Komora krajských rad ČRDM

Komora krajských rad ČRDM

http://krajskeradymladeze.cz/

https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/

KDO JSME A CO CHCEME

VIZE 2030

KOMORY KRAJSKÝCH RAD ČRDM

Krajské rady dětí a mládeže sdružené v Komoře krajských rad ČRDM připravily v roce 2023 Vizi 2030, která popisuje společný následující cíl rozvoje v následujících sedmi letech v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví na krajské úrovni:

Krajské rady dětí a mládeže jsou ve všech krajích České republiky zásadními a respektovanými aktéry neformálního vzdělávání a dobrovolnictví. Vzájemně se podporují a spolupracují se všemi relevantními orgány státní správy a samosprávy (MŠMT a další ministerstva, kraje, obce) a dalšími partnery (ČRDM, NNO, školy a školská zařízení…).

Prvním krokem směřujícím k naplnění Vize 2030 je vydání aktualizovaného Kodexu Komory krajských rad ČRDM, který je společným závazkem krajských rad přispívajícím ke zvyšování kvality jejich činnosti.

KODEX

KOMORY KRAJSKÝCH RAD ČRDM

Charakteristika krajských rad

 • krajské rady mají právní formu spolku a jsou otevřené vstupu novým členským organizacím;
 • předmětem činnosti krajských rad je podpora práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví na krajské úrovni;
 • členy krajské rady jsou nestátní nezisková organizace pracující na území předmětného kraje s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví;
 • krajské rady jsou reprezentativním aktérem sektoru práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví na krajské úrovni;
 • krajské rady jsou pro své partnery garantem, že jejich členské organizace fakticky realizují veřejně prospěšnou činnost a splňují své zákonné povinnosti vůči veřejnému rejstříku;
 • krajské rady nezasahují do interních záležitostí členských organizací a nijak neovlivňují jejich činnost;
 • krajské rady mají pro svou činnosti odpovídající personální zajištění;
 • krajské rady mají pro svou činnosti zajištěno odpovídající materiálně-technickou základnu;
 • za účelem prezentace své činnosti provozují krajské rady webové stránky a profily na sociálních sítích.

Komora krajských rad ČRDM

 • krajské rady jsou členy České rady dětí a mládeže;
 • krajské rady jsou aktivní součástí Komory krajských rad ČRDM;
 • krajské rady dodržují všechna stanovená pravidla Komory krajských rad ČRDM;
 • vnitřní chod a fungování krajských rad je při respektování výše uvedeného v jejich vlastní kompetenci.

Činnost krajských rad

 • krajské rady vytváří vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci nestátních neziskových organizací působících na území předmětného kraje a pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví;
 • krajské rady nabízí nestátním neziskovým organizacím působícím na území předmětného kraje a pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví odbornou a metodickou pomoc;
 • krajské rady podporují rozvoj nestátních neziskových organizací působících na území předmětného kraje a pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit;
 • krajské rady svým členským organizacím zprostředkovávají projekty a servis ČRDM;
 • krajské rady zastupují nestátní neziskové organizace dětí a mládeže při jednání s relevantními orgány samosprávy a dalšími partnery;
 • krajské rady spolupracují s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
 • krajské rady realizují aktivity vedoucí k propagaci a popularizaci tématu práce s dětmi a mládeži v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví.

Krajské rady poskytují servis v nezbytné míře také nečlenským organizacím a jsou tak v kraji významným partnerem celého neziskového sektoru v oblasti dětí a mládeže.

Related Images:


Naši partneři