ŠABLONY pro NNO – MŠMT – OPVVV- Pod jednou střechou II.

ŠABLONY pro NNO - MŠMT - OPVVV- Pod jednou střechou II.

K 31.8.2023 jsme ukončili realizaci projektu Pod jednou střechou II, který jsme realizovali v období 1. 3. 2020 – 31. 8. 2023. Aktivity projektu realizoval RADAMBUK ve spolupráci se 7 partnery projektu, kteří jsou členskými organizacemi RADAMBUKu (ICM Jindřichův Hradec z.s., Koníček o.p.s., M- centrum pro mladou rodinu, z.s., Rodiče v akci, o.p.s., Rozcestí, o.p.s., Slavonická renesanční, o.p.s., Spolek Medvědí šlápoty – Tábor zapsaný spolek).

V rámci projektu jsme zrealizovali celkem 510 aktivit. RADAMBUK zrealizoval z celkového počtu 207 aktivit. Realizovali jsme aktivity KA2 – vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání- realizace do 10 km (počet 92), KA3 – vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání  – realizace ve vzdálenosti 10 a více km (počet 32), KA4 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (počet 9), KA5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (počet 96), KA6 – Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů (počet 16), KA7 – Tandemové neformální vzdělávání s  financováním osobních nákladů (počet 62), KA9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s  financováním osobních nákladů (počet 19), KA10 – Klub v neformálním vzdělávání (počet 24), KA12 – Projektový den v klubovně s  financováním osobních nákladů (počet 81), KA13 – Projektový den v klubovně (počet 79).

Realizační tým projektu spolu s partnery projektu zhodnotili projekt jako velmi úspěšný a přínosný pro pracovníky s dětmi a mládeží , dobrovolníky, děti i mládež. Pracovníci působící ve vzdělávání zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence, realizace aktivit a zlepšila celkové prostředí vzdělávacího systému v zúčastněných organizacích, u dětí se díky podpoře ESF zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost, díky realizaci 148 projektových dnů došlo k rozvoji kompetencí.

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu: Pod jednou střechou II.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016507

Realizátor projektu: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Maximální výsledná výše finanční podpory: 6 728 625,40 Kč

Délka trvání projektů  42  měsíců. 1.3.2020 – 31.8.2023

Na projekt Pod jednou střechou II. je poskytována finanční podpora od EU.

Partneři s finančním příspěvkem:

ICM Jindřichův Hradec z.s.
KONÍČEK, o.p.s.
M – Centrum pro mladou rodinu, z.s.
RODIČE V AKCI o.p.s.
Rozcestí, o.p.s.
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
Spolek Medvědí šlápoty – Tábor zapsaný spolek

Kompletní znění výzvy a všech dokumentů najdete zde.

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd.

Přehled aktivit projektu

Vzdělávací kurzy aktivit č. 2 a 3 můžete vybírat:

http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp

http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu

Pro KA2 platí opatření MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu a https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-podminkach-akreditace-programu-realizovanych.

 • aktivita č. 2 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km – ke stažení zde
 • aktivita č. 3 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace ve vzdálenosti 10 km a více km – ke stažení zde
 • aktivita č. 4 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 6 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 7 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 8 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 10 – Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin – ke stažení zde
 • aktivita č. 11 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 12 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 13 – Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin – ke stažení zde

Aktivity aktualizované 5.11.2020

Varianty aktivit

Aktivity (resp. jednotky aktivit) č. 2, 3, 8 a 9 obsahují následující tematické varianty:

a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
e) inkluze;
f) podnikavost;
g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT;
i) projektová výuka;
j) kulturní povědomí a vyjádření.

Žadatel zvolí jednu z variant jednotky aktivity a tu uvede v žádosti o podporu. V případě, že by žadatel chtěl volit více variant (např. 2b, 2e, 2h) uvede jejich výčet a počet zvolených jednotek aktivity každé varianty v žádosti o podporu. Jednotlivé varianty jsou dále v textu přílohy vždy uvedeny pod stejným písmenem, tzn. a) je vždy čtenářská gramotnost, e) vždy inkluze atd.

Podrobná specifikace variant

a) Čtenářská gramotnost
Vzdělávání ve formách a metodách směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a k neformálním přístupům v této oblasti. Kurzy mohou být zaměřeny např. na kritické myšlení, orientaci v textu, čtenářské dílny apod.

b) Matematická gramotnost
Vzdělávání v oblasti inovativních forem a metod směřujících k budování pozitivního vztahu k matematice a jejím aplikacím u dětí a mládeže. V této variantě lze uplatnit i kurzy zaměřené na finanční gramotnost.

c) Cizí jazyky
Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání netradičních metod a forem osvojování cizího jazyka, např.:
– hry a netradiční postupy uplatňované při osvojování cizích jazyků;
– využití komunikativního přístupu při osvojování jazykových kompetencí;
– možnosti rozvoje jednotlivých jazykových dovedností;
– osvojování cizího jazyka neformálními metodami;
– metody osvojování cizích jazyků založené na divadle a poezii;
– využívání IT a internetu při osvojování cizích jazyků.

d) Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání zaměřené na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj sebereflexe.
Osobnostní a sociální rozvoj v sobě zahrnuje:
– didaktické schopnosti (vhodné vzdělávací metody, metodická připravenost);
– emoční inteligenci pracovníka, schopnost emoční podpory;
– expresivní schopnosti (srozumitelné vyjadřování, komunikativnost);
– organizační schopnosti a koučink (schopnosti rozhodování a řešení konfliktů, stanovování a dosahování vlastních profesních i osobních cílů), pro management organizace;
– mentoring – zvyšování lektorských a mentorských kapacit pracovníků;
– schopnost sebereflexe (nadhledu nad vlastní prací);
– protipředsudkové vzdělávání;
– prevence syndromu vyhoření.
V této variantě lze absolvovat také kurzy pro posílení občanských kompetencí, např.:
– chování v krizových situacích ohrožujících zdraví člověka;
– znalosti a dovednosti pro demokratické občanství;
– prevence rasismu, xenofobie a extrémismu atd.

e) Inkluze
Vzdělávání k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti společného vzdělávání a práce s heterogenní skupinou dětí/žáků, tj. začleňování dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem do neformálního vzdělávání. V tématu společného vzdělávání mohou být kurzy zaměřeny také na podporu bezpečného klimatu ve skupině, budování týmu a podporu spolupráce se zvláštním zřetelem na děti a žáky s potřebou zvýšené podpory, včetně neformálního vzdělávání zaměřeného na identifikaci a rozvoj nadání každého dítěte/žáka. f) Podnikavost V této variantě je možné absolvovat kurzy zaměřené na metody a formy podpory podnikavosti, např. zakládání fiktivních firem, pozice ve fiktivní firmě, hry a soutěže k podpoře podnikavosti, využití informačních zdrojů pro podnikatelské aktivity, projektová výuka zaměřená na podnikavost atd.

g) Polytechnické vzdělávání
V této variantě lze uplatnit kurzy zaměřené na neformální vzdělávání v přírodovědných a technických oborech formou badatelských aktivit s využitím polytechnických pomůcek. Cílem je popularizace a zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace dětí a žáků k dalšímu vzdělávání v těchto oborech. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a samostatné objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

h) ICT
Ve variantě ICT je možné absolvovat kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání informačních technologií v neformálním vzdělávání. Kurzy související se zvyšováním informační gramotnosti pracovníků, podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do neformálního vzdělávání, např.:
– rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení;
– rozvoj dovedností pracovníků v začleňování digitálních technologií do neformálního vzdělávání;
– využívání evropských vzdělávacích portálů;
– využívání ověřených a garantovaných informačních zdrojů a sociálních sítí v oblasti neformálního vzdělávání;
– rozvoj funkčního a průběžného vzdělávání řídících pracovníků pro oblast strategie rozvoje digitálních technologií a profilace NNO z hlediska moderních technologií.

i) Projektová výuka
V této variantě lze absolvovat kurzy k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti přípravy a realizace projektů (sestavení projektu, vedení projektu, projektové plánování apod.).

j) Kulturní povědomí a vyjádření
V této variantě mohou pracovníci absolvovat např. kurzy zaměřené na oblast tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami (výtvarné techniky, hudba, tanec, divadelní umění, literatura, audiovizuální umění atd.).K

Dokumenty pro partnery:

KA2

KA3

KA4

KA5

KA6

KA7

KA9

KA10

KA12

KA13

 1. 1 měsíc PŘED zahájením aktivity vyplníte Podklad pro zahájení aktivity. Zde vyplníte všechny požadované údaje. V tomto okamžiku už je musíte vědět. Pozor, pro každý typ (číslo) aktivity platí jiný formulář.

Podklad je možné dodat elektronicky na e-mail kancelar@radambuk.cz ve formátu pdf s podpisem statutárního zástupce.

U klíčových aktivit 5,7,9 a 12 jsou povinné mzdové náklady – tedy alespoň jedna osoba musí mít v rámci realizace aktivity uzavřenou DPP.

 • V případě, že dodaný podklad je správně, potvrdíme vám jeho správnost. Od tohoto okamžiku je současně možné realizovat náklady aktivity, tedy objednávat potřebné materiál, vybavení či služby. Na potvrzení máme dobu 7 dnů.
 • Před zahájením realizace aktivity si pročtěte následující podklady:
 • podrobný popis klíčové aktivity,
 • vzor zprávy o realizaci klíčové aktivity ZoR,

Je dobré vědět, jaké podklady budete odevzdávat, jak mají být zpracované s jakými náležitostmi a jaké cíle poskytovatel dotace sleduje. Všechny podklady najdete na webu https://www.radambuk.cz/sablony-pro-nno/.

 • V průběhu realizace:

Stáhněte si loga a pravidla pro publicitu na https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm?a=1

 • Po ukončení aktivity:

Nejdříve dodáváte v elektronické verzi návrh Zprávy o realizaci klíčové aktivity. Elektronicky odešlete na kancelar@radambuk.cz .

Pracovník projektu projde vaše podklady a případně vám navrhne potřebné úpravy. Na konci tohoto procesu bude schválený výstup aktivity.

Po schválení výstupu dodáváte v písemné podobě s originálními podpisy všech předepsaných osob:

 • Zprávu o realizaci klíčové aktivity ZoR,
 • DPP a výkazy práce za všechny osoby, se kterými byla uzavřena DPP (zkontrolujte počty hodin, soulad termínů se skutečným stavem a dodanou zprávou).

Specifická pravidla platí pro KA2 a KA3 – tedy vzdělávací. Zde se jako výstup aktivity dodává originál osvědčení -potvrzení o absolvování kurzu. Jiné výstupy se nepožadují.

 • Fakturu za zrealizovanou aktivitu (splatnost 4 měsíce, fakturu uhradí RADAMBUK po schválení ZoR za zrealizované monitorovací období) můžete zasílat po schválení ZoR – jako odběratel musí být uveden vždy RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice, IČ 26516519. V textu faktury bude název projektu Pod jednou střechou II. , registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016507, číslo aktivity např. KA10, název Vaší aktivity.

Dotaci za každou aktivitu musíte vést ve svém účetnictví odděleně na zakázce, středisku…a mít jí podloženou reálnými doklady ve Vašem účetnictví pro kontrolu z FÚ, MŠMT…. Kopie dokladů RADAMBUKu nezasíláte.

NELZE:

Realizovat souběh aktivit, což znamená:

 • slučovat více aktivit do jedné akce, (např. v průběhu jedné akce akce projektový den a tandemové vzdělávání)
 • násobit časově souběžné zapojení osob do více aktivit stejného typu,

Pravidla pro termíny:

 1. Podklad pro zahájení aktivity minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem nebo před zahájením realizace nákladů.
 2. Odevzdání elektronického podkladů – návrhu výstupů aktivity do 15 dnů od jejího ukončení. Stejný termín bude platit pro provedení úprav.

Základní informace k DPP – dohodám o provedení práce

Dohody o provedení práce jsou povinnou součástí realizace těchto klíčových aktivit:

 • KA5 – sdílení zkušenosti – dohoda se uzavírá s osobou, která je za náš spolek na návštěvy vysílána,
 • KA7 – tandemové vzdělávání – dohoda se uzavírá minimálně s jedním účastníkem tandemového vzdělávání (podpořenou osobou) nebo s oběma těmito účastníky.
 • KA9 – zavádění nových metod – Dohoda se uzavírá zpravidla s odborníkem ze spolku nebo mimo spolek, který vzdělává oba začátečníky.
 • KA12 – projektový den v klubovně – dohoda se uzavírá minimálně s jedním pracovníkem projektového dne, může se jednat o odborníka z praxe nebo o vedoucího projektového dne nebo o osoby, které projektový den zajišťují.

U projektového dne mimo klubovnu KA13 není uzavření dohody požadováno, je možné ji realizovat bez vyplácení mzdových nákladů.

Výkaz práce pro DPP

DPP je možné uzavírat u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním roce na úhrnnou dobu práce nepřesahující 300 hodin za všechny dohody.

V případě, že v jednom konkrétním měsíci je vyplácena částka do 10.000,- Kč, nepodléhá tato odměna za vykonanou práci povinnosti hradit sociální a zdravotní pojištění ani na straně zaměstnance ani na straně zaměstnavatele.

Monitorovací období projektu

  MO od MO do
1. období 01.03.2020 30.06.2020
2. období 01.07.2020 31.10.2020
3. období 01.11.2020 28.02.2021
4. období 01.03.2021 30.06.2021
5. období 01.07.2021 31.10.2021
6. období 01.11.2021 28.02.2022
7. období 01.03.2022 30.06.2022
8. období 01.07.2022 31.10.2022
9. období 1.11.2022 28.2.2023

10. období 1.3.2023 30.6.2023

11. období 1.7.2023 31.8.2023

Upravený formulář zápisu aktivity KA8, KA9 od 26.1.2022

Upravené formuláře zápisů aktivit od 2.9.2020

POZOR od 2.9.2020 vydalo MŠMT nové formuláře zápisů aktivit, používejte je prosím !!!! od 5.11.2020 používejte nový formulář k aktivitě KA10 – Kniha docházky

Aktualizace 6.9.2023

Related Images:


Naši partneři