Poradna, právní služby

RADAMBUK je členem České rady dětí a mládeže. ČRDM nabízí svým členům právní poradnu, právník je připraven odpovědět na Vaše dotazy. Pokud zašlete na e-mail  info@radambuk.cz svůj dotaz, problém, odpověď vám přijde e-mailem během několika dnů.

Dotazy je možné také najít na webu ČRDM-  Poradna http://poradna.crdm.cz/

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Problematiku táborů řeší zejména tyto zákony:
a. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon)
b. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
c. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
d. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

12. 7. 2024

Podání týkající se evidence skutečných majitelů


Jaký formulář chcete použít? Účel formuláře:
Slouží pro přípravu návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů. Tento formulář také pro přípravu návrhu na znepřístupnění údajů podle § 32 ZESM, a to i tehdy navrhuje-li se pouze znepřístupnění. Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze po doplnění přílohami zaslat soudu.
Slouží pro přípravu návrhu na zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 ZESM. Předmětem návrhu je toliko jenom požadavek, aby byl aktivován režim podle § 38 ZESM. Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze zaslat soudu.

Vyplněný formulář je třeba zaslat příslušnému soudu, a to zpravidla elektronicky. Blíže viz informace zde.

26.6.2024

Česká správa sociálního zabezpečení – informace pro zaměstnavatele o povinnostech u DPP od 1.7.2024

priloha_1377727818_0_Dopis_pro_zamestnavatele

8. 4.2024

Přeprava skupin dětí ve veřejné dopravě po území Jihočeského kraje .

Rádi bychom Vás opět požádali o nahlašování cestování skupin veřejnou dopravou v Jihočeském kraji (nejedná se o cestování MHD v jednotlivých městech). Skupiny větší než 10 osob, prosíme nahlaste alespoň 7 dní (minimálně 3 dny v případě ČD) před plánovaným výjezdem následovně:

Při cestování VLAKY prosíme nahlašujte skupiny přímo jednotlivým

dopravcům:

 1. České dráhy, a.s.:rychlíky a expresní vlaky Praha – Veselí nad

Lužnicí – České Budějovice (– Linz) / – České Velenice / Český Krumlov, Brno – České Budějovice – Plzeň, osobní a spěšné vlaky mimo Šumavy) formou vyplnění formuláře na přepravu skupin:

https://www.cd.cz/eshop/objednavka-cesty-skupiny/

 1. GW Train Regio a.s.:vlaky na tratích České Budějovice – Černý Kříž,

Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary elektronicky na emailu hlatka@gwtr.cz

 1. ARRIVA vlaky s.r.o.: rychlíková linka České Budějovice – Písek

Praha prostřednictvím formuláře pro přepravu skupin:

https://www.arriva.cz/cs/sluzby/hromadna-preprava-osob

 

Při cestování REGIONÁLNÍMÍ AUTOBUSY (GW BUS a.s., ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., BusLine jižní Čechy s.r.o.) v Jihočeském kraji (mimo dálkových komerčních linek do Prahy, Brna a mezistátní dopravy) na emailu dispecink@jikord.cz.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu dispecink@jikord.cz popř.

telefonicky na tel. čísle 380 309 021 (v provozu v pracovní dny mezi

4:00 – 22:00).

Ing. Martina Jarešová

Specialista smluvních vztahů a projektů

Mobil: +420 608 645 699

Mail:  jaresova@jikord.cz

Web:  www.jikord.cz

Okružní 517/10

České Budějovice

370 01

IČO 28117018

31.1.2024

Pracovní volno pro vedoucí – Poradna ČRDM

https://poradna.crdm.cz/index.php/pracovni-volno-pro-vedouci/pracovni-volno-pro-vedouci-2558?fbclid=IwAR2uomE4wfavv38-Xf2fLdRlsc8SQSzKQxWWm5zQXtI_1T_XGJ660yn8vzw

Změny v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním

volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-oblasti-uhrady-poskytnute-nahrady-mzdy-platu-pri-pracovnim-volnu-souvisejicim-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-1-1-2024?fbclid=IwAR1GwXWqKZXkmUuW9MPpjGwCRntOZmOcZhHkBrZSYMPF6GSz8VG74Z0rT74

https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy

ONLINE FORMULÁŘ

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoupnm

30.11.2023

INFORMACE k dohodám o provedení práce od 1.10.2023

INFORMACE k DPP od 1.10.2023 pro spolky

 

20.12.2022

6.10.2022

Možnost odpočtu bezúplatného plnění od základu daně spočívajícícho v dobrovolnické činnosti

Potvrzení o dobrovolnické činnosti finální – Zuzka

Generální finanční ředitelství – odpočet daru

Stanovení odměny statutárních orgánů spolku

Odměna statutární orgán 1

Odměna statutární orgán 2

Upozorňujeme, že není možné dle Nejvyššího soudu řešit výkon funkce statutárního orgánu NNO pracovní smlouvou, současně platí, že se statutárním orgánem mohou být podle ZP uzavírány smlouvy na činnosti, které nesouvisí s manažerským řízením organizace.

Neplatný právní úkon je pokud pracovní smlouvu podepsala za stranu zaměstnavatele a zaměstnance jedna a tatáž osoba.

2023

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

 

 

Novela vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Ještě během června nebylo zřejmé, zda novela zákona o veřejném zdraví projde celým legislativním procesem tak, aby byla schválena a vstoupila v účinnost před prázdninami. Nebylo tak možné předem avizovat, že potravinářské průkazy již nebudou na letošní tábory potřeba.

Změna se promítla do §11 a §19 zákona, z nichž vypadla právě zmínka o potravinářském průkazu.

Novela zákona o veřejné zdraví byla 16. 6. publikována ve Sbírce zákonů, účinnost je nastavená 15 dní od publikace, tedy právě od 1. 7. 2023.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-167.htm

5.10.2022

Povinné datové schránky pro spolky od 1. 1. 2023

http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156

S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, tedy od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřízena, mimo jiné, všem právnickým osobám – nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Spolky proto od 1. 1. 2023 budou mít datové schránky povinně.

Po zřízení datové schránky jsou právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci jen datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové schránky.

K samotnému procesu automatického zřízení datové schránky naleznete více informací zde: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/ze-zakona 

„Datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat – taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji obvykle během tří až pěti pracovních dnů.“

Přesný popis postupu ze strany státu ve věci zřízení datových schránek subjektům, které ke dni 1. 1. 2023 již existují, ale zatím datovou schránku nemají zřízenou, není k dispozici. Zprávy o něm se vyrojí pravděpodobně až ve druhé polovině letošního roku. Textu zákona nejvíce odpovídá postup, že 2. 1. 2023 budou rozeslány zásilky s přístupovými údaji do datové schránky všem takovým subjektům, aby datovou schránku začaly používat. Do konce letošního roku pak samozřejmě nic nebrání tomu, aby jakýkoliv subjekt o zřízení datové schránky ještě sám požádal.

Důležitým nástrojem spojeným s fungováním datových stránek, který je v souvislosti s jejich povinným zřízením určitě třeba zvlášť zmínit, je zákonem upravené tzv. doručování fikcí. Ve zkratcejde o pravidlo, že zpráva dodaná do datové schránky se považuje za doručenou nejpozději desátým dnem ode dne jejího dodání, i když se v průběhu této doby do datové schránky nepřihlásí oprávněná osoba. Účelem tohoto institutu je samozřejmě předcházet situacím, kdy se adresát brání přijetí písemnosti, s cílem předejít právním důsledkům spojeným s jejím doručením. 

Kontrola datové schránky se v souvislosti s tímto pravidlem bude muset stát pravidelnou rutinou. Systém však umožňuje nastavit notifikace příchozí zprávy do datové schránky například na e-mail nebo formou sms, obsluha a kontrola datové schránky tedy není nakonec větší administrativní zátěží, než obsluha jakékoliv e-mailové schránky.

Všechny podstatné informace k datovým schránkám, jejich funkci, ovládání apod. najdete zde: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

AK Mgr. Alena Hájková

29.1.2021

6.12.2019

Formuláře pro zápisy do spolkového rejstříku 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Souhlas majitele objektu s umístěním sídla Vaší organizace v objektu (dokládá se při zápisu spolku do spolkového rejstříku nebo při změně sídla spolku).

Souhlas_s_umistenim_sidla_dle_NOZ

Výpis z jednání nejvyššího orgánu Vašeho spolku, který volí statutární orgán, Kontrolní komisi…. Tento výpis také posíláte do sbírky listin Vašeho spolku ve spolkovém rejstříku a to i v případě, i když se statutární orgán nezměnil a zůstává po nových volbách ve stejném složení. Zkrátka vždy po volbách. (Ve stanovách máte stanovenou délku volebního období statutárního orgánu).

Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu

podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – nutno v textu uvést, že jde o dokumenty – název spolku k založení do sbírky listin.

Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku

Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“.

http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku/postup-likvidace-spolku-necinnost-treti-rok-funkcni-organy-spolku-1880

 

3.9.2019

Odběr služby od společností umístěných v Evropské unii

Určeno pro: neziskové organizace – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, OPS, ústavy, školské právnické osoby

V návaznosti na konkretizovaný výklad Nového občanského zákoníku pro identifikované osoby (dále jen IO), si Vás dovolujeme informovat o vašich  povinnostech z výše uvedeného vyplývajících:

V případě odběru služby od společností umístěných v Evropské unii (např. Facebook, Microsoft, Google atd.), tedy společností, které nemají přidělené DIČ v ČR, ukládá zákon odvést DPH identifikované osobě. To pro vás znamená, že zaplatíte fakturu dodavateli a zároveň jste povinni z této částky odvést DPH ve výši 21% příslušnému finančnímu úřadu v ČR. Upozorňujeme, že platbu ve výši DPH nelze uplatnit do dotací.

Přiznání musí být podáno vždy za měsíc, ve kterém tato služba proběhla a ve kterém jste tuto službu odebrali.

21.6.2019 

 

29.11.2018

Zápis skutečného majitele spolku

Zápis skutečného majitele do evidence – spolky mají povinnost do 1.1.2021!!!

Název spolku, změna názvu spolku

http://poradna.crdm.cz/nazev-spolku/nazev-spolku-zmena-nazvu-spolku-1291

Založení spolku

http://poradna.crdm.cz/zalozeni-spolku/zalozeni-spolku-1282

Stanovy spolku

http://poradna.crdm.cz/stanovy-spolku/stanovy-spolku-1280

 

Statutární orgán spolku a jak ho změnit

http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/statutarni-organ-spolku-a-jak-ho-zmenit-1177

Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží- ˇVRD

Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin

http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku/zapis-do-rejstriku-spolku-a-ulozeni-ve-sbirce-listin-1037

Zdravotník na dětských akcích

http://poradna.crdm.cz/zdravotnik/zdravotnik-na-detskych-akcich-1101

 

K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů – ČRDM

http://www.adam.cz/clanek-2018060043-k-vysledkum-dosavadnich-jednani-o-hygienicko-zdravotnicke-problematice-taboru.html

Krajský soud České Budějovice

Spolky mají povinnost zaslat v pdf. formátu  účetní uzávěrku za rok  na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – nutno v textu uvést, že jde o dokumenty – název spolku k založení do sbírky listin.

Lze vkládat i na https://or.justice.cz/ias/ui/podani elektronicky.

 

Výročních zpráva spolku

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky (do kterých většinou spolky spadají), které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis, a nemusí zveřejňovat výroční zprávu ve spolkovém rejstříku.

Malé a mikro účetní jednotky mají povinnost zveřejnit rozvahu a přílohu (ty, které vedou podvojné
účetnictví)
nebo přehled o majetku a závazcích (ty, které vedou jednoduché účetnictví).

zdroj: Eva Beránková, ČRDM

Pozor, výroční zpráva s účetní uzávěrkou je ale podmínkou některých dotací a grantů!!!!!

Nevím o tom, že by existoval nějaký oficiální vzor výroční zprávy. V Zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 21 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20170701#cast1) je přesně napsané, kdo musí vyhotovovat výroční zprávu a v jakém rozsahu. 

29.7.2017

Nová úprava v evidenci uchazečů o zaměstnání

Od 29.7.2017 vstoupilo v platnost nové nařízení, kdy uchazeči vedeni na úřadu práce již nesmí mít žádné vedlejší příjmy z DPP (dohody o provedení práce) jako tomu bylo nyní.

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nezamestnani-si-uz-neprivydelaji-na-dohodu/r~fd64df6645fb11e7b0440025900fea04/?redirected=1501574540

Staré DPP, které jsou již na úřadu práce evidované tak mají ještě lhůtu 3 měsíce od 29.7.2017 kdy tento člověk může mít DPP u Vás a mít na to příjem. Nově sepsané DPP již není tedy možné sepisovat, jelikož by ten člověk bych vyřazen z evidence úřadu práce.

Nově můžete zaměstnat člověk na DPP pouze v případě, že má jiný pracovní poměr, je to student, je samoplátce zdravotního pojištění, důchodce.

NELZE ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA, KTERÝ JE VEDENÝ NA ÚŘADU PRÁCE.

Zdroj: PRODIMO

ÚČETNICTVÍ, DANĚ,
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
_________________________

 

První novelizace nového občanského zákoníku v 8 bodech

V účinnost vstoupí první novela „nového” občanského zákoníku. Přinese drobné změny do řady oblastí. Netýká se vás některá z nich?Osm novelizovaných bodů najdete v článku zde:
http://www.podnikatel.cz/clanky/prvni-novelizace-noveho-obcanskeho-zakoniku-v-8-bodech/

Do 31.12.2016 – nutno provést změny v zápisech do rejstříku spolků!!!!

 

3.6.2016

Poradna k problematice pořádání dětských táborů

Česká rada dětí a mládeže s finanční podporou MŠMT otevírá on-line poradnu k problematice pořádání dětských táborů. Na webové stránce poradna.crdm.cz najdete základní přehled táborové legislativy a máte možnost položit dotaz týkající se problematiky letních i příměstských táborů pro děti a mládež.

Pokládat dotazy můžete na http://poradna.crdm.cz/kontakt#.

Cizinec na tábořehttp://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-cizinec-na-tabore/cizinec-na-tabore-320

Zahraniční účastník na táboře

Zdravotník na táboře podávání lékůhttp://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-zdravotnik/zdravotnik-na-letnim-tabore-a-podavani-leku-318

Přehled legislativy pro pořádání příměstských táborů http://poradna.crdm.cz/primestske-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-primestskych-taboru-309.

Přehled legislativy pro pořádání letních táborů http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306

 

Poradna Nový občanský zákoník http://poradna.crdm.cz/novy-obcansky-zakonik

 

Poradna Spolkyhttp://poradna.crdm.cz/spolek

10.10.2016 –

ČRDM – Mají spolky povinnost evidence tržeb (EET)? https://www.radambuk.cz/crdm-maji-spolky-povinnost-evidence-trzeb-eet/

10.10.2016 – ANNO JMK

zruseni-likvidace-a-zanik-spolku

zaklady-ucetnictvi-2016

16.9.2016

Aktualizované náležitosti k návrhům do rejstříku spolků(nový spolek, změny, výmaz spolku) z Krajského soudu v Č.B.

nalezitosti-k-navrhu-zmeny-ve-spolku-2016

nalezitosti-k-navrhu-vymaz-spolku-od-2015

nalezitosti-k-navrhu-novy-spolek-od-kvetna-2015

12.5.2016

Nabídka supervize pro organizace ČRDM- poradna ČRDM

Nevíte si rady s některými situacemi při práci s dětmi ve vašem oddíle a rádi byste o nich mluvili s odborníkem? Kontaktujte poradnu ČRDM na http://provsechny.crdm.cz/poradna/ a domluvte se na setkání.

Materiály ke stažení, které by se Vám mohly také hodit: http://provsechny.crdm.cz/materialy/.

Poradenství a podpora oddílů ČRDM

Zdroj: časopis Archa

22.2.2016

Statutár spolku(ač neplacený) nemůže pobírat příspěvek v nezaměstnanosti?

Výklad Úřadu práce podle mého názoru nemá oporu v uvedeném zákonu, protože spolek není právní forma, kterou by citovaná ustanovení brala v úvahu. Zákonem jsou „ošetřeny“ vztahy společníků a členů statutárních a dozorčích orgánů k obchodním společnostem, k družstvu a k obecně prospěšné společnosti. Pro analogické užití citovaných ustanovení na poměry „spolku“ podle mého názoru chybí v zákoně podklad (to by text zákona musel uvádět výslovně i „spolek“ nebo alespoň „občanské sdružení“).

Mgr. Alena Hájková
advokátka ČRDM

7.12.2015

Změnili jste již název vaší neziskovky ve spolkovém rejstříku?

 1. 1. 2016 se blíží… Nezapomněli jste, že vaše organizace má za necelý měsíc – tedy do 1. 1. 2016 – změnit svůj název podle požadavků nového občanského zákoníku (dále jen OZ)? To se týká zejména bývalých občanských sdružení, která se účinností OZ stala spolky.

Pokud Vás změna názvu teprve čeká, můžete si stáhnout podrobný materiál, jak na to. Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ…

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

– do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ

– do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Podrobný návod, jak tyto povinnosti nejlépe splnit, najdete v obsáhlém textu Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku – shrnutí praktických informací, který pro Vás připravila Mgr. Alena Hájková a je k dispozici na adrese: http://noz.crdm.cz/dotaz/259-provedeni-zmen-zapisu-ve-spolkovem-rejstriku-shrnuti-praktickych-informaci

6.11.2015

Výklad pojmu „nestátní nezisková organizace dětí a mládeže“ ve vztahu k DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru  s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16.9.2015 str. 27 viz. příloha.
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2015

 

24.10.2015

Je nutné při podání návrhu na zápis do rejstříku doložit k usnesení nejvyššího orgánu, který změnu schválil, také prezenční listinu s podpisy? A je třeba podpisy notářsky ověřovat?

Nový občanský zákoník přináší změny i pro neziskové organizace (viz http://noz.crdm.cz)

http://www.adam.cz/clanek-2015100065-dobra-zprava-pro-obcanska-sdruzeni-povazovana-za-spolky.html

Podání návrhu na zápis změny týkající se občanského sdružení na rejstříkový soud musí doložit usnesení nejvyššího orgánu, který změnu schválil (zápis podepsaný zapisovatelem a ověřovatelem s ověřenými podpisy), nemusí ale obsahovat prezenční listinu nebo dokonce prezenční listinu s ověřenými podpisy.

11.8.2015 – Jak vyřešit volno na tábor pro pracující vedoucí

http://www.adam.cz/clanek-2015070078-jak-vyresit-volno-na-tabor-pro-pracujici-vedouci.html

Jak tedy postupovat?
Shrnutí:
Stačí, když organizace, pracující s dětmi a mládeží, vedoucímu vystaví potvrzení, že po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi (mládeží). Žádost o pracovní volno si může napsat sám a zaměstnavatel mu pak v odpovědi na žádost sdělí své stanovisko – jestli mu volno poskytne nebo ne.
Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu je volno nad rámec zákonného nároku zaměstnance na dovolenou.
Na náhradu mzdy ale zaměstnanec nemá nárok, a záleží na zaměstnavateli.
Zdravotní pojištění se platit musí, a o způsobu úhrady se musí dohodnout zaměstnanec se zaměstnavatelem, zatímco sociální pojištění se neplatí.

28.5.2015  – Krajský soud v Č.B.- výroční zpráva a účetní uzávěrka 2014

Spolky mají povinnost do 30.6.2015 zaslat v pdf. formátu Výroční zprávu za rok 2014 a účetní uzávěrku za rok 2014 na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – nutno v textu uvést, že jde o dokumenty – název spolku k založení do sbírky listin.

Lze vkládat i na https://or.justice.cz/ias/ui/podani elektronicky.

5.3.2015- Krajský soud Č.B. – náležitosti k návrhům zápisů do spolkového rejstříku

náležitosti k návrhu (nový spolek) 2015 až 6-2016

náležitosti k návrhu (výmaz spolku) 2015 až 6-2016

náležitosti k návrhu (změny ve spolku) 2015 až 6-2016

13.1.2015 –

Soudní poplatky u spolků po novelizaci Zákona o soudních poplatcích 29. 12. 2014

http://www.adam.cz/clanek-2015010027-soudni-poplatky-u-spol…

Drobné peníze

Dne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizace údajů NNO vč. spolků a pobočných spolků

Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. Tedy vyjmenované NNO neplatí soudní poplatek za změnu zapsaného údaje, ani za zápis nového a výmaz zapsaného údaje ve veřejném rejstříku. To je výrazné zlepšení, obzvláště v organizacích s velkým množstvím pobočných spolků, kde již netrpělivě čekají na možnost podání do rejstříku a kde tomu byl doposud poplatek překážkou, například u velkých dobrovolnických spolků dětí a mládeže. Zejména je tato změna žádoucí pro spolky vzniklé jako občanská sdružení před 1. 1. 2014, kterým nový občanský zákoník ukládá doplnit do tří let od jeho účinnosti (1. 1. 2014) zápis spolku a jeho pobočných spolků o ty údaje, které do rejstříku spolků nebyly dosud zapsány, neboť nebyly předmětem dřívější evidence vedené u MV ČR (např. obsazení statutárního orgánu, ručení za pobočný spolek, aj.).
Je třeba zmínit, že zákon má časově omezenou účinnost, a to do 30. 6. 2016. Poté by se měl vrátit do dosavadního znění. Nelze však zcela vyloučit, zejm. s ohledem na zatím nejistý osud připravovaného zákona o statusu veřejné prospěšnosti, že by účinnost osvobození byla před jejím vypršením prodloužena.

Zápis nových pobočných spolků – prvozápis

Návrh na zápis pobočného spolku podává ze zákona vždy již existující hlavní spolek, který je jako právní forma osvobozen, a tedy i prvozápis pobočného spolku je od poplatku osvobozen.
Nicméně protože v nejbližší době lze očekávat, že při podáních návrhu na prvozápis (nového) pobočného spolku mohou na soudech vznikat zmatky, jelikož všichni úředníci nejsou se situací zcela seznámeni, sestavili jsme na následujících řádcích doporučení, jak argumentovat, v případě, že by při přijetí návrhu na zápis nového pobočného spolku soud požadoval jakýkoli poplatek:

 1. dle § 2 odst. 1 písm. a) ZSP je poplatníkem poplatku „navrhovatel“
  2. dle § 26 odst. 2 zák. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává hlavní spolek – je tedy „navrhovatel“ (shodně stanoví i § 229 odst. 2 NOZ, zápis pobočného spolku navrhuje hlavní spolek)
  3. dle § 11 odst. 2 písm. u) ZSP je spolek osvobozen od poplatku
  4. proto nelze spolku – navrhovateli stanovit poplatkovou povinnost při prvozápisu pobočného spolku.

V případě, že by ani zaklínání se snůškou paragrafů první ráže nezabralo a soud stále požadoval za prvozápis pobočného spolku poplatek (nejspíše s argumentem, že ustanovení bodu 11/1/b) sazebníku je speciálním ustanovením, které stanoví za prvozápis poplatek 6000 Kč), lze použít konstrukci číslo dvě.
Předem upozorňuji, že tu je již lepší vytisknout a předat do ruky.
Domnívám se, že ani recitace již není možná:

Argument, že bod 11/1/b) Přílohy-sazebníku, který stanoví, že za prvozápis poplatek činí 6000 Kč, speciální ustanovení, které má podle pravidla lex specialis derogat generali přednost, nelze považovat za správný:

1) Není důvod, proč bod 11/1/b) Přílohy-sazebníku považovat za speciální pravidlo vůči § 11 odst. 2 písm. u).
Naopak stejně tak by mohlo být za obecné považováno pravidlo v sazebníku a speciálním pravidlem by pak mělo být pravidlo vyjímající osoby podle § 11 odst. 2 písm. u). To by pak odpovídalo témuž mechanizmu při použití pravidla sazebníku 11/1/c) , které jistě nemá přednost před pravidlem § 11 odst. 2 písm. u …. jinak by § 11 odst. 2 nemohl dojít uplatnění, což by byl výklad absurdní.
2) Pravidlo v „těle“ zákona (§ 11 odst. 2 písm. u) je třeba ctít přednostně, neboť nelze vykládat pravidlo z „těla“ zákona podle přílohy zákona, ale naopak je třeba přílohu považovat jen za doplnění obsahu zákonného pravidla tam, kde ji pravidlo v těle zákona k tomu povolává.

Aleš Sedláček, za přispění Kateřiny Ronovské a Petra Pavloka

Odkaz na znění zákona:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-335

Česká rada dětí a mládeže se již v listopadu 2014 spolu s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi písemně obrátila na poslance v záležitosti novely zákona o soudních poplatcích. Jedná se stále o totéž, totiž aby neziskovky byly osvobozeny od soudních poplatků za zápis do soudního rejstříku, a to trvale.

16.6.2014 –

Naše občanské sdružení jsme se rozhodli změnit na spolek. Podali jsme návrh k rejstřík. soudu. Soud nám jako navrhovateli uložil opravu a doplnění návrhu do 15 dnů. Pokud do této lhůty nedoplníme návrh (uvažujeme o tom, že budeme vyčkávat, zda spolky nebudou osvobozeny od placení soud. poplatku), jsme povinni i v tomto případě platit soudní poplatek (1000,-Kč) za rejstříkové řízení ?

Podle všeho v případě, že nezaplatíte poplatek, Váš návrh na zápis do rejstříku nebude zpracován. Pokud sami návrh na zápis zrušíte osobně, tak byste měli mít šanci dostat své podklady zpět. Pokud zrušíte podání návrhu elektronicky, tak nejspíš podané dokumenty zpět nedostanete. (ČRDM).

 

AVPO ČR –  4-2014 newsletter

NOZ přinesl řadu změn - článek 4-14 AVPO ČR

29.3.2014 –

Ministerstvo financí vydalo stanovisko k vedení jednoduchého účetnictví i pro nově vzniklé spolky

Autor: Aleš Sedláček – Petr Pavlok |

O tom, že spolky, které vznikly před 1. 1. 2014, tedy ještě jako občanská sdružení, mohou vést jednoduché účetnictví na základě výjimky v §38a Zákona o účetnictví nebylo v odborných kruzích sporu. Jako problematické se však jevilo, jestli se tato výjimka vztahuje i na nové spolky.

ČRDM zaslala oficiální dotaz na odbor účetnictví Ministerstva financí (MF). Tam pak probíhala dlouhá debata. Výsledný názor zaslalo MF v odpovědi. Nakonec se MF přiklonilo, stejně jako právní experti ČRDM, k tomu, že není rozdílu v tom, kdy spolek vznikl, tedy že je možné vést jednoduché účetnictví v nových stejně jako ve starých spolcích.

Otázkou zůstává, jak dlouho bude tento stav trvat. Ministerstvo financí má zájem vstoupit s odborníky na spolkové účetnictví do společné pracovní skupiny, jejímž cílem by bylo upravit výstupy z jednoduchého účetnictví tak, aby byly porovnatelné s výstupy z účetnictví podvojného. Na druhou stranu by chtěli zachovat systém, který mohou vést i laici. To považují obzvláště u spolků za důležité. V opačném případě by to mohl být příliš tvrdý zásah do spolkového života.
ČRDM se bude o tuto problematiku živě zajímat, protože jsme si vědomi, že se týká i pobočných spolků našich členů.

Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže
Mgr. Petr Pavlok, předseda Rozhodčí a smírčí rady Junáka

Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) §38:
http://zakony-online.cz/?s31&q31=38
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ucetnictvi/cast-7-paragraf-38a

Stanovisko Ministerstva financí v plném znění:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetnictvi/legislativa-v-ucetnictvi/2014/informace-k-vykladu-ustanoveni–38a-zako-17947

 

3.3.2014 – U kterého rejsříkového soudu je spolek zapsán?

U kterého rejstříkového soudu je Váš spolek zapsán zjistíte z výpisu ze spolkového rejstříku (přístup prostřednictvím internetového formuláře) na tomto odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.

Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří?

Ustanovení § 257 NOZ je pro vás stvořené. Použijete ho právě proto, že vaše stanovy ohledně konání náhradní členské schůze nic jiného neurčují.  Jen dejte pozor na dodržení zákonem stanovených lhůt – pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být členům spolku odeslána ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání a náhradní členská schůze se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno předchozí zasedání.  Mgr. Alena Hájková

Je nutné zápis z valné hromady o volbě nové rady spolku již nyní zaslat na rejstříkový soud, nebo tuto skutečnost oznámit až po úpravě stanov.? Je nutné mít zápis o valné hromadě o volbě nové rady ověřený notářem?

Zápis nové rady spolku (statutárního orgánu) do spolkového rejstříku nemá vliv na vznik funkce nové rady spolku. Zápis by tedy bylo možné nechat až na dobu, kdy budete mít upraveny stanovy. Zapsaný údaj o novém statutárním orgánu by Vám však usnadnil prokazování skutečnosti, kdo je oprávněn za spolek jednat navenek. Zapsaný statutární orgán se zobrazí ve výpisu ze spolkového rejstříku a nebudete muset prokazovat vznik funkce statutárního orgánu jinak. Pokud tedy neplánujete provést změnu stanov v dohledné době, doporučila bych zapsat aktuální údaje o statutárním orgán do spolkového rejstříku co nejdříve.

Zápis z valné hromady o volbě nové rady spolku nemusí mít formu notářského zápisu. Ani podpisy pod zápisem nemusejí být ověřené. Zároveň se předpokládá, že spolek bude mít k dispozici jako přílohu zápisu prezenční listinu s podpisy přítomných členů (aby byla možnost prokázat schopnost valné hromady se usnášet).

Ověřený podpis musí být až na formuláři návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku. Ověřené podpisy musí být rovněž na souhlasu zvolených členů rady s jejich zápisem do spolkového rejstříku. Mgr. Alena Hájková

Změna stanov

Upravené stanovy je potřeba poslat příslušnému rejstříkovému soudu. Pokud chcete jen založit do sbírky listin změnu stanov a úplné znění stanov po provedených změnách (tj. v případě, že jste při změně stanov neměnili   žádnou ze skutečností, která je zapisována do spolkového rejstříku – např. název, sídlo, způsob jednání statutárního orgánu za spolek,  název statutárního nebo kontrolního orgánu, zřízení nového orgánu, založení pobočného spolku...), pak nepodáváte návrh na změnu zápisu do spolkového rejstříku, ale pouze pošlete změnu stanov a úplné znění stanov rejstříkovému soudu. Postup jak dokumenty do sbírky listin soudu poslat najdete na webu rejstříkového soudu na tomto odkazu https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Na stránkách rejstříkového soudu pak najdete i podrobné informace k případnému podání návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku.

15.2.2014- Pobočné spolky se již mohou zapisovat do rejstříku

Rejstřík je již zprovozněn pro zápis pobočných spolků. Vlastní vyplnění formuláře není složité. Bude však vhodné trochu plánovat tak, abyste zápis nemuseli v budoucnu zbytečně opravovat. Do té doby než se povede změnou zákona či vyhlášky odstranit povinnost platit soudům 1000 Kč za zápis či změnu, je jakákoli oprava nejen přiděláním práce sobě, soudu, ale i dodatečnou finanční zátěží.

Proč řešíme registraci pobočného spolku, bez toho, že bychom se zabývali registrací spolku hlavního? Registrace nového pobočného spolku je úkon, na jehož odklad nelze aplikovat přechodnou tříletou lhůtu. Ta je stanovená pro doplnění údajů pro všechny spolky a pobočné spolky. Můžete tedy po 3 roky existovat se zapsanými údaji, které budou odlišné od skutečného stavu, a přesto můžete i nadále vstupovat do právních vztahů. Během tří let máte čas, uvést tyto údaje do souladu se skutečností a zákonem. Od 1. 1. 2017 jsou pak údaje zapsané v rejstříku považovány za závazné. Pakliže ale potřebujete vytvořit nový subjekt – pobočný spolek, například kvůli žádosti nějakého vašeho lokálního článku (oddílu, střediska…) o dotaci na místní úrovni, nemáte jinou možnost než registraci nového pobočného spolku. Aleš Sedláček

15.2.2014 – Jaké dokumenty budou spolky a pobočné spolky povinně ukládat do sbírky listin k rejstříkovému soudu, od kdy a za jaké období?

Rejstříkový zákon je v tomto docela obsáhlý. Ne každý bod je ovšem relevantní pro každou právní formu i pro všechny spolky. Pokusím se o výtah běžných dokumentů. Opomíjím situaci přeměny právnické osoby, stejně tak, jako povinně zveřejňované dokumenty při likvidaci.

Hlava IV Sbírka listin § 66  zákona č. 304/2013 Sb

Sbírka listin obsahuje

a) ….. stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující

schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, …..

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob,

které jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem, insolvenčním správcem ……

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky,

pozn.: tuto povinnost například může stanovit zákon o statusu veřejné prospěšnosti. V současné době u spolku tato povinnost není

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o průběhu likvidace,

g) smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení sloučením, projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy spolku,

q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,

Jedná se o výtah, prosím neváhejte nastudovat celý § 66  zákona č. 304/2013 Sb. o  veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

od kdy a za jaké období?

K založení dokumentů do sbírky listin je lhůta tří let od účinnosti ZVR (tj. do 1. 1. 2017). Řekla bych, že obecně je třeba doplnit listiny za období od účinnosti zákona – takže stanovy nejpozději ty platné k 1. 1. 2014, doklady o volbě aktuálních orgánů – statutární orgán, kontrolní komise apod. Možná soud bude chtít i ty předchozí změny, ale pokud je nemají (i když u stanov by měli mít, protože změny stanov se dokládaly na ministerstvo průběžně), zrušit je kvůli tomu soud nemůže. Myslím, že vzhledem k poměrně dlouhému přechodnému období (3 roky) bude možné založit do sbírky listin až doklady ke složení orgánů zvolených v průběhu přechodného období (pokud v průběhu tohoto období proběhne volba nových orgánů) nebo budou doplňovat jen souhlasy stávajících zvolených orgánů s jejich zápisem do rejstříku. Dokumenty, které před účinností ZVR nevytvářeli, myslím, můžou být podle mého názoru nahrazeny čestným prohlášením subjektů, jichž se obsah prohlášení týká, protože jinak to udělat nejde.  Mgr. Alena Hájková, Ing. Aleš Sedláček

28.1.2014

Je nutný na příměstský tábor mít od dětí posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře?

Zotavovací akci definuje zákon o ochraně veřejného zdraví 471/2005 sb. Ten v paragrafu 8 říká, že zotavovací akce, je organizovaný pobyt 30 a více dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů. Potom je třeba se řídit všemi vyhláškami.

Pokud se nejedná o zotavovací akci, jedná se pak o tzv. „Jinou podobnou akci pro děti“ a tam je lepší dbát nařízení vyhlášek, ale není to povinné. Povinné je pouze: zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účastí osob, které mají od praktického lékaře papír, že jsou způsobilé práce s dětmi.

Tedy posudek o zdravotní způsobilosti je nutný pouze u zotavovacích akcí, na příměstské tábory dle mého názoru potřeba není, protože se jedná vlastně o jednodenní akce. ( zdroj ČRDM).

Je stále Posudek o zdravotní způsobilosti platný 1 rok od vydání?

Platnost posudku je 1 rok a proto, že to vyhláška nijak dál neupravuje, zůstává stále 1 rok.

Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 1.1.2014 novelizace 422/2013 Sb1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet-1

21.1.2014 

Vyjádření asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) k výkladům nového obč. zákoníku, které se týkají právní úpravy spolků ( výdělečná činnost) , Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1.1.2014

Bulletin AVPO CR 1_2014

13.1.2014

Co se změní při „transformaci“ sdružení na spolek?

Slovo „transformace“ v tomto případě není na místě, protože znamená něco změnit, ale pro sdružení, která se od 1. 1. 2014 automaticky stanou spolky, se nic nemění. Pokud se samo sdružení nerozhodne změnit svou právní formu, nemusí dělat nic a nic se pro ně nezmění. Pouze dostane určitou lhůtu na úpravu svých stanov a vnitřních předpisů, pro případ, že je budou chtít upravit, aby odpovídaly zákonům podle NOZ a potřebě sdružení. Zákony v NOZ jsou dispozitivní, dávají řešení, od kterých se sdružení mohou v jistých případech do určité míry odchylovat. Prakticky opravdu nutných změn je minimum, ledaže si spolky chtějí vyřídit nějaké změny samy. Jedna z věcí, které mohou sdružení diskutovat a měnit je např. ručení pobočných spolků.  Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Na změnu názvu máte 2 roky, na uvedení stanov do souladu s NOZ a doplnění údajů do rejstříku, pak 3 roky. Nyní doporučuji vyčkat na snížení poplatků za soudní podání. Částka je nyní stanovena na 1000 Kč. Předpokláme, že během půl roku bude tato částka snížena nebo bude podání pro spolky úplně osvobozeno.Změna stanov a aktualizace údajů vlastně nespěchají, protože do konce ledna 2014 určitě spolkový rejstřík fungovat nebude a ještě do konce dubna 2014 bude nejspíš funkční jen zčásti.Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Budou muset spolky vést podvojné účetnictví?

Ne, podvojné účetnictví (správné označení už je dnes „účetnictví“)  vést nemusí. Mohou dál vést jedoduché účetnictví podle předpisů platných do 31.12.2003, ale pouze za předpokladu, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 mil. Kč (viz. ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).

Kontinuita právní formy spolku je dovozena z přechodného ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ, které stanoví, že občanská sdružení  (podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění  pozdějších předpisů) jsou od účinnosti NOZ považována za spolky. Spolek je pak tedy nutno vnímat jako nástupnickou právní formu, které zůstávají zachována práva občanského sdružení , a proto lze vnímat práva přiznaná občanským sdružením jinými předpisy jako práva přiznaná i této nástupnické právní formě (tj. spolku).

Mgr. Alena Hájková

Kde a jak registrovat spolek? – Rejstříkové soudy- Podání do veřejného rejstříku

https://or.justice.cz/ias/ui/podani

V současné době probíhá předávání dat a spisů ze strany Ministerstva vnitra na jednotlivé rejstříkové soudy. Ministerstvo vnitra předá do 31. ledna 2014 v elektronické podobě údaje o spolcích v rozsahu stanoveném zákonem a do 31. března 2014 předá příslušným rejstříkovým soudům spisy (lhůty k předání jsou stanoveny zákonem č. 304/2013 Sb.). Po předání dat budou data dostupná na internetových stránkách a u rejstříkových soudů. Další informace o změně právní úpravy sdružovacího práva naleznete www.justice.cz.

V souladu s § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen „inteligentní formuláře“).

Jaký formulář chcete použít?

 • Pro podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku je směrem k rejstříkovému soudu potřeba použít inteligentní formulář, pokud je pro danou právní formu předepsán ve výše uvedené vyhlášce.
 • Pro online podání listin do Sbírky listin (vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis)

Inteligentní formuláře je možné po jejich elektronickém vyplnění spolu s přílohami, zaslat soudu v elektronické či listinné podobě.

Na interaktivním formuláři na: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform, na stránkách je i návod k vyplnění a podepsání.

Inteligentní formuláře umožňují podat návrh na zápis nebo změnu zapsaných údajů přehledným a uživatelsky přívětivým způsobem.

Inteligentní formuláře je možné po jejich elektronickém vyplnění spolu s přílohami, zaslat soudu v elektronické PDF či listinné podobě.

Krajský soud v Českých Budějovicích České Budějovice, Zátkovo nábř. 10/2, PSČ 370 84 podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Tel: 389 018 111

Zde uveden pouze informativní a orientační přehled listin, které se mají dokládat ohledně spolků, nadací a ústavů. Jedná se pouze o informativní seznam, který samozřejmě nemůže postihnout všechny skutečnosti a jehož cílem je poskytnout praxi obecný přehled. Tento seznam nemůže být nikterak vnímán jako závazný.

Poplatky za úkony, které jsou vynucené změnou legislativy, nikoli změnou na straně spolku, jsou neopodstatněné a jejich výše je nepřiměřená. Česká rada dětí a mládeže jedná s MSp o změně úhradové vyhlášky, připravujeme i návrh na změnu zákona, o kterém budeme jednat s poslanci. Podobné aktivity vyvíjí více střešních organizací NNO, Rada vlády pro NNO, akademičtí pracovníci apod.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

 

Vážení přátelé,novelou zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád se ruší dosavadní osvobození pro neziskové organizace od soudních poplatků. Od 1. ledna 2014 budou muset spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti platit soudní poplatky. Je to velmi nepříjemná zpráva, a to především v té souvislosti, že všechny neziskové organizace se budou muset během následujících 3 let nově registrovat u Rejstříkového soudu. Za první zápis i jakoukoliv změnu zaplatí spolky 1000,- Kč. Pro další neziskové organizace jsou však platby ještě mnohem vyšší. Například první zápis pro tyto organizace bude stát 6000,- Kč a další změny 2000,- Kč. Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje tento stav, ale zatím nepřipravilo žádnou další legislativní úpravu, která by neziskové organizace od těchto poplatků osvobodila.

Vzhledem k tomu, že k Rejstříkovému soudu se budou hlásit všechny změny orgánů neziskové organizace, může zpoplatnění hlášení těchto změn tvořit značné výdaje pro malé spolky. Ministerstvo spravedlnosti uvažuje, že by od poplatků byly zproštěny organizace, které získají statut veřejné prospěšnosti. Protože tento zákon dosud nebyl předložen Vládě ani Poslanecké sněmovně, lze předpokládat, že nenabude účinnosti dříve než koncem roku 2014. Do té doby je zcela jisté, že všechny neziskové organizace budou platit zmíněné poplatky, pokud se nepodaří přijmout krátkou legislativní úpravu, která by placení poplatků neziskovými organizacemi zrušila. NRZP ČR se pokusí vytvořit tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby k této novelizaci přistoupilo.

Vážení přátelé, v této souvislosti Vám připomínám, že od 1. ledna 2014 nemusíte měnit název své organizace a už vůbec ne měnit její právní formu. Právě v souvislosti s výše uvedenými poplatky je dobré posečkat se změnou názvu a registrací u Rejstříkového soudu (stejně ještě není funkční) do doby než se podaří poplatky u neziskových organizací za registraci zrušit.

Dovoluji si Vám také sdělit, že nedoporučujeme měnit statut občanského sdružení na ústav nebo jinou právní formu. Nebudete moci mít fyzické osoby jako členy organizace a tím oslabíte svoji sílu. Nejjednodušší bude změna názvu občanského sdružení na spolek. Spolky budou moci vykonávat stejné činnosti jako občanská sdružení. I na tuto změnu však je čas a není potřeba tuto věc řešit hned po 1. lednu 2014.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem Mgr.VáclavKrása, předseda NRZP ČR

15.8.2013

Občanská sdružení po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku

Občanská sdružení po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku

Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku

Manuál, který Česká rada dětí a mládeže vydává pro své členy, bude jistě k užitku i pro další neziskovky. Je to jakýsi „průvodce“ k příslušné části textu nového Občanského zákoníku (NOZ), jenž má vstoupit v platnost 1. 1. 2014; je to souhrn doporučení , která se snaží vypíchnout, co v zákoně (č. 89/2012 Sb.) nepřehlédnout, na co se zaměřit.

http://www.adam.cz/clanek-2013020070-manual-k-novemu-obcanskemu-zakoniku-pro-neziskovky.html

 

Manuál Ministerstva vnitra ČR – Občanská sdružení – Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat

MV ČR – Manuál jak založit obč. sdružení, vzor stanov

http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr

Změna sídla sdružení

13.8.2013

Pokud se jedná o změnu sídla, je nutné mít souhlas s umístěním sídla, stačí kopie, dále je dobré přiložit zápis z jednání výkonného orgánu sdružení s usnesením o změně sídla a pak formulář žádosti, kterým o změnu žádáte.

Žádost včetně příloh odešlete na adresu:

Ministerstvo vnitra

Oddělení sdružování

Náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

Do měsíce přijde potvrzení o změně sídla subjektu, až pak budou zveřejněny změny v registru ekonomických subjektů.

Po obdržení potvrzení o změně údajů zašlete oznámení o změně údajů ekonomického subjektu příslušnému finančnímu úřadu, tam je lhůta do 15 dnů.

Dále pak máte-li k němu nějaký vztah a není od věci oznámení zaslat i na příslušný MÚ nebo OÚ.

Formuláře ke stažení:

Změna sídla

Žádost o změnu sídla, názvu

Potvrzení o sídle

Oznámení změny reg. subjektu

 

 

Z vašich dotazů:

23.7.2013

1. Jak je to s podpisem rodičů s ošetřením dítěte u lékaře? Stále je nutné to mít od rodičů podepsané? Proběhla novelizace souhlasu rodičů zdravotnické služby?

Odpověď: Souhlas rodiče s ošetřením dítěte u lékaře – zákonná úprava se změnila, ačkoliv stále jsou případy, kdy souhlas lékaři musí dát rodič (v případě, že nezletilý pacient není ještě schopen sám rozhodnout), je v současné době zákonná úprava řekla bych pružnější – není totiž žádná pevná hranice určená určitým věkem nezletilého, do níž by nezletilý nemohl rozhodnout sám, ani výčet zdravotních služeb, u kterých je třeba souhlas vyžadovat. Vychází se z toho, že každý případ bude posuzován samostatně, zejména s ohledem na rozumovou a volní vyspělost nezletilého pacienta. Navíc zákon počítá s tím, že pokud nelze získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, pak o poskytnutí neodkladné a akutní péče (definice níže), může rozhodnout zdravotnický pracovník; na táborové návštěvy u lékařů by to mělo stačit, takže teoreticky písemný souhlas/zmocnění rodičů vedoucí nepotřebuje.

Taky co se týká podávání informací o zdravotním stavu, měl by vedoucí dostat informace bez problémů na základě ustanovení § 31 odst. 6 zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách (text viz. níže).

Cesty, jak ošetřit nezletilé dítě na táboře „bez papíru“ od rodičů tedy jsou. Stále ale platí, že je lepší se předem domluvit s lékařem v místě konání tábora a zjistit, jak to u něj probíhá a co bude chtít.  Protože nejhorší by asi bylo narazit na lékaře, který prostě „nechce“ – přinejmenším dítěti i vedoucímu znepříjemní život.

§ 5- Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou

a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,

b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí,

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách

§ 31 – (6) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.

 

2. Existuje něco jako „obecně závazné doporučení“ nebo dokonce právní předpis, či vyhláška, která určuje noční dozor na dětských táborech či školách v přírodě (zotavovacích akcích)? 

Odpověď: „noční dozor“ není předpisy upraven – vlastně ani pro školy, protože i tam je to (podle metodického pokynu MŠMT) záležitost, kterou má ve svých rukách ředitel. Podobně tedy na táboře bych řekla, že je za to odpovědný hlavní vedoucí a je jenom na něm, jestli a jak noční dozor zařídí. Co se týká škol vyplývá zavedení dozoru (dohledu) nad dětmi z ustanovení Úmluvy o právech dítěte, která ukládá institucím pečujícím o děti zajistit jejich bezpečnost . Dozor (dohled) nad dětmi je tedy prostředkem k zajištění bezpečnosti dětí a ochrany jejich zdraví. Není nikde rozdělen na denní a noční, ani není nikde stanoveno jak přesně má být vykonáván. Je to na vedoucím akce samotném.

Vybrané metodické a právní aspekty spojené s organizováním

činností ve volném čase

http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/zumarmo1/aspekty/

Related Images:


Naši partneři