Výzva k předkládání žádostí o udělení titulu – „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“

Napsal: kancelar | Dne: 29 května, 2015

Kategorie: Dokumenty pouze pro členy Novinky

Výzva k předkládání žádostí o udělení titulu - "NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ"

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-titulu?source=rss

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách výzvu pro NNO na udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“.

Podrobnější informace naleznete v tomto odkazu:
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-titulu?source=rss

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO) na udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“ (dále jen titul). Udělení titulu je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže a zároveň určitou formou garance kvality činnosti této organizace.

Titul je určen pro NNO (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav). Udělení titulu je podmíněno úspěšným naplněním 15 kritérií.

Žádost o udělení titulu, včetně všech příloh, se vkládá do elektronického systému na adrese http://isprom.msmt.cz/ (přílohy se do elektronického systému vkládají jako dokumenty ve formátech DOC, XLS, PDF a ZIP). Systém bude pro vkládání žádostí otevřen dne 15. 6. 2015 a uzavřen dne 15.7.2015 ve 13:00 hod. Před vlastním podáním žádosti o titul je nutné se zaregistrovat do systému a vyplnit údaje do „profilu organizace“. V listinné podobě musí být žádost doručena do podatelny MŠMT nejpozději do 15. 7. 2015 do 13:00 hod. nebo zaslána na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Na obálce musí být na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději 15. 7.  2015. Obálka se žádostí musí být označena heslem TITUL.

Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebo s pozdějším poštovním razítkem nebude brán zřetel. Nedodání kterékoliv požadované součásti žádosti ve stanoveném termínu je důvodem k vyřazení žádosti.

Součástí žádosti je

Vyplněný úvodní list žádosti a čestné prohlášení žadatele o titul se do elektronického systému vkládají podepsané ve formátu PDF.

Podrobné informace o vyhlášené výzvě naleznete zde: Vyzvakpredkladanizadosti.doc

V souvislosti s touto výzvou odbor pro mládež připravil informační seminář pro NNO, který proběhne dne 18. 6. 2015 od 10:00 do 12:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha. Na seminář se můžete přihlásit zde: https://docs.google.com/forms/d/1OErTHlfqFwdjg2Chp-CPXFO_dVfSFxC5jwp_M0Y9nn0/viewform?usp=send_form.

Kontaktní osobou pro poskytování informací k výzvě či semináři je:

Ing. Jana Häcklová, tel: 234 811 113, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz

RNDr. Helena Knappová, tel. 234 811 153, e-mail: helena.knappova@msmt.cz


Naši partneři