docx

5.1.2016

Nadace Kooperativa grantové řízení –

Jak aktivovat české rodiny ke SPOLEČNÉMU sportování

http://www.ceskarodinazije.cz/grantova-rizeni#grantForm

K tématu KDE SE RODÍ ZDRAVÍ vypisujeme GRANTOVÉ ŘÍZENÍ na téma

Jak aktivovat české rodiny ke SPOLEČNÉMU sportování.

Výzkum realizovaný Nadací pojišťovny Kooperativa prokázal, že zdraví jde ruku v ruce s pohybem. Přesto se české rodiny hýbou stále méně. Obzvlášť to platí pro společný pohyb celé rodiny. Její rozpohybování bude mít pozitivní vliv na nás všechny.

Celková částka grantového řízení: 1 000 000 Kč
O grant je možné žádat v období: 1. 10. 2015 – 31. 1. 2016

Jak žádat o grant

1.Zažádejte si o grantový formulář níže.

2.Na váš e-mail pošleme k vyplnění formulář pro uchazeče o grant.

3.V případě, že budeme k projektu potřebovat dodatečné informace, ozveme se.

4.Odborná komise vybere projekty a výsledky oznámíme.

Co potřebujete vědět, než se přihlásíte

Abychom zajistili hladký průběh grantového řízení, nastavili jsme následující pravidla:

 • Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt ke každému tématu.
 • Období realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců.
 • Do grantového řízení se může přihlásit obecně prospěšná společnost, spolek, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba, obec či příspěvková organizace působící na území České republiky.
 • Činnost organizace musí být transparentní.

Kompletní soupis podmínek ke stažení zde.

19.12.2015

Nový dotační program na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016 v oblasti občanského vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tento nový dotační program. Pro rok 2016 je tematické zaměření Programu vymezeno těmito moduly:

Modul 1: Podpora rozvoje občanských kompetencí v mateřských, základních a středních školách.

Modul 2: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.

Modul 3: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV.

 

Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace. Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 15. leden 2016. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych

DŮLEŽITÉ: O dotaci můžou žádat pouze organizace, jejichž činnost, stanovená v jejich zřizovacím dokumentu, musí být zaměřena jednoznačně na podporu práce pedagogických pracovníků. Žádat můžou i pobočné spolky, pokud to umožňují stanovy spolku. Dotace jsou určeny pouze na projekty s celostátní působností.

7.12.2015

Č. Budějovice – dotační program v oblasti kultury na rok 2016.

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/kultura/stranky/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2016.aspx

Č. Budějovice – podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/podpora-pece-o-deti/stranky/podpora-a-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2016.aspx

Granty velvyslanectví USA pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět. Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:

 • Kultura/Americká společnost
 • Iniciativy v oblasti vzdělávání
 • Americká studia/Výuka angličtiny
 • Demokracie, veřejná správa a právní stát
 • Lidská práva a občanská společnost
 • Věda a technologie

Seznam programů podpořených v minulých letech

Z programu malých grantů nelze financovat

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.). Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

Jak požádat o malý grant

Nejbližší grantová výzva v programu malých grantů bude vyhlášena 16. listopadu s uzávěrkou 31. prosince 2015.

Všechny formuláře je třeba vyplnit anglicky.

Prosím vyplňte oba dva formuláře (přihlášku „Small Grant Application Template“ (doc, 73 kB)  a rozpočet „Small Grant Application Budget Template with Instructions“) a pošlete je na e-mailovou adresu grantsprague@state.gov do 17:00 hodin 31. prosince 2015.

Rozhodnutí o podpořených projektech bude rozesláno nejpozději 29. února 2016.

 1. Formulář grantové přihlášky „Small Grant Application Template“ vyplňte a zašlete jako dokument MS Word. Jako nápověda při vyplňování vám poslouží dokument “Small Grant Application Instructions”. Tento dokument poskytuje vysvětlení k jednotlivým řádkům přihlášky a obsahuje tipy ohledně konkurenceschopnosti vaší žádosti.
 2. Formulář rozpočtu s instrukcemi „Small Grant Budget Template with Instructions“ vyplňte a zašlete jako dokument MS Excel. Dokument obsahuje také list “Budget Template with Notes”, který slouží jako příklad vyplnění.

Velvyslanectví USA dostává v každém grantovém kole 100–150 grantových přihlášek, podpořených je obvykle 20–30 z nich. Prosíme, přihlášku vyplňujte stručně a srozumitelně.

Těší nás váš zájem o program Malých grantů a přejeme vám mnoho štěstí!

Pokud máte dotazy týkajícící se grantových přihlášek, kontaktujte nás na e-mailu GrantsPrague@state.gov.
3.12.2015

Podpora volnočasových aktivit – dotační program města České Budějovice

Na základě Směrnice 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1672/2015 dne 2.12.2015:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016 (50,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

P ř í l o h y :

žádost o příspěvek – pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (7,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestní prohlášení o spolufinancování (19,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva – vzor (41,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor prohlášení „de minimis“

Konečné vyúčtování projektu

Popis postupu při podávání žádosti (997,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

27.11.2015

Dotační programy Jihočeského kraje na rok 2016 pro oblast práce s dětmi a mládeží a oblast sportu.

Pravidla dotačních programů včetně formuláře žádostí naleznete na této webové stránce http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Žádosti o dotaci bude možné zasílat v termínu 4. 1. – 15. 1. 2016 do 12:00 hod.

 

26.11.2015

INVESTICE PRO OBLAST MLÁDEŽE 2016 – MŠMT

Ministerstvo
 

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2016 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. Nelze požadovat dotace na objekty dlouhodobě a krátkodobě pronajaté.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!!!

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 14. 1. 2016.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese http://isprom.msmt.cz/. Ten bude uzavřen dne 14. 1. 2016 ve 13:00 h.

Povinnou přílohou žádosti je Investiční záměr (vzor ke stažení zde: INVESTIČNÍ ZÁMĚR_vzor 2016.docx)

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 14. 1. 2016 do 14:00 h na Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Žádosti zasílané v písemné podobě musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 14. 1. 2016.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete v investičním programu 133 710 (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc) a informačním materiálu „Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže(znění platné pro rok 2016).

23.11.2015

Program podpory EUROPEANS FOR PEACE

http://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/europeans-for-peace.html

Německá nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) vypisuje program podpory na téma: Diskriminace: Otevřete oči! Projekty mohou byt realizovány v období 1. července 2016 až 31. července 2017. Cílovou skupinou jsou školy, organizace v mimoškolní oblasti a jednotlivci ve věku 12 až 21 let se svým vedoucím. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách EVZ.

Informační a konzultační den pro žadatele o grant – Erasmus+ mládež

Ministerstvo
Rádi bychom Vás upozornili na Informační a konzultační den pro žadatele o grant v rámci klíčové aktivity 1 programu Erasmus+ mládež , který organizuje národní agentura programu Erasmus+ v ČR (Dům zahraniční spolupráce).

Seminář se uskuteční 3. 12. 2015 v Praze.

Na místě se dozvíte základní informace o programu Erasmus+ mládež (klíčová akce 1 – výměny mládeže, výměny pracovníků s mládeží a Evropská dobrovolná služba). Zjistíte čeho se vyvarovat a na co se zaměřit (cíle projektu, metodologie, hodnotící proces).

V odpolední části programu bude možné individuálně konzultovat s odbornými referenty národní agentury.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETEZDE!

Sponzorské dary Lesy ČR na rok 2016

 

Sponzorské dary Lesy ČR na rok 2016

LČR, s.p. může poskytovat dary pouze v souladu s platnou právní úpravou a v souladu s příslušnými usneseními vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999 ve znění:  Usnesení vlády ČR č. 534 ze dne 31. května 2000, Usnesení vlády ČR č. 1187 ze dne 14. listopadu 2001,Usnesení vlády ČR č. 903 ze dne 10. 9. 2003. Podle usnesení vlády č. 534 z roku 2000  mohou být příjemci sponzorských darů pouze tyto subjekty: příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy, obce.

Více informací o sponzorských darech je uvedeno na adrese: http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx

Uzávěrka podání žádostí o sponzorský dar je do 31. prosince 2015.

MŠMT – Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2015 (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží)

 

bankovky
 

Vyúčtování dotace za rok 2015 vyplní organizace podle následujících instrukcí: Instrukce k vyplnění vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2015.docx

K vyúčtování použijte tyto formuláře:

Formuláře k vyúčtování dotací za rok 2015.xlsx
Finanční vypořádání_2015.xlsx
Závěrečná zpráva o projektu.docx

Závěrečná zpráva s vyúčtováním 2015 se týká pouze neinvestičních dotací 2015 poskytnutých  v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží. Pokyny pro zpracování vyúčtování investičních dotací 2015 budou zveřejněny v průběhu prosince 2015.

V případě dotazů k vyúčtování kontaktujte prosím Ing. Karolínu Drobilovou na e-mailové adrese: karolina.drobilova@msmt.cz, tel.: 234 811 119.

Pozvánka na seminář k investičním dotacím – MŠMT

Ministerstvo
Pozvánka na seminář k  investičním dotacím v oblasti mládeže pro nestátní neziskové organizace (Program 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže), který se uskuteční dne 9. listopadu 2015 od 10 h v zasedací místnosti MŠMT C 081, Karmelitská 7, Praha 1.

Program:

– Informace o podávání žádostí o investiční dotace pro rok 2016 a další (postup při zpracování žádostí, náležitosti žádosti …)

– Zkušenosti s podáváním žádostí v roce 2015 (nejčastější problémy, výběrová řízení, doplňování podkladů …) a informace k vyúčtování investičních dotací.

Svou účast prosím potvrďte vyplněním přihlášky, kterou naleznete na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1mPfaa2sIINuV1SQecQMqnM4GOrB-um7teeACjroyjSE/viewform?usp=send_form

Granty ČSOB

https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty

Grantový kalendář https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/grantovy-kalendar-2015

Dotační politika Ministerstva obrany ČR 2016 – dotace NNO

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

Poř. Čís. Název dotačního programu Hlavní oblast státní dotační politiky
1. Podpora sportu Tělesná výchova a sport
2. Rozvoj vojenských tradic Kultura
3. Péče o účastníky národního boje za osvobození a válečné veterány Sociální služby
4. Podpora boje proti korupci v obranném sektoru Boj s korupcí
5. Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách Rovné příležitosti žen a mužů
6. Příprava občanů k obraně státu Ostatní (nezařazené)

Termín pro uplatnění žádostí o dotace uplyne dne 30. září 2015.

Pomáhej (2015/2016)

uzávěrka: 7.10.2015

ČSOB a Nadace VIA vyhlašují 3. ročník programu Pomáhej zaměřeného na rozvoj filantropie a dobročinných aktivit dětí a mládeže.

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/pomahej-2015

 

PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V DOBĚ MIMO VYUČOVÁNÍ – Dotace EU

http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz

Příměstské tábory   Dětské kluby, Školní družiny   Doprava školními autobusy

Termíny podání žádostí:

 1. 8. 2015 – 16. 10. 2015

Budování kapacit a profesionalizace NNO

http://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz

Číslo výzvy: 031

Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Typ výzvy: otevřená výzva

Výzva platí od: 3. srpen 2015 v 08:00 do: 31. prosinec 2015 v 12:00

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

https://www.radambuk.cz/msmt-podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2016/

https://www.radambuk.cz/priority-programu-pro-rok-2016-msmt/

 

msmtPodpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Nové programy s sebou přináší řadu změn. Jedná se například o zcela nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) apod.

V rámci komunikační strategie směrem k NNO, odbor pro mládež uspořádá během měsíců září a října celkem 4 semináře, a to v Praze, Brně a Ostravě, kde budou budoucí žadatelé seznámeni jak s novým návrhem dotačních programů a novými podmínkami pro předkládání žádostí, tak s novým informačním systémem.

Přehled seminářů bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT nejpozději na konci srpna, stejně tak priority na rok 2016.

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 – 2020 naleznete zde: Programy_2016_2020.docx

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí dotace na následující rok prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese http://isprom.msmt.cz/.
Ten bude otevřen pro vkládání žádostí, včetně předepsaných příloh během září 2015.

Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:
RNDr. Helena Knappová, tel. 234 811 153, e-mail: helena.knappova@msmt.cz
Ing. Jana Häcklová, tel: 234 811 113, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz

www.msmt.cz

http://www.adam.cz/clanek-2015080019-programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi.html

Grantová výzva Živé granty 2015 – Města z jiného těsta

Živé granty 2015_leták

Živé granty 2015_vyhlášení

Nabízíme až 70 000 Kč a vzdělávací aktivity pro lidi, kteří oživují městský veřejný prostor. V příloze naleznete text vyhlášení se všemi potřebnými informacemi a leták, který můžete vytisknout – pokud na to máte prostor – a vyvěsit kdekoli  uznáte za vhodné. Nějakou masivní tištěnou kampaň v plánu nemáme, takže vám všechny materiály pošlu pouze takto, elektronicky.

Výzva je cílena malým neziskovým organizacím založeným na dobrovolné práci a neformálním skupinám aktivních lidí, které působí ve větších obcích a městech.

Veronika BröcknerováProgramová manažerka

Jelení 195/9 | Praha 1 | 118 00

veronika.brocknerova@nadacevia.cz | www.nadacevia.cz

 

 

Pomáháme s vámi

Projektům ve Vašem regionu rozdělíme 4 500 000 Kč. http://pomahame.itesco.cz/

Pomáháme s Vámi změnit k lepšímu město,kde žijete. Nominujte oblíbený projekt do 19.4.2015!!!

Výsadba stromů – Nadace partnerství granty

Grantová uzávěrka | 28. května 2015
Příjemce | obce, spolky, školy a další organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč

Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám.

V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů – lípy, duby, javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu

Program Rozjeď to s Tandemem!

Společný program podpory česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže pod názvem Rozjeď to s Tandemem! má za cíl motivivat a podpořit české subjekty vyvíjející volnočasové aktivity pro děti a mládež k přípravě a realizaci dvoustranných a vícestranných výměn a setkání mládeže.

Program je určen pro subjekty z celé České republiky pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let – například spolky, střediska volného času, nízkoprahová zařízení a centra, neformální skupiny mládeže, školní kluby nebo ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, organizace zřízené církvemi.

Maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt.

Podpora není určena pro školní výměny ani pro setkání, která jsou primárně zaměřena na sport. Sportovní aktivity mohou být prostředkem, nikoliv účelem. Školy se mohou do programu zapojit přes školní kluby či seskupení vyvíjející mimoškolní činnost.

Program může převzít náklady na stravování, ubytování, pojištění, jízdné či dopravné účastníků v rámci setkání, honorář pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka, materiály související se setkáním či s německým jazykem, jízdné a dopravné na výměnu zkušeností českých pracovníků s dětmi a mládeží v rámci přípravné a hodnotící návštěvy.

Žádosti mohou být podávány kdykoliv po celý rok.

Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznete na www.tandem-org.cz.

8.4.2015 – Projekt UNHCR „Hello Czech Republic“

Na internetových stránkách http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/obecne/podnikani/vyzvy-k-predkladani-navrhu.html byla zveřejněna výzva pro podávání návrhů na pilotní fázi projektu „Hello Czech Republic“.

Šimona Dostalová
UNHCR Prague
Železná 24
110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 437 775
http://www.unhcr.cz

 31.3.2015 – Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-a-dotacniho-programu-podpora?source=rss

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016, do kterého se mohou přihlásit subjekty pořádající celostátní soutěže a přehlídky. Žadatelé mohou požádat o dotaci na pořádání ústředních kol soutěží, krajské úřady o dotaci na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží. Lze také požádat pouze o zveřejnění soutěže ve Věstníku MŠMT. Žadatelé se přihlašují v elektronickém systému do 5. 5. 2015.

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu.docx

Více informací o programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani

30.3.2015 – Program 2020 Lesů České republiky

http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/program-2020-lesu-ceske-republiky/Stranky/default.aspx

V souvislosti se zveřejněním nového dokumentu s názvem „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ se podnik rozhodl umožnit široké veřejnosti zasílat náměty na konkrétní akce (opatření). Do roku 2020 plánují LČR vložit na jeho realizaci více než 500 mil. Kč. Konkrétní náměty lze zasílat elektronicky na adresu Program2020@lesycr.cz. Náměty je nutné co nejpodrobněji specifikovat, a to jak územně (minimálně do předmětu zprávy uvést kraj, jehož se námět týká), tak konkrétním popisem opatření ve členění podle jednotlivých kapitol programu. Všechny obdržené náměty budou posouzeny z hlediska jejich proveditelnosti s ohledem na související aspekty. Vybrané náměty budou zařazeny do zásobníku projektů; projekty budou následně realizovány s ohledem na pokrytí celého území České republiky a dostupné finanční prostředky.

24.3.2015  –

Evropská nadace mládeže Rady Evropy

http://www.msmt.cz/mladez/evropska-nadace-mladeze-rady-evropyEvropská nadace mládeže (European Youth Foundation – EYF) poskytuje finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám.

Co EYF podporuje a kdo může žádat?

A)    TémataProjekt musí tematicky zapadat do priorit sektoru mládeže pro roky 2014 – 2015 (zde)V roce 2015 bude EYF věnovat pozornost především pilotním aktivitám s následujícími tématy:
1) Posilování občanské společnosti se speciálním zaměřením na Ukrajinu

2) Boj s extrémismem a projevům nenávisti online

3) Participace a integrace migrantů a mladých uprchlíků ve společnostiSpeciální pozornost bude věnována pilotním aktivitám zahrnujícím genderovou perspektivu (v souladu se Strategií genderové rovnosti Rady Evropy, zde)

Nefinancuje se následující:
– turistické aktivity, schůzky statutárních orgánů, školní a univerzitní programy a výměny, odborné vzdělávání, komerční činnost, výstavby, koupě či vybavení budov

B)    Typy organizací:Mezinárodní mládežnická NNO (členové nebo pobočky nejméně v 7 členských státech RE)

Mezinárodní síť mládežnických NNO (NNO alespoň ze 7 různých zemí RE)

Regionální síť mládežnických NNO (4-6 mládežnických NNO v různých členských státech RE)

Národní mládežnická NNOMístní mládežnická NNO
C)    Typy grantů:Mezinárodní aktivity (mezinárodní/evropská setkání podporující participaci a interkulturní učení)

 • Účastníci ≥ 7 čl. států
 • 75% účastníků pod 30 let
 • Multiplikační efekt
 • Organizováno mezinárodním týmem (4 národnosti)
 • Minimálně 4 pracovní dny
 • 1/3 nákladů z jiných zdrojů
  • Max. grant: € 20 000

Roční pracovní plán (několik aktivit vyplývajících ze strategie nebo akčního plánu NNO)

 • Vysvětlit zdůvodnění a souvislost mezi různými částmi/aktivitami
 • Souvislost s prioritami sektoru mládeže RE
 • Max. grant: € 50 000

Strukturální grant (administrativní náklady pro mezinárodní NNO/sítě s evropskou koordinační strukturou)

 • 2-letý grant (potvrzení po 1 roce)
 • Musí mít 3 mezinárodní aktivity během předchozích 3 let (EYF grant nebo studijní setkání Evropského centra mládeže)
 • Max. roční grant: € 25 000

Jednorázový strukturální grant (administrativní náklady regionálních sítí vytvářejících evropský koordinační orgán)

 • Jednorázový grant (neobnovitelný)
 • Aktivní v ≥ 4 ale ne více než 6 zemích
 • Musí mít 3 mezinárodní aktivity během předchozích 3 let (EYF grant nebo studijní setkání Evropského centra mládeže)
 • Max. jednorázový grant: € 10 000

Pilotní aktivita (intervence, řešení kontextového společenského problému)

 • Jasná souvislost s místním kontextem
 • Priorita místním NNO podporovaných mezinárodními NNO
 • Priorita mladým lidem školeným v Evropském centru mládeže
 • Priorita aktivitám s místní samosprávou
 • Max. grant: € 10 000

HLAVNÍ CÍL AKTIVIT by měl spadat pod následující oblasti:

 • Zvyšování povědomí
 • Rozvoj dovedností a kompetencí
 • Spolupráce při vytváření či rozvoji určitého produktu (např. kampaň, směrnice…)

D)  Uzávěrky přihlášek:1. dubna – pro mezinárodní aktivity, které se uskuteční v první polovině následujícího roku, a pracovní plány na další rok

1. října – pro mezinárodní aktivity, které se uskuteční v druhé polovině následujícího roku, pro pracovní plány na další rok a jednorázové strukturální granty na další rok

1. října 2015 – dvouleté strukturální granty na roky 2016 až 2017

Kontakt a další informace:European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin
67000 Strasbourg
France
http://eyf.coe.int
Tel.: 0033 388 412 019
Email: eyf@coe.int

23.3.2015 – NATO Charitativního bazar

zdroj :http://www.annojck.cz/

NATO Charitativního bazar letos opět umožní získat prostředky pro neziskové organizace v České republice. Dosud NATO Charitativního
bazar od roku 2005 rozdělil mezi 155 charit 1 milion euro.
Podmí nky pro zisk gra ntu:
O příspěvek mohou požádat neziskové organizace mající alespoň rok platnou
registraci. Do seznamu žadatelů mohou být zařazeny i nezávislé organizace
s maximální výší příjmů 250 tisíc eur za rok a s maximálním vlastním kapitálem
ve výši 1 milion eur. Organizace musí mít sídlo v některé z členských
nebo partnerských zemí NATO.
Předložené projekty jsou posuzovány z hlediska dlouhodobého přínosu pro
co největší počet potřebných lidí. Jsou rozděleny do těchto oblastí: životní prostředí, zdraví a vzdělávání a jsou určeny na pomoc dětem, ohroženým ženám, seniorům a handicapovaným lidem.
Finanční prostředky se však nesmí vztahovat na provozní náklady organizace,
na platy zaměstnanců, výdaje na reklamu a náklady na dopravu a dopravní
prostředky. Žadateli může být přiznáno maximálně 10 tisíc euro.
Podmínky naleznete na: http://www.natocharitybazaar.org/?page_id=127.
Žádost musí být zaslána na adresu charity@natocharitybazaar.org do
1. května 2015. V případě zájmu o účast neziskové organizace se sídlem v Jihočeském
kraji kontaktujte před podáním oficiální žádosti naši kancelář Stálého zastoupení
Jihočeského v Bruselu, která Vám s přípravou dané žádosti potřebnék zisku grantu bude nápomocna – www.krajeveu.cz.

3.3.2015 – Lesy ČR sponzorské žádosti 2015

Více informací o sponzorských darech je uvedeno na adrese: http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx

Vzorové formuláře, které jsou nutné pro formálně správné podání žádosti o sponzorský dar, jsou uloženy na adrese: http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/dokumenty-ke-stazeni.aspx .

Uzávěrka podání žádostí o sponzorský dar prvního kola je do 31. března 2015 – počítá se otisk poštovního razítka.

www.lesycr.cz

2.3.2015 – MŠMT

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-nadanych-zaku?source=rss

23.2.2014 – Č.B. příspěvek na akce 750 let založení města

Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 příspěvky

Opatření č. 3Příspěvek na akce zaměřené k oslavám 750 let založení města České Budějovice

Cílem opatření je finanční podpora na volnočasové a vzdělávací akce obsahově související s výročím 750 let založení města konané na území města České Budějovice

Termín vyhlášení výzvy:                                   únor 2015

Termín příjmu žádostí:                                         23.2.2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí:                       30.3.2015

Podporované aktivity:

v rámci tohoto projektu budou podpořeny následující aktivity:

 • pořádání her, soutěží, přehlídek, turnajů, závodů, festivalů, výstav a koncertů

Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli jsou: spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, vysoké školy, fyzické i právnické osoby.

Alokovaná částka:1 000 000,- Kč

Výše poskytnuté dotace:          minimálně             20 000,- Kč

maximálně         100 000,- Kč

Požadovaná spoluúčast:           minimální požadovaná spoluúčast u nepodnikatelských žadatelů činí 10% uznatelných nákladů

minimální požadovaná spoluúčast u podnikatelských žadatelů činí 40% uznatelných nákladů

 

13.1.2015 – MŠMT INVESTICE (předběžná výzva)

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže .

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. Nelze požadovat dotace na objekty dlouhodobě a krátkodobě pronajaté.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!!!

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015.

Žádosti se vyplňují v elektronickém systému IS-mládež (http://is-mladez.msmt.cz/index.html), který se uzavře 10. 2. 2015 ve 13:00 h.

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 10. 2. 2015 do 14:00 h na Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Žádosti zasílané v písemné podobě musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 10. 2. 2015.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete ve vyhlášení programu.

Vyhlášení programu_ investice 2015.docx

http://www.msmt.cz/mladez/investice-predbezna-vyzva

9.1.2015 – Granty a příspěvky Jihočeského kraje na rok 2015

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm

6.1.2015 – Dotační program Statutárního města Č.B. na rok 2015

– volnočasové aktivity

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

Termín vyhlášení výzvy:                                leden 2014

Termín příjmu žádostí:                                   2.2.2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí:                   2.3.2014 do 16,00 hodin

Záměr města České Budějovice poskytnout dotaci pro oblast volnočasových aktivit v roce 2015 

Na základě Směrnice č. 6/2014 (743,9 kB)Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel byla zpracována:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015

V ý z v y :

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost (28,1 kB)

Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce (41,5 kB)

1.12.2014 – Dotační program Statutárního města Č.B. na rok 2015

– kultura, sport, sociální oblast, rozvoj služeb péče o děti do 6 let

Dotační program v oblasti kultury na rok 2015 –http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/kultura/stranky/dotacni-program-v-oblasti-kultury-na-rok-2015.aspx

Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 – http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/podpora-pece-o-deti/stranky/dotace-podpora-a-rozvoj-sluzeb-pece-o-deti-do-6-let-veku-v-roce-2015.aspx

Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2015 – http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/socialni-oblast/stranky/dotacni-program-na-podporu-socialni-oblasti-v-roce-2015.aspx

Dotace v oblasti sportu – rok 2015 – http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/sport/stranky/dotace-v-oblasti-sportu-rok-2015.aspx

14.10.2014 – Novinky grantový kalendář

GK_16_14_722

1.10.2014 – Zahájení přijímání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

Od 1. do 31. října 2014 (do 13.00 hod) mohou organizace vkládat své žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015 prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese http://is-mladez.msmt.cz .

Jedná se o žádosti předkládané do programů č. 1, 2 a 4 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011-2015.   Následně žadatel o dotaci předloží žádost vygenerovanou v listinné podobě z informačního systému, na které je vyznačeno datum a hodina, kdy byla žádost v systému uzavřena, připojí projekt, podrobný rozpočet (pokud není součástí žádosti), roční zprávu za předchozí rok (pokud ji nezaslaly odboru pro mládež do 30. 6.) a předá osobně do podatelny Národního institutu dětí pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“), Senovážné nám. 25, Praha 1 do 14 hod dne 31. října nebo zašle na adresu NIDV. Na obálce musí být razítko podací pošty nejpozději do 31. 10. 2014.

http://www.msmt.cz/mladez/zahajeni-prijimani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu

25.9.2014

15.10.2014 –  Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační programy pro NNO na rok 2015
Vyhlašovatel    Ministerstvo obrany
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2413833

29.9.2014 –  Zdravé stromy pro zítřek
Vyhlašovatel    Nadace Partnerství
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2413885

15.10.2014 – Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny – souSedíme si
Vyhlašovatel    Nadace VIA
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2413831

Granty MZV na podporu projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) a dalších oprávněných subjektů v následujících oblastech:

 • Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;
 • Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
 • Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2015. Návrhy lze podávat do 30. září 2014 do 12.00 hodin. Více informací a podmínky naleznete na adrese: http://zahranici.crdm.cz/prakticke-informace/granty-mzv-na-podpora-projektu-tuzemskych-nno-zamerenych-na-spolupraci-se-zahranicim/

 

Novela Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 – 11.8.2014

 

msmtMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) projednalo a schválilo změny ve vyhlášených Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.Celý článek najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/tz-novela-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi

Nadace Partnerství – aktuální výzvy 9.7.2014

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvyNAP_Greenways ORIGINAL

Výsadba stromů – nestátní neziskové organizace

Grantová uzávěrka | 13. srpna 2014
Příjemce | nestátní neziskové organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč

Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám.

V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů – lípy, duby, javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.
Na co všechno dostanete peníze

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10% celkové žádané částky);
 • propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10% celkové žádané částky).

Granty na přírodní zahrady

Grantová uzávěrka | 20. srpna 2014
Příjemce | obce, školy, spolky a další organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč

Vysaďte na veřejných prostranstvích kvetoucí trvalky, keře a stromy, které rozšíří potravní nabídku užitečnému hmyzu (čmelákům, divokým včelám, pestřenkám, motýlům, apod.). Výsadba vycházející z principů přírodních zahrad pak bude sloužit jako ukázka dobré praxe a inspirace pro uživatele prostoru.
Na co všechno dostanete peníze

 • zakoupení sazenic trvalek, keřů a stromů;
 • zakoupení cibulí, hlíz a semen rostlin;
 • zakoupení potřebného materiálu (organická hnojiva, mulč, kůly, pletivo proti okusu, atd.);
 • doprava sazenic a materiálu na místo výsadby;
 • odborné poradenství k výberu a výsadbě rostlin (max. 10 % z celkové žádané částky);
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. 10% z celkové žádané částky);
 • tvroba a příprava materiálů pro EVVO aktivity (max. 10% z celkové žádané částky);
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 5% celkové žádané částky).

Rozjeď to s Tandemem nově i do Rakouska!

Rozjeď to s Tandemem nově i do Rakouska!Společný program podpory Rozjeď to s Tandemem! je v roce 2014 otevřen také pro česko-rakouské projekty. Česko-rakouská setkání dětí a mládeže mohou být podpořena částkou až 10.000 Kč.


Po úspěšném fungování programu Rozjeď to s Tandemem! rozšiřuje Tandem společně s MŠMT možnost podpory také na česko-rakouské projekty. Pravidla zapojení do společného programu podpory pro česko-rakouské projekty jsou stejná jako pro projekty česko-německé. Zapojit se mohou subjekty, které připravují mimoškolní aktivity pro děti a mládež ve věku 8 až 26 let. Podpora je určena českým partnerům v česko-rakouském projektu. Projekt musí proběhnout v letošním roce a může být podpořen částkou do 10.000 Kč. Podporovány budou především ty projekty, které staví na hostitelském principu setkání a u nichž je snaha o vyvážený počet českých a rakouských účastníků. Tento program není určen pro školy a zařízení, jejichž hlavní náplní je sport.
Zapojit se do programu Rozjeď to s Tandemem! je jednoduché, stačí poslat návrh projektu elektronicky na rtt@tandem.adam.cz.

Bližší informace najdete na  webu Tandemu nebo se můžete obrátit na  Kateřinu Podanou – podana@tandem.adam.cz nebo rtt@tandem.adam.cz

MŠMT – Mimořádný dotační program na podporu rozvoje

mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže

Pro tento mimořádný dotační program je alokována částka ve výši 3 mil. Kč. Nestátní nezisková organizace může podat pouze jeden projekt a požadovat státní dotaci ve výši od 40 do 300 tis. Kč.

Program je určen pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Podporovány budou zejména aktivity zaměřené na:

 • vytvoření více příležitostí pro mezinárodní dobrovolnické aktivity mladých lidí,
 • podporu propojování příhraničních komunit prostřednictvím dobrovolnických aktivit mládeže,
 • rozvoj kapacity nestátních neziskových organizací pracujících s mládeží v oblasti mezinárodního dobrovolnictví.

Uzávěrka podávání žádostí je stanovena na 25. dubna 2014 ve 14:00h. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického systému IS-mládež http://is-mladez.msmt.cz a v listinné podobě se pak zasílají na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1.

formulář projektové žádosti.doc

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/program-c-4

MŠMT – Mimořádný dotační program na podporu práce s dětmi a

mládeží s omezenými příležitostmi

Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil, stejně jako v roce 2012 a 2013, Mimořádný dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi.Pro tento mimořádný dotační program je alokována částka ve výši 3,5 mil. Kč. Nestátní nezisková organizace může podat pouze jeden projekt a požadovat státní dotaci ve výši od 40 do 300 tis. Kč Program je určen pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Podporovány budou zejména aktivity zaměřené na:• začleňování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež,

vytváření podmínek pro děti a mládež s omezenými příležitostmi pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací v rámci informačního systému pro mládež,

zvyšování kvalifikace a rozvoj kompetencí pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s mládeží pro práci s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi,

zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi v rámci pravidelných vzdělávacích, výchovných a volnočasových aktivit.Uzávěrka podávání žádostí je stanovena na 16. dubna 2014 ve 14:00 hod. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického systému IS-mládež http://is-mladez.msmt.cz a v listinné podobě se pak zasílají na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/program-c-4

Cena Karla Velikého: svůj projekt můžete přihlásit do 10. února

Cílem „Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany“ je podpořit mezi mladými lidmi rozvoj evropanství a podnítit je k zapojení do projektů evropské integrace.

Cena se uděluje projektům, které realizují mladí lidé a jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství.

„Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany“ každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany Nejlepší projekt získá 5 000 EUR, druhý nejlepší 3 000 EUR a třetí 2 000 EUR. Kromě finančního ocenění bude třem konečným vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů budou pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Podání přihlášek bylo prodlouženo až do 10. února 2014. Informace o předchozích ročnících, pravidla soutěže i přihlašovací formulář najdete na: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/.

Statutární město Č.B. – dotace 2014 volnočasové aktivity

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu volnočasových aktivit v roce 2014  příspěvky

Opatření č. 1Příspěvek na celoroční činnost

Cílem opatření je finanční podpora určená na fungování iniciativ rozvíjejících volnočasové aktivity dětí a mládeže a jejich rozmanitost ve městě České Budějovice. Jedná se o prostředky na celoroční provoz stávajících zařízení, kluboven a prostředky zajišťující služby handicapovým dětem a mládeži.

Termín vyhlášení  výzvy:                               leden 2014

Termín příjmu žádostí:                                   3.2.2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí:                   2.3.2013 do 16,00  hodin

 

 

Opatření č. 2Příspěvek na jednorázové akce

Cílem opatření je finanční podpora drobných iniciativ na krátkodobé jednorázové akce  v délce trvání maximálně 5 dní.

Termín vyhlášení výzvy:                                leden 2014

Termín příjmu žádostí:                                   3.2.2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí:                   3.3.2014 do 16,00  hodin

Granty Jihočeského kraje na rok 2014

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Grantový program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží.
1.2 Opatření programu
Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
Opatření č. 3: Informační systémy mládeţe a otevřené kluby
Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeţe a podpora soutěţí
Opatření č. 5: Aktivity handicapované mládeţe
Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce

Harmonogram přípravy a realizace grantového programu na rok 2014
První kolo příjmu ţádostí ke Grantovému programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeţí:
Příprava, projednání, schválení dokumentace pro ţadatele do 30. 11. 2013
Vyhlášení programu – výzva k předloţení ţádostí o grant 6. 12. 2013 – 8. 1. 2014 (do 14:00 hod.)
Konzultace na oddělení administrace AP PRK (konzultační hodiny) průběţně
Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení grantu 9. 1. 2014 – 27. 2. 2014
Uzavření smluv o poskytnutí do 1,5 měsíce od schválení v ZK

Fond pro NNO odstartuje v listopadu první grantovou výzvou

fond nno

Mezi nestátními neziskovými organizacemi ( NNO ) v České republice dlouho očekávané odstartování další etapy tzv. „norských fondů“ se stane brzy skutečností. S vyhlášením první grantové výzvy fondů Evropského hospodářského prostoru počítají jeho zprostředkovatelé v ČR, kterými jsou Nadace rozvoje občanské společnosti a nadace Partnerství, v průběhu měsíce listopadu tohoto roku.

S ohledem na základní priority fondů EHP byl pro podporu nestátních neziskových organizací
zřízen „Fond pro NNO“ (FNNO), jehož cílem je poskytnout finanční pomoc, která přispěje k posílení
neziskového sektoru, zvýší jeho kapacitu a jeho přispění k sociální spravedlnosti, demokracii a
udržitelnému rozvoji.
Program FNNO se tak stane jedním z významných nástrojů, jimiž bude v letech 2013 až 2016 možné financovat aktivity NNO v
českém prostředí a podpořit tak nejen řešení aktuálních problémů, ale i budování jejich kapacity a posilování jejich vlivu.
Cílem programu FNNO je především: posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální
spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální
rozdíly v oblasti působení NNO v rámci ČR, posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.
Prioritní oblasti programu FNNO
I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Více informací zájemci naleznou na www.fondnno.cz

24.9.2013 – Nabídka Škoda Auto na podporu neziskovému sektoru na období 2014 a 2015

Vedení společnosti ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO schválilo koncept dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek pro období 2014 a 2015. Do 4.10.2013 bude proto mezi cca 25.000 zaměstnanci ŠKODA AUTO probíhat dotazníková akce, které neziskové organizace a jejich projekty by mohly do systému sbírek vstoupit.

Návrhy musí splňovat následující podmínky:

‒      předmět činnosti neziskovky naplňuje alespoň jednu z priorit v oblasti společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO, tedy dopravní bezpečnost,  přístup ke vzdělávání,  POMOC DĚTEM a  mobilita bez bariér

‒      jedná se o transparentní a etablovanou neziskovou organizaci působící na území ČR

Pět následně vybraných neziskových organizací bude v příštích dvou letech systematicky finančně podporováno, a to jak pravidelnými měsíčními příspěvky od jednotlivých zaměstnanců, tak i z násobením vybrané částky společností ŠKODA AUTO (kombinace systému payroll giving a matching).

Přihlášky (jméno a stručnou informaci o činnosti neziskovky či konkrétním projektu) lze do 4. října 2013 zasílat na e-mail zamestnanecke.sbirky@skoda-auto.cz .

Ing. Petr Ondráček, ZP – Sociální dialog

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic
T +420 326 8 16564, F +420 326 8 11938, eF +420 326 8 42874, M +420 604 292 673
Petr.Ondracek2@skoda-auto.cz, www.skoda-auto.com

 20.9.2013 – MŠMT – Podávání žádostí o státní dotace  2014

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2014.

msmt

Podrobnosti týkající se uvedených Programů jsou k dispozici na adrese http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi.Žadatelé, nestátní neziskové organizace, předkládají žádost o dotaci na rok 2014 v programech č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež, č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, programu č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže a programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež pouze prostřednictvím elektronického systému IS-mládež. Systém bude otevřen pro vypisování žádostí 1. října 2013 a uzavře se 31. října ve 13 hodin.

V IS-mládež organizace vypisují:

 1. vlastní žádost se stručnou anotací projektu a rozpočet a vkládají, popř. naskenují do žádosti:
 2. souhrnný projekt, který je sumářem dílčích projektů základních článků,
 3. řádné schválenou výroční zprávu za rok 2012 včetně rozvahy a výsledovky,
 4. potvrzení o činnosti NNO vydané krajským, městským, obecním nebo místním úřadem (nepředkládají organizace, které jsou nositeli titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“). Potvrzení (originál) musí být vydáno nejdéle 3měsíce předprodáním žádosti.
 5. stanovy nebo doklad o registraci organizace
 6. doklad o přidělení IČ (pouze v případě, že IČ není uvedeno na stanovách nebo registraci)

Pokud je žadatelem škola nebo školské zařízení (týká se výhradně programu č. 5) platí pro něj stejná pravidla uvedená v bodech 1, 2 a 3. Dále žadatel předloží kopii zřizovací listiny, kopii dokladu o zařazení do školského rejstříku, kopii jmenování ředitele
a písemný doklad, ze kterého je patrno, že ICM je jeho součástí.

V listinné podobě organizace předávají nebo zasílají na adresu Národního institutu dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10 pouze:

 • vyplněnou a podepsanou žádost včetně rozpočtu,
 • souhrnný projekt
 • výroční zprávu pouze v případě, že nebyla odevzdána odboru pro mládež (seznam zaslaných a předaných zpráv je uveřejněn rovněž na webových stránkách – mládež).

Žádosti včetně příloh zaslané na MŠMT nebudou do hodnotícího procesu zařazeny.

20.6.2013 – Grantový kalendář 2013

 

Software od Microsoftu zdarma i pro Vaše sdružení!

Díky aktivitám Evropského fóra mládeže můžete pro svou organizaci získat software od Microsoftu zdarma. Nabídka platí pro členské organizace Evropského fóra mládeže (YFJ) a jejich členské organizace splňující podmínky. Vzhledem k tomu, že Česká rada dětí a mládeže je členem YFJ, vztahuje se tato nabídka i na Vás.

Pomocí tohoto programu Get Genuine nabízí Microsoft Vaší organizaci jedinečnou příležitost získat pro Vaše počítače legální software s možností upgradu na novější verzi! V nabídce jsou operační systémy Windows, kancelářské aplikace Office, servery a další aplikace a služby. Objednávat mohou neziskové a nestátní organizace s veřejně prospěšnou činností do 30. dubna 2013. Bližší informace a postup objednávání naleznete na: www.crdm.cz/download/mailing/20130328/sw-microsoft-zdarma.pdf

Fond T-Mobile vyzývá: „Mluvme spolu!“

12. 4. 2013 – PRAHA [Nadace VIA]

Nadace Via vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro všechny, kdo mají nápady na projekty, které přispějí k lepší komunikaci skupin místních občanů, usnadní komunikaci lidí a místních úřadů nebo posílí dovednosti lidí vzájemně si naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat různé zájmy. O grant v maximální výši 100 000 Kč se mohou kromě nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací a obcí hlásit nově i jednotlivci a neformální skupiny obyvatel.

Uzávěrka pro podání projektových záměrů je 10. května 2013.

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

1.4.2013 – Vyhlášení dotačního programu MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. dubna 2013 dotační program pro podporu soutěží a přehlídek, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014.

S úplným textem programu je možné se seznámit na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani.

Dotační program umožňuje organizátorům různých typů soutěží pořádaných v České republice požádat do 3. května 2013 o státní finanční podporu svých projektů. Program umožňuje také organizátorům soutěží získat finanční podporu na účast zástupců ČR na mezinárodních soutěží navazujících na soutěže, které jsou organizované v České republice a zveřejněné ve Věstníku MŠMT. Termín pro podání těchto žádostí je do 1. října 2013.  Tento termín je nutné dodržet i u žádostí na podporu mezinárodních soutěží organizovaných v ČR. Současně dotační program umožňuje žadatelům podat projekt pouze k zveřejnění do seznamu soutěží, který je publikován ve Věstníku MŠMT.

Upozornění!

V letošním roce musí žadatelé podávat projekty prostřednictvím elektronického systému, který je k dispozici na adrese: http://souteze.msmt.cz/.

Jako podporu pro uživatele elektronického systému pořádá MŠMT semináře, které se konají v Praze a Brně. Více informací o seminářích najdete na: http://www.msmt.cz/mladez/pozvanka-na-seminar-vkladani-zadosti-do-dotacniho-programu-1

20.3.2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program

„Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“

http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje

Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje - listopad 2012

Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje ze dne 22.2.2013

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

–          GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

–          GP Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti

–          GP Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení

–          GP Rekonstrukce stávajících sportoviš

–          GP Podpora terénních sociálních služeb

–          GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2013

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/Documents/LOGA/mal%C3%A9logo.jpg

Dotace – volnočasové aktivity

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

ROK 2013

Na základě Směrnice č. 5/2012 (129 kB)Obsah se otevírá do nového oknaPoskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel (762,9 kB)Obsah se otevírá do nového oknabyla zpracována:

„Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2013“. (62,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě podání více žádostí, stačí přidat přílohu č. 1, 2, 3 a 7 pouze k jedné formou neověřené kopie; přílohy č. 4,5,6 a 8 musí být vždy přiložené u každé žádosti v originále (značení příloh – dle čl. 7.2. Pravidel)! Každá žádost je samostatná, proto musí být předložena v samostatné obálce.

V ý z v y

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce

Opatření č. 3 – příspěvek na putovní, příměstské a jiné tábory (43,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

P ř í l o h y

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK (40,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (24,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI (26,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

VZOR PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ (24,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna(je-li předmětné, je povinné u  každé žádosti)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE DE MINIMIS (28,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

V  p ř í p a d ě   z í s k á n í   d o t a c e :

VZOR SMLOUVY (31,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

FORMULÁŘ KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU (52,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/Documents/LOGA/mal%C3%A9logo.jpg

Dotace – oblast životního prostředí

Datum vyhlášení dotačního programu: 16. ledna 2013

Výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí 2013:

Opatření č.1 (53,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna<str

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři