Datové schránky pro NNO

Napsal: kancelar | Dne: 10 května, 2022

Kategorie: Dokumenty Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2022 Novinky

Datové schránky pro NNO

Povinné datové schránky pro spolky od 1. 1. 2023

http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156

S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, tedy od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřízena, mimo jiné, všem právnickým osobám – nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Spolky proto od 1. 1. 2023 budou mít datové schránky povinně.

Po zřízení datové schránky jsou právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci jen datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové schránky.

K samotnému procesu automatického zřízení datové schránky naleznete více informací zde: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona 

„Datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat – taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji obvykle během tří až pěti pracovních dnů.“

Přesný popis postupu ze strany státu ve věci zřízení datových schránek subjektům, které ke dni 1. 1. 2023 již existují, ale zatím datovou schránku nemají zřízenou, není k dispozici. Zprávy o něm se vyrojí pravděpodobně až ve druhé polovině letošního roku. Textu zákona nejvíce odpovídá postup, že 2. 1. 2023 budou rozeslány zásilky s přístupovými údaji do datové schránky všem takovým subjektům, aby datovou schránku začaly používat. Do konce letošního roku pak samozřejmě nic nebrání tomu, aby jakýkoliv subjekt o zřízení datové schránky ještě sám požádal.

Důležitým nástrojem spojeným s fungováním datových stránek, který je v souvislosti s jejich povinným zřízením určitě třeba zvlášť zmínit, je zákonem upravené tzv. doručování fikcí. Ve zkratcejde o pravidlo, že zpráva dodaná do datové schránky se považuje za doručenou nejpozději desátým dnem ode dne jejího dodání, i když se v průběhu této doby do datové schránky nepřihlásí oprávněná osoba. Účelem tohoto institutu je samozřejmě předcházet situacím, kdy se adresát brání přijetí písemnosti, s cílem předejít právním důsledkům spojeným s jejím doručením. 

Kontrola datové schránky se v souvislosti s tímto pravidlem bude muset stát pravidelnou rutinou. Systém však umožňuje nastavit notifikace příchozí zprávy do datové schránky například na e-mail nebo formou sms, obsluha a kontrola datové schránky tedy není nakonec větší administrativní zátěží, než obsluha jakékoliv e-mailové schránky.

Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

 AK Mgr. Alena Hájková

Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

Zákonná povinnost zřízení datové schránky pro NNO je posunutá na 1. 3. 2023.  Datovou schránku můžeme přirovnat k běžné e-mailové schránce, a tu používá většina z nás, takže její využívání nebude nijak zvlášť obtížné. Navíc datová schránka usnadní komunikaci s úřady.

Jak na její zřízení?

Statutární orgán musí vyrazit na pracoviště Czech Point s občanským průkazem a dokladem o IČO NNO a zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku (jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří totožnost.  Datová schránka bude zřízena během několika dnů a o jejím spuštění bude statutár vyrozuměn na dohodnutou adresu dopisem. Ten bude obsahovat potřebná přístupová data. Pak už bude možné si datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.

Datová schránka má různé možnosti nastavení. Například je možné si zasílání oznámení o doručení do datové schránky nechat posílat na váš email – to je zdarma. Také je možné nastavit oznámení prostřednictvím SMS, ale to už je zpoplatněné. Pro vstup do datové schránky můžete zmocnit i další osoby. Jejich vložení a přidělení práv najdete v nastavení datové schránky. Také si můžete nastavit heslo natrvalo, protože v základním nastavení heslo vyprší po uplynutí nastavené doby.

Formulář ke stažení: Žádost o zřízení datové schránky – právnická osoba

Hledáte-li podrobnější informace, najdete je na webu datových schránek.

Pokud by měla vaše organizace zájem o seminář práce s datovou schránkou – zřízení, nastavení, používání… napište na email kancelar@radambuk.cz, na podzim by RADAMBUK seminář uspořádal.


Naši partneři