Novinky v dokumentaci pro pořadatele táborů 2017

Napsal: kancelar | Dne: 19 června, 2017

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Novinky v dokumentaci pro pořadatele táborů 2017

Vedoucí letos budou mít v některých ohledech práci o trošku jednodušší při zajišťování všech podmínek pro pořádání letních táborů. Z jiných podmínek však mohou mít špatné spaní i finanční sankce.

http://www.adam.cz/clanek-2017060035-novinky-v-dokumentaci-pro-poradatele-taboru-2017.html

Co je tedy jinak pro letošní rok?

Co je jednodušší:
Díky novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví již není třeba mít tábor nahlášený u nejbližšího lékaře – pediatra.

Také platnost posudků o zdravotní způsobilosti vedoucích – tedy fyzických osob činných při zotavovací akci se prodloužila na dva roky (tzv. „papíry na hlavu“) – je ale dobré se včas podívat, zda máte správnou formulaci potvrzení a zda není doba v potvrzení omezena (může se stát, že lékař o prodloužení platnosti potvrzení neví).

Důležité je zkontrolovat očkování účastníků zotavovacích akcí.
Očkovací průkaz a posudek o zdravotní způsobilosti účastníků jsou dobrým dokladem o tom, že má dítě potřebná očkování. Stále platí odst. §9 článek 1a) Zákona o veřejném zdraví, který říká, že „na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.
Pokud se vedoucí akce rozhodne neočkované dítě na zotavovací akci přijmout, může být v případě kontroly sankcionován dle zákona (strop sankce je v současné době nastaven na 30 tis Kč).

Podle vyjádření Ministerstva zemědělství je možné konat letní stanové tábory na zemědělských pozemcích, jejichž vlastník na ně žádá zemědělské dotace. Čerpání dotací není pro vlastníka nijak ohroženo, pokud dodržuje podmínky pro poskytnutí dotace.
(viz také článekwww.adam.cz/clanek-2017060034-jak-je-to-s-tabory-na-zemedelske-pude-v-roce-2017.html)

V souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. záplavových zón u povodí vodních toků je dobré ověřit umístění tábora (viz mapa záplavových území na http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html).
V těchto zónách se tábory běžně konat nemohou (§ 67 odst. 2 písm. d) vodního zákona) a tábořiště, která do aktivních záplavových zón ještě loni nespadala, se v něm nyní mohou ocitnout. Rozhodnutí o povolení tábora je primárně v kompetenci příslušné obce.

(O problematice se stále jedná, viz článek www.adam.cz/clanek-2017060006-projednavani-vodniho-zakona-v-zemedelskem-vyboru-poslanecke-snemovny.html)

Pro konání tábora je nutno získat následující povolení:
• Povolení majitele tábořiště (pozemku)
• Povolení orgánu ochrany přírody, pokud chcete tábořit na místě se zvýšenou ochranou přírody
(v chráněném území) (pozor na delší lhůtu vyřizování žádostí!)
• Souhlas vlastníka lesa, pokud se bude lesem k táboru projíždět, nebo v lese přiléhajícím k táboru rozdělávat oheň, tábořit, vjíždět a parkovat motorovými vozidly, kácet stromy (i suché) – (§20 lesního zákona)

Ohlášení tábora je třeba
• obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár apod.), případně kvůli dohodě o likvidaci odpadů
• orgánu státní správy lesů, (zejména pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora více využíván)
• krajské hygienické stanici (v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se mj. rozbor vody, který není starší než 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody – odst. 3, 4 § 8 zákona 258/2000 Sb.),
• vodoprávnímu orgánu, bude-li odběr povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže prováděn za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v umývárně apod.)
•orgánu ochrany přírody (z „preventivních“ důvodů – tj. odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností)

Problematiku táborů řeší zejména tyto zákony:
a. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
b. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
c. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
d. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Další zdroje informací: Právní poradna ČRDM, Junák – český skaut

Related Images:


Naši partneři