Rejstříkové povinnosti organizací -Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

Napsal: kancelar | Dne: 20 prosince, 2022

Kategorie: Novinky

Rejstříkové povinnosti organizací – 1. část

Jaké skutečnosti je tedy třeba do rejstříku hlásit?

Změnu v zapisovaných údajích (zejména změna názvu, 🏠 sídla či účelu organizace).👉 Změny v souvislosti s členy statutárního a kontrolního orgánu organizace (zejména volba či převolba členů).

Pozor na znovuzvolení dosavadních členů orgánů organizace – do rejstříku je nutné zapisovat změnu po každé volbě do těchto orgánů, což znamená, že k přepisu dochází i když je zvolena stejná osoba. Soud pak kontroluje, že je tento zápis proveden alespoň jednou za funkční období daného orgánu (případně jednou za 5 let, pokud organizace nemá délku funkčního období stanovenou ve stanovách) 🗳

Při zápisu nově zvolených či znovuzvolených členů orgánu je třeba doložit čestná prohlášení s úředně ověřenými (nebo elektronickými) podpisy obsahující souhlasy zapisovaných členů s jejich zápisem do veřejného rejstříku; v případě, že tyto dokumenty posíláte prostřednictvím datové schránky a jde o dokumenty, které jsou v listinné podobě, je potřeba zajistit si také jejich autorizovanou konverzi (na kontaktních místech CzechPOINTu: https://www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16). V případě, že je dokument podepsán elektronicky, autorizovaná konverze potřeba není.

Jak a kam můžete údaje nahlásit? 📥👉 Na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani najdete inteligentní formulář, který podle instrukcí vyplníte údaji, jež chcete nechat do rejstříku zapsat 📋👉 Vyplněný inteligentní formulář (spolu s dalšími přílohami, které jsou k zápisu daných údajů třeba) pak můžete odeslat na soud, u kterého je vaše organizace vedena, skrze datovou schránku, a to bez nutnosti podpisu tohoto formuláře 📬👉 Formulář také můžete při vyplňování opatřit elektronickým kvalifikovaným podpisem a odeslat ho přímo z webu 🖊🌐⚠️ Pečlivé vedení zápisů v rejstříku je důležité!Zápisy můžete učinit i zpětně, ale je vhodné provádět je bez zbytečného odkladu. Při porušení povinností totiž může organizace dostat pokutu až 100 000 Kč, její stav může být změněn na nečinný nebo může být dokonce zrušena a vymazána ‼️

Rejstříkové povinnosti organizací – 2. část

Jaké listiny je tedy třeba do rejstříku ukládat?

Dokumenty upravující právní formu organizace – to znamená její stanovy a zápis z ustavující schůze či jiné zakládající dokumenty 📃👉 Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu, kde došlo k významným skutečnostem (tedy volba orgánů či přijetí nových stanov) 🗳📜👉 Jednou za rok pak musí organizace také vypracovat a uložit účetní závěrku spolu s přílohou (podle vyhlášky o účetnictví); v případě organizací s jednoduchým účetnictvím postačí pouze Přehled o majetku a závazcích 💰❓

Jak a kam můžete listiny ukládat?

Všechny listiny se zasílají na soud, u kterého je daná organizace vedena 🧑‍⚖️👉 Listiny (stejně jako jiné skutečnosti) doporučujeme na soud zasílat prostřednictvím datové schránky 📬 V takovém případě stačí dokumenty pouze přiložit do datové zprávy jako přílohu 📎👉 Je rovněž vhodné do textu zprávy uvést, co a proč soudu posíláte, aby nebylo pochyb o tom, jaký úkon chcete provést. Do zprávy tedy uvedete například to, že zasíláte listinu, kterou chcete zveřejnit ve sbírce listin vašeho subjektu ℹ️⚠️ Pečlivé vedení zápisů v rejstříku je důležité!👉 Zápisy můžete učinit i zpětně, ale je vhodné provádět je bez zbytečného odkladu.👉

Při porušení povinností totiž může organizace dostat pokutu až 100 000 Kč, její stav může být změněn na nečinný nebo může být dokonce zrušena a vymazána ‼️

Related Images:


Naši partneři