Pojištění ČRDM – Generali

Pojištění ČRDM - Generali

Pojištění členských organizací RADAMBUKu prostřednictvím ČRDM

na roky 2022-2025

Aktualizace 18.10.2023

ČRDM uzavřela  pojistné smlouvy na období 2022–2025, opět s Generali Českou Pojišťovnou, a.s. Platnost sjednaného pojištění je vždy od data sjednání pojištění do konce kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2024. (Na další rok tj. 2025, bude nutné, v případě zájmu, pojištění sjednat stejným způsobem znovu. Ceny zůstávají stejné bez ohledu na to, kdy se k pojištění v průběhu roku připojíte.

Pojistná smlouva:

https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-odpovednost.pdf

pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-odpovednost-prilohy

pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-uraz

pojisteni-CRDM-2022-2025-smlouva-uraz-prilohy

 

Generali Česká Pojišťovna, a.s. 

Klientský servis: +420 241 114 1148, www.generaliceska.cz 

Hlášení škodných událostí: 

Poštovní adresa:

Generali Česká pojišťovna, a.s.
P.O.Box 305
659 05 Brno 

 

Formuláře pro hlášení úrazů a škod v pojištění ČRDM

Formulář „Oznámení o úrazu“ naleznete na:

https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazu-CRDM.pdf

Pečlivě vyplňte formulář, přiložte kopii lékařské zprávy z prvního ošetření, přípradně další kopie lékařských zpráv o průběhu léčení úrazu. Vyplněný formulář zašlete elektronicky v naskenované podobě prostřenictvím internetových stránek www.generaliceska.cz/klient nebo na poštovní adresu. Uvádějte číslo pojistné smlouvy. 

Formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti“ naleznete na: 

https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf

Pečlivě vyplňte formulář a v případě poškození věci přiložte doklady prokazující její vlastnictví, případně i doklad o opravě. Vyplněný formulář s přílohami zašlete emailem na adresu likvidace@generaliceska.cz nebo na poštovní adresu. Uvádějte číslo pojistné smlouvy. 

Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě, prosíme používejte přednostně tento formulář speciálně upravený pro potřeby pojištění ČRDM.

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti organizace
 • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zaměstnanců
 • Pojištění dětské skupiny

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad ( spolky, o.p.s., ústavy) poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění). 

VÝŠE POJISTNÉHO pro střediska volného času (nelze hradit z dotace MŠMT) – 17 Kč na osobu na rok

 • Základní informace
  • • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

 • POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Pojištění odpovědnosti organizace a vedoucích- členů spolku

Ceny pro střediska volného času (nelze hradit z dotace MŠMT) – základní sazby 1 400 Kč za odpovědnostní pojištění jsou pojistné limity 10 mil./10 mil. (na jednu pojistnou událost/na rok). Nově si lze sjednat pojištění i s vyššími pojistnými limity za ceny:

 • 1 800 Kč (20 mil./20 mil.)
 • 2 100 Kč (30 mil./30 mil.)

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad ( spolky, o.p.s., ústavy) poskytováno zdarma, rovněž pojištění vedoucích – členů pracujících s dětmi a mládeží , dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů. (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění). 

 • Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:
  • Organizace
   • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Osoby
   • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:

 1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
 2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
 3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
 4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.  
Pojištění ČRDM umožňuje zvýšení pojistných limitůS novými pojistnými smlouvami přichází možnost výběru různé výše pojistných limitů u pojištění odpovědnosti organizací. Každá organizace, která má sjednané pojištění odpovědnosti, si může  navýšit pojistné limity.   

Základní pojištění odpovědnosti organizace (tzv. Varianta A) má limit na jednu škodní událost 10 mil. Kč a 10 mil. Kč na všechny škody organizace v jednom kalendářním roce. Variantně je možné navýšit pojištění na 20 mil. Kč / 20 mil. Kč (Varianta B), resp. 30 mil. Kč / 30 mil. Kč (Varianta C). V případě organizací s pobočnými spolky upozorňujeme, že pojistný limit platí vždy na škody všech pobočných spolků dohromady. Navýšení pojistných limitů tedy doporučujeme.

Členové ČRDM a členové krajských rad (které jsou členy ČRDM) mají automaticky v rámci členství sjednanou Variantu A, kterou jim hradí ČRDM. Variantu pojištění je možné v systému ČRDM navýšit a poté pouze doplatit rozdíl ceny (základ hradí ČRDM). Členské organizace s počtem členů vyšším než 1000 mají automaticky sjednanou variantu pojištění C, tedy s nejvyššími limity.

Přehled pojištění

Varianta A – 10 mil. Kč/10 mil. Kč. – cena 1400 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 0 Kč)

Varianta B – 20 mil. Kč/20 mil. Kč. – cena 1800 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 400 Kč)

Varianta C – 30 mil. Kč/30 mil. Kč. – cena 2100 Kč (pro členy ČRDM a členy krajských rad – cena 700 Kč)

Varianty pojištění je možné navýšit kdykoliv během roku s tím, že zvýšený limit platí od data sjednání navýšení.

Faktury za pojistné či za navýšené limity Vám budou zaslány přímo pojištěné organizaci k úhradě.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kancelar@radambuk.cz.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – cena dle typu vybraného typu pojištění viz pojistná smlouva

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance 2024

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob.

Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob (spolu s datem narození). (Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v počtech vyplněných v pojištění odpovědnosti organizace ). Pojištění odpovědnosti osob je zpoplatněno částkou 44 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění osob je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolnici-2024

Pojištění dětské skupiny

Pro pojištění dětské skupiny je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. Pojistné odpovědnosti zahrnující pojištění dětské skupiny je navýšeno o 1.000 Kč.

Tzn.: Pro organizaci, která má sjednané pojištění za 1.400 Kč a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.400 Kč. Pro organizaci, která si sjedná pojištění za 1.800 Kč a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.800 Kč.

POZOR: Pro dětskou skupinu jsou pojistné limity VŽDY pouze v základní sazbě tj. 10 mil./10 mil.

Toto navýšení (tedy 1.000 Kč navíc) si organizace hradí samy na základě faktury, kterou obdrží od ČRDM.

Pokud už organizace má sjednané pojištění a chce si ho navýšit o dětskou skupinu, stačí doplatit 1.000 Kč.

POZOR: Pro dětskou skupinu jsou pojistné limity VŽDY pouze v základní sazbě tj. 10 mil./10 mil.

V případě, že dětskou skupinu provozuje pobočný spolek, může si sjednat pojištění zvlášť jako pobočný spolek na své IČ, ale v takovém případě si musí uhradit celou částku pojistného sám (2.400 Kč). Výhodou pak je, že má tento pobočný spolek limity pojistného plnění jen na sebe.

Žádosti o pojištění dětské skupiny je možné posílat na email kancelar@radambuk.cz

————————————————————————————————————–

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž.


—————————————————————————————————————–

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM  pojistí ČRDM pouze organizace, které mají vše ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v pořádku. Organizace, které nemají v zápisu ve spolkovém rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

Připomínáme, že účetní závěrky za rok 2022 je nutné poslat do sbírky listin nejpozději do 31. 12. 2023.

ČRDM– Jak jistě víte, snažíme se, aby organizace, které jsou přes nás sdružené nebo přes nás sjednávají pojištění, měly všechny své údaje a dokumenty ve veřejném rejstříku řádně uvedené (tak jak ukládají zákony). Průběžně procházíme zápisy organizací a kontrolujeme, pokud nebudou mít vše v pořádku, nebude jim umožněno sjednat pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nedají do pořádku. 

———————————————————————————————————————-

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek včetně příloh do sbírky listin. Je mnoho organizací, které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají.

http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/spolek-a-ucetni-zaverka-878

ukázka rozvahy – podvojné účetnictví

ukázka výkazu zisku a ztráty – podvojné účetnictví

ukázka přehledu příjmů a výdajů – jednoduché účetnictví

ukázka přehledu majetku a závazků – jednoduché účetnictví

základní informace v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce listin.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu, v případě, že vedou podvojné účetnictví.

Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují Přehled o majetku a závazcích a přílohu.

Informace:

Zákon č. 563/1991 Sb.  Zákon o účetnictví

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

Účetní závěrky lze posílat k založení do sbírky listin na email podatelna@ksoud.cbu.justice.cz .

————————————————————————————————————-

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby „staronového“ statutára. Tzn. i když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco není v pořádku. http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku-stanovy-spolku/funkcni-obdobi-u-statutarniho-organu-2002

Noví členové statutárního orgánu se vkládají přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Výpis z jednání nejvyššího orgánu Vašeho spolku, který volí statutární orgán, Kontrolní komisi…. Tento výpis také posíláte do sbírky listin Vašeho spolku ve spolkovém rejstříku a to i v případě, i když se statutární orgán nezměnil a zůstává po nových volbách ve stejném složení. Zkrátka vždy po volbách. (Ve stanovách máte stanovenou délku volebního období statutárního orgánu).

Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu

Dokumenty o volbě staronového statutára pošlete na email podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – nutno v textu uvést, že jde o dokumenty – název spolku k založení do sbírky listin. —————————————————————————————————————————-

Kontakty na další soudy: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků.

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!!

Related Images:


Naši partneři