Právní předpisy

Datové schránky pro NNO

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: od 2021 placený týden ročně

29.1.2021

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1.1.2021

 

Zákon č. 110/2019 Sb.- Zákon o zpracování osobních údajů 

Platnost od 24.04.2019
Zákon nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110

Zákon navazuje na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které platí automaticky. Na jednotlivých členských státech EU pak bylo, aby si některé oblasti upravily a zpřesnily formou vlastního zákona. 
 
Adaptační legislativa nakládání s osobními údaji zpřesnila a do určité míry také zjednodušila. Zároveň popisuje některé výjimky. Téměř nijak nová pravidla ochrany osobních údajů například neomezují práci médií či vědeckých pracovníků.
 
Celé znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete zde.

Zákoně o ochraně před škodlivými účinky návykových látek – Zákon č. 65/2017 Sb. – účinnost od 31.5.2017

 V Zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 21 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20170701#cast1) je přesně napsané, kdo musí vyhotovovat výroční zprávu a v jakém rozsahu. 

Problematiku táborů řeší zejména tyto zákony:
a. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
b. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
c. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
d. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Další zdroje informací: Právní poradna ČRDM,

První novelizace nového občanského zákoníku v 8 bodech

 
V účinnost vstoupí první novela „nového” občanského zákoníku. Přinese drobné změny do řady oblastí. Netýká se vás některá z nich?Osm novelizovaných bodů najdete v článku zde:
http://www.podnikatel.cz/clanky/prvni-novelizace-noveho-obcanskeho-zakoniku-v-8-bodech/

 

19.6.2017

Novinky v dokumentaci pro pořadatele táborů 2017

 

28.4.2017 – 

Zotavovací akce, Jiná podobná akce pro děti, Ostatní akce pro děti- poradna ČRDM

Zotavovací akce, Jiná podobná akce pro děti, Ostatní akce pro děti- poradna ČRDM

 

https://www.radambuk.cz/zotavovaci-akce-jina-podobna-akce-pro-deti-ostatni-akce-pro-deti-poradna-crdm/

 

Přehled legislativy pro pořádání příměstských táborů

Úvodem pro jistotu vymezím, co se pro účely tohoto článku pojmem „příměstský tábor“ rozumí. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, kdy program v jednotlivých dnech bývá (ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá od ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování, ale nepřespávají tu. V určitou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná osoba a jsou domů. V podstatě jde tedy o svěření dítěte do péče pořadatele tábora na dobu několika po sobě jdoucích dnů, a to na předem stanovený časový úsek v každém jednotlivém dni.

Pokud jsou k tomu splněny podmínky[1], pořadatel je povinen zajistit vyhovující podmínky pro pobyt dětí v místě konání tábora vyplývající, stejně jako pro jiné dětské tábory, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) – o tom blíže článek Dětské tábory“.

Pokud ale podmínky nejsou splněny, ZoVZ se na pořádaný příměstský tábor nevztahuje. I tak ale není zcela na libovůli pořadatele tábora, v jakých podmínkách budou děti v průběhu tábora pobývat, protože podmínky pobytu dětí na táboře podléhají jiným „normám“. Prvním korektivem podmínek je vlastně povinnost rodičů a jiných osob, které mají dítě v péči (dále jen „rodič“) zajistit, aby dítě bylo ve vyhovujících podmínkách a bylo dobře zabezpečeno (asi žádný rodič by nepřihlásil své dítě na akci, kde není možnost se během celého dne napít, najíst, posadit nebo třeba dojít si na toaletu nebo pokud zjistí, že prostory, v nichž se akce koná jsou v polorozbořeném domě, v těsné blízkosti staveniště nebo dokonce v rozestavěné budově), která vyplývá z jejich rodičovské odpovědnosti[2]. V tomto případě je tedy prostředkem k ošetření zájmů dětí povinnost rodiče a nikoliv pořadatele. Ze strany pořadatele je tu zájem zajistit takové podmínky, aby rodič na dobu tábora dítě pořadateli svěřil.

Kromě toho je tu ale i vlastní povinnost pořadatele zajistit vyhovující podmínky k pobytu dětí v místě konání tábora, která vyplývá z odpovědnosti pořadatele za dítě, nad kterým převzal na dobu trvání akce dohled (od okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno, do doby, kdy si je převezme zpět rodič). Z této odpovědnosti vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti při pobytu na táboře takové podmínky, aby byla chráněna a zachována všechna jeho práva jako člověka a osoby nezletilé[3], za niž odpovídá[4]. Obecně řečeno je pořadatel povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí. Odpověď na otázku jaké prostředí to je, není jednoduché nalézt, záleží na konkrétní situaci. Jako určité měřítko lze v tom případě použít podmínky, které pro organizovanou akci pro děti (z hlediska prostoru, v němž probíhá, stravování i osob, které po dobu akce o dítě pečují a dalších podmínek) stanoví právě ZoVZ a zejména na něj navazující Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (dále jen „vyhláška“).  Vzhledem k účelu ZoVZ i vyhlášky by dodržení v nich stanovených podmínek pořadatelem příměstského tábora mělo zajistit, že z hlediska dětí bude prostředí i další podmínky pobytu na táboře vyhovující.

Vyhláška stanoví požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, vybavení a úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadu a nakládání s odpadními vodami, stravování a režim dne dětí na akci. Pro informaci uvádím výčet základních hygienických požadavků na zotavovací akce, podrobnosti je ale třeba vyhledat přímo ve vyhlášce:

Umístění

 • mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor[5]
 • k pozemku, na kterém je umístěno konání akce musí vést přístupová cesta

Prostorové podmínky

 • bydlení může být zajištěno ve stavbách nebo ve stanech
 • ve stavbách – prostory musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2, musí být zajištěno místo pro uložení věcí a pohyb mezi lůžky
 • stany musí mít pevnou nepromokavou plachtu, prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení věcí musí být izolovány proti vlhku
 • musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu; v umývárně musí být na 5 dětí 1 umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty, na 30 dětí musí být jedna sprcha (sprchování musí probíhat odděleně pro děvčata a hochy a musí být zajištěno soukromí při očistě)
 • na 15 dětí musí být zajištěn 1 záchod, záchody odděleně podle pohlaví a musí být zajištěno soukromí, v blízkosti záchodů musí být zajištěna možnost umytí rukou v tekoucí vodě
 • ošetřovna a izolace – ve stavbách musí být v oddělených místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě. Lůžka na ošetřovně a v izolaci nesmějí být patrová a nesmí sloužit k jiným účelům. Na 30 dětí musí být jedno lůžko. ve stanech může být ošetřovna a izolace zřízena v oddělených stanech. Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny tak, aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby

Ubytování, vybavení, úklid

 • ubytování dětí musí být zajištěno odděleně podle pohlaví – ledaže zákonný zástupce vysloví souhlas se společným ubytováním
 • osoby činné jako dozor musí být ubytované odděleně, v blízkosti dětí, zdravotník v blízkosti ošetřovny a izolace
 • úklid musí být proveden před zahájením akce, mezi jednotlivými běhy a po ukončení akce
 • v průběhu akce musí být prováděn denní úklid prostor sloužících akci;

Zásobování vodou

 • akce musí být zásobována pitnou vodou tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob, které zajišťují stravování a k provozu ošetřovny a izolace
 • k přinášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné pouze k tomuto účelu; označené nádoby musí být ukládány na chladném a stinném místě

Odpady a odpadní vody

 • pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů
 • odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami
 • s odpadními vodami a látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Stravování

 • prostory pro stravování s výjimkou ohniště musí být zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy
 • prostory musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci pokrmů, mytí nádobí a skladování potravin; v prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů, které se mohou negativně ovlivňovat
 • pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami
 • pracovní plochy (mohou to být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami) musí být označeny a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly potraviny nebo pokrmy chráněny před kontaminací, která by mohla způsobit, že by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné
 • potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; nesmí být podávány a používány potraviny, které mohou být zdravotně závadné, potraviny, které nelze skladovat v souladu se zákonem nebo pokyny výrobce musí být ihned tepelně zpracovány a podávány ke konzumaci (nesmí být skladovány)
 • denně musí být pro děti zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře; strava musí odpovídat věku a fyzické zátěži dětí
 • nápoje musí být k dispozici celý den (v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo rozlévané z originálních balení)

Režim dne

 • v režimu dne musí být pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování
 • režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí
 • fyzická a psychická zátěž musí být přiměřená věku, schopnostem a možnostem dětí; při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech akce musí být třetí den vyhrazen odpočinku
 • osoby činné jako dozor musí průběžně kontrolovat oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byl chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí; kontrolují také dodržování osobní hygieny dětí
 • koupání musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem
 • koupat se mohou děti jen pod dohledem osoby činné jako dozor; dozor může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnou záchranu tonoucímu
 • koupat se děti mohou nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení
 • při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně

________________________________________________

[1] akce se účastní více než 30 dětí mladších 15 let

[2] viz. ust. § 858 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

[3] vyjádřená v základní podobě jako právo člověka na ochranu zdraví a života, svobody, cti a důstojnosti a rovněž právo na ochranu proti újmě utrpěné pro nedostatek věku nebo z důvodu závislosti – viz. § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“);

[4] viz. ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové újmy § 2894 a násl. občanského zákoníku

[5] příslušné předpisy poznámky k textu vyhlášky

Ondřej Šejtka 22. 5. 2016
——————————————————————————-

 Přehled legislativy pro pořádání letních táborů

Pořádání dětského tábora není uceleně upraveno v jednom právním předpisu. Pochopitelně to ale neznamená, že jeho realizace nepodléhá zákonným normám a pořadatel tábora musí vědět jaké předpisy se na pořádání akce typu dětský tábor vztahují, popř. za jakých podmínek, aby nezanedbal některou svou povinnost. Počínaje povinnostmi vyplývajícími z odpovědnosti za dítě, které na dobu tábora převezme pořadatel tábora do péče (občanskoprávní odpovědnost za výchovu a rozvoj dítěte, škodu na zdraví a věcech dítěte, trestněprávní odpovědnost za jednání osob činných při pořádání tábora vůči dítěti…) a povinnostmi vůči státním i regionálním úřadům konče je takových povinností celá řada. Tento článek se dále věnuje tématu povinností, které vyplývají pro pořadatele dětského tábora ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“) a předpisů souvisejících.

ZoVZ je pro pořadatele dětského tábora relevantní proto, že v § 8, ustanoveních následujících a ustanoveních na něj navazujících, upravuje podmínky pro pořádání tzv. „zotavovací akce“, kterou je při splnění určitých podmínek i dětský tábor. A jaké jsou to podmínky?

Zotavovací akce (dle § 8 ZoVZ ) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti [1], a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Dlužno dodat, že dětský tábor je zotavovací akcí, pokud jsou splněny všechny tři podmínky (počet dětí, trvání tábora déle než 5 dnů a účel vymezený zákonem) splněny najednou – tzv. „kumulativně“ [2].

Pořadatel zotavovací akce [3] je na základě ZoVZ povinen zajistit její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky  stanovenými prováděcím právním předpisem a je také povinen dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, rovněž v souladu s prováděcím předpisem. Prováděcím předpisem ZoVZ rozumí  vyhlášku č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 106/2001 Sb.“).

ZoVZ pořadateli zotavovací akce dále ukládá jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví [4]:

 • termín a místo konání zotavovací akce,
 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Jako součást tohoto ohlášení je pořadatel povinen předložit (v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 ZoVZ) protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody [5]. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Pořadatel může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které:

 • je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 • nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Přitom:

 • zdravotní způsobilost dítěte pro účast na zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a v posudku tento poskytovatel zároveň uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci [6]. Posudek o zdravotní způsobilosti má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte [7].
 • skutečnosti uvedené v bodech b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Prohlášení nesmí být starší než jeden den.
 • posudek zdravotní způsobilosti a písemné prohlášení předá zákonný zástupce dítěte pořadateli tábora

Pořadatel je rovněž povinen zajistit, aby

 • při zotavovací akci byly činné jako dozor nebo zdravotník jen fyzické osoby, které jsou k této činnosti zdravotně způsobilé [8]
 • při stravování na zotavovací byly činné jen fyzické osoby splňující požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první ZoVZ [9].

Pořadatel je dále povinen zajistit:

 • základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem a prováděcími právními předpisy a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely ZoVZ považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci [10], a student lékařství po ukončení třetího ročníku;
 • účast pouze fyzických osob, které splňují stanovené podmínky; účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob, při převzetí posudků a prohlášení zákonných zástupců dětí, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal,
 • vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při zotavovací akci,
 • vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce [11],
 • péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce,
 • vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení zákonných zástupců dětí, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení zotavovací akce,
 • informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

Pořadatel je dále povinen zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

Pro stravování na zotavovací akci je pořadatel povinen zajistit:

 • ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí a na stanových táborech hygienické požadavky upravené v ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
 • stravování v provozovně stravovacích služeb, které zajišťují stravování i mimo dobu konání zotavovací akce (např. restaurace, školní jídelny, menzy) a jejichž činnost je v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími poskytování stravovacích služeb [12].

Jiné podobné akce pro děti

Pokud je tábor pořádán pro méně než 30 dětí do 15 let nebo na méně než 5 dní, nepovažuje se za zotavovací akci, ale za „jinou podobnou akci pro děti“ ve smyslu § 12 ZoVZ. V tom případě je pořadatel povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce [13] a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování).

Další povinnosti, které by měl pořadatel při pořádání „zotavovací akce“, přitom však nejsou výslovně uloženy zákonem (viz. druhá věta tohoto odstavce) v tomto případě odpadají. Každý pořadatel by ale měl zvážit, zda jejich splnění, byť mu nejsou uloženy zákonem, není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, za něž na dobu tábora převzal odpovědnost.

Ostatní akce pro děti

Kromě táborů naplňujících kritéria zotavovací akce nebo alespoň jiné podobné akce pro děti, na které je v ZoVZ myšleno, jsou samozřejmě pořádány rovněž „tábory“, které nenaplňují kritérium počtu 30 dětí ve věku do 15 let a zároveň nenaplňují ani kritérium trvání tábora více než 5 dní [14].

Možno konstatovat, že na takové tábory se úprava ZoVZ vůbec nevztahuje, nelze však říci, že v případě pořádání takového tábora, není třeba zajistit ani minimální podmínky pro pobyt dětí „na táboře“.

Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno. Pořadatel je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte i majetek, který dítě na tábor „přiveze“. Z toho vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí, kterým nebude jakkoliv poškozeno. Pouze při zajištění takových podmínek při pobytu na táboře se totiž pořadatel může ubránit situaci, kdy bude povinen uhradit dítěti škodu, která mu při pobytu na táboře vznikla. Jen v takovém případě může totiž prokázat, že zajistil všechno potřebné proto, aby vzniku škody zabránil, a škoda proto nevznikla jeho vinou.

Z tohoto hlediska lze pořadateli tábora doporučit, aby zákonné povinnosti pořadatele zotavovací akce pro děti vzal jako dobré vodítko pro zajištění bezpečných a kvalitních podmínek pro pobyt dítěte na jeho táboře, kterého se děti nepochybně rády zúčastní a osoby za ně odpovědné se nebudou bát pořadateli tábora dítě svěřit.


[1] ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
[2] Pokud nejsou splněny všechny tři najednou, nejde o zotavovací akci, ale tábor může být „jinou podobnou akcí pro děti“ ve smyslu ustanovení § 12 ZoVZ ; o tom více v závěru tohoto článku.
[3] rozuměj ten, kdo přijal děti na zotavovací akci
[4] v tomto případě, je jím místně příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice
[5] Dejte pozor na to, že některé KHS nepovažují tuto povinnost za splněnou, pokud z předloženého protokolu vyplývá, že odběr vody pro rozbor neprovedla odborná laboratoř (ale provedl jej např. pořadatel tábora sám).
[6] vzor posudku obsahuje příloha č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
[7] Pro letní tábor v červenci může tedy dítě použít i posudek, který mu byl vyhotoven pro potřeby účasti na škole v přírodě v září předchozího roku.
[8] Posudek vydává fyzické osobě registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek nemusí předkládat pořadateli pedagogický a zdravotnický pracovník.
[9] musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
[10] náplň kursu stanoví vyhláška č. 106/2001 Sb.
[11] minimální vybavení uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
[12] nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ZoVZ, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
[13] vyhláška 106/2001 Sb. a v návaznosti na ni vyhláška č 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů
[14] typicky tzv. „příměstské tábory“, kdy jsou děti „na táboře“ jen část několika po sobě jdoucích dnů
Ondřej Šejtka 22. 5. 2016

Vybrané metodické a právní aspekty spojené s organizováním činností ve volném čase

http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/zumarmo1/aspekty/Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti

Právní předpisy vztahující se k organizaci akcí:

 • Dne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

258_2000_Sb  – současná aktualizace 1.12.2015 (267/2015 Sb.)

Zákon 258-2000 ve znění úpravy zákonem 267-2015 s účinností od 1.12.2015

V106-2001

 • 66/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
  poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

66_2013_Sb

 

 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 

 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných.

 

 • Vyhláška 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

  • Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

 

 

 

– Státní zdravotní ústav 23.6.2011 – Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodouhttp://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/navod-k-bezpecnemu-zasobovani-letnich-taboru-pitnou-vodou
 
– Příručka Základy první pomoci – Mládeže ČČK 2012 – prirucka-prvni-pomoci-1
 
– BOZP při mimoškolních aktivitáchhttp://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tematicke_prilohy/mimoskolni_aktivity/
 

Ochrana lesa a přírody:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny- upravuje zejména ochranu dřevin mimo les, krajinný ráz, chr. území, chr. druhy rostlin a živočichů, orgány ochrany přírody. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114

 

  • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny- upřesňuje a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb., zahrnuje seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-395

 

 

 

 • Zákon č. 289/1995 Sb.,o lesích- upravuje zejména obecné užívání lesů a zakázané činnosti v lesích, dále hospodaření v lesích a státní správu lesů. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289

Zákony týkající se školství:

· Vyhlášky ke školskému zákonu

· Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – text se zapracovanými novelami

· Zákon o pedagogických pracovnících (aktuální znění k 1. lednu 2015)

· Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

· Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb.

· Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

· Věstníky MŠMT

· Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

 Vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. 

· Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

Ostatní vybrané zákony:

http://www.sbirkazakonu.info/

Nový Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. –http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-84

Předpis č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

Zákon č. 262/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198

Zákon o pedagog. pracovnících č. 563/2004 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74

Vyhláška č. 109/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 74/2005 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-109

Vyhláška č. 279/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-279

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně.,
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133

Koncepce, strategie

Koncepce podpory mládeže za období 2014-2020

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

koncepce_zajmoveho_vzdelavani

Užitečné informace

 Pitný režim

Mimořádné klimatické podmínky

Informace týkající se koupání ve volné přírodě 

Legislativa vztahující se ke koupání 

Seznam přírodních koupališť a dalších povrchových vod,kde se v roce 2013 provádí monitorování jakosti vody pro koupání http://www.khsova.cz/01_obcanum/files/seznam_vod_2014.pdf

Kontakty na Krajské hygienické stanice v ČR  http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036 

Hrozící nebezpečí ve vodě www2014_-_6._Hrozící_nebezpečí_ve_vodě

Nebezpečné sinice http://www.sinice.cz/res/file/popular/vis-v-cem-se-koupes.pdf

Slunce a UV záření http://www.astrid.cz/cs/poradna/uv-a-jeho-vliv/

2013 – Ministerstvo spravedlnosti – Smluvní právo v NOZ – MS_brozura_smluvni_pravo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Images:


Naši partneři