ŠABLONY pro NNO – MŠMT

ŠABLONY pro NNO - MŠMT

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd.

I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu.
Řada malých organizací, které pracují s dětmi a mládeží nemá dostatečné kapacity, ať už personální nebo finanční, aby se mohla zapojit do velkého projektu z vyhlášených operačních programů. Nyní se to však mění. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která je určena právě pro malé organizace.Cílem aktivit této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání – tedy volnočasové práce s dětmi a mládeží – a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků nestátních neziskových organizací. Cílem je zaměření na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

Pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, jak získat podporu z evropských zdrojů na svou činnost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Předkladatel projektu a koordinátor v Jihočeském kraji: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informace a dotazy: kancelar@radambuk.cz, 775644101, 775644003

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU A MONITOROVACÍ OBDOBÍ

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Monitorovací období (důležité pro termíny dokončení jednotlivých šablon):

 • září 2019 – prosinec 2019
 • leden 2020 – duben 2020
 • květen 2020 – srpen 2020
 • září 2020 – prosinec 2020
 • leden 2021 – duben 2021
 • květen 2021 – srpen 2021
 • září 2021 – prosinec 2021
 • leden 2022 – duben 2022
 • květen 2022 – srpen 2022

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT – BÝT PARTNEREM V PROJEKTU

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu. Realizaci povinné aktivity Řízení projektu zajišťuje vždy žadatel/příjemce dotace.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol);
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;
 • pedagogičtí pracovníci.

Oprávněnými partnery jsou:
Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery:

 • spolek;
 • pobočný spolek;
 • ústav;
 • obecně prospěšná společnost;
 • registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
 • zájmové sdružení právnických osob.

Pobočné spolky jsou povinny být v roli partnerů s finančním příspěvkem, pokud žadatelem/příjemcem bude spolek, který je založil a v rámci projektu bude docházet k finančním tokům mezi spolkem a jím založenými pobočnými spolky. O partnerství podle předchozí věty se nejedná, pokud půjde výhradně o dodavatelsko-odběratelské vztahy, např. pobočný spolek dodá spolku prostory k zajištění vzdělávání.
Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.

Oprávněnost partnera bude kompletně doložena partnerstkou smlouvou a jejími přílohami.

PARTNEŘI S FINANČÍM PŘÍSPĚVKEM

S každou zapojenou organizací uzavřeme smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem.

 • Přílohy žádosti viz. níže je třeba vyplnit  a podepsat a doručit k nám do kanceláře originál podepsané do pondělí 1.4.2019!!!!!
 • Dále doručit kopii dokladu o oprávněnosti žadatele – např. zřizovací listina, statut, stanovy, zakladatelská listina…
 • Příloha č. 1 smlouvy o partnerství s fin. příspěvkem projektu – prosíme pečlivě zpracujte, popište zvolené aktivity a zdůvodněte, proč je chcete realizovat. Podepište a doručte také originál.

Vzdělávací kurzy aktivit č. 2 a 3 můžete vybírat:

http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp

http://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu

Vznesli jsme dotaz ohledně aktivit č. 2,3 – kurzy Zdravotník, Hlavní vedoucí, Instruktor vodácký…, zatím si je do aktivit napište, pokud nám napíší, že nelze, tabulku upravíme.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ŠABLON (aktivit)

 • aktivita č. 2 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km – ke stažení zde
 • aktivita č. 3 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace ve vzdálenosti 10 km a více km – ke stažení zde
 • aktivita č. 4 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 6 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 7 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 8 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 10 – Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin – ke stažení zde
 • aktivita č. 11 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 12 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 13 – Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin – ke stažení zde

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ S FINANČÍM PŘÍSPĚVKEM

S každou zapojenou organizací uzavřeme smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem.

VARIANTY ŠABLON (aktivit)

Aktivity (resp. jednotky aktivit) č. 2, 3, 8 a 9 obsahují následující tematické varianty:

a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
e) inkluze;
f) podnikavost;
g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT;
i) projektová výuka;
j) kulturní povědomí a vyjádření.

Žadatel zvolí jednu z variant jednotky aktivity a tu uvede v žádosti o podporu. V případě, že by žadatel chtěl volit více variant (např. 2b, 2e, 2h) uvede jejich výčet a počet zvolených jednotek aktivity každé varianty v žádosti o podporu. Jednotlivé varianty jsou dále v textu přílohy vždy uvedeny pod stejným písmenem, tzn. a) je vždy čtenářská gramotnost, e) vždy inkluze atd.

Podrobná specifikace variant

a) Čtenářská gramotnost
Vzdělávání ve formách a metodách směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a k neformálním přístupům v této oblasti. Kurzy mohou být zaměřeny např. na kritické myšlení, orientaci v textu, čtenářské dílny apod.

b) Matematická gramotnost
Vzdělávání v oblasti inovativních forem a metod směřujících k budování pozitivního vztahu k matematice a jejím aplikacím u dětí a mládeže. V této variantě lze uplatnit i kurzy zaměřené na finanční gramotnost.

c) Cizí jazyky
Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání netradičních metod a forem osvojování cizího jazyka, např.:
– hry a netradiční postupy uplatňované při osvojování cizích jazyků;
– využití komunikativního přístupu při osvojování jazykových kompetencí;
– možnosti rozvoje jednotlivých jazykových dovedností;
– osvojování cizího jazyka neformálními metodami;
– metody osvojování cizích jazyků založené na divadle a poezii;
– využívání IT a internetu při osvojování cizích jazyků.

d) Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání zaměřené na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj sebereflexe.
Osobnostní a sociální rozvoj v sobě zahrnuje:
– didaktické schopnosti (vhodné vzdělávací metody, metodická připravenost);
– emoční inteligenci pracovníka, schopnost emoční podpory;
– expresivní schopnosti (srozumitelné vyjadřování, komunikativnost);
– organizační schopnosti a koučink (schopnosti rozhodování a řešení konfliktů, stanovování a dosahování vlastních profesních i osobních cílů), pro management organizace;
– mentoring – zvyšování lektorských a mentorských kapacit pracovníků;
– schopnost sebereflexe (nadhledu nad vlastní prací);
– protipředsudkové vzdělávání;
– prevence syndromu vyhoření.
V této variantě lze absolvovat také kurzy pro posílení občanských kompetencí, např.:
– chování v krizových situacích ohrožujících zdraví člověka;
– znalosti a dovednosti pro demokratické občanství;
– prevence rasismu, xenofobie a extrémismu atd.

e) Inkluze
Vzdělávání k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti společného vzdělávání a práce s heterogenní skupinou dětí/žáků, tj. začleňování dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem do neformálního vzdělávání. V tématu společného vzdělávání mohou být kurzy zaměřeny také na podporu bezpečného klimatu ve skupině, budování týmu a podporu spolupráce se zvláštním zřetelem na děti a žáky s potřebou zvýšené podpory, včetně neformálního vzdělávání zaměřeného na identifikaci a rozvoj nadání každého dítěte/žáka. f) Podnikavost V této variantě je možné absolvovat kurzy zaměřené na metody a formy podpory podnikavosti, např. zakládání fiktivních firem, pozice ve fiktivní firmě, hry a soutěže k podpoře podnikavosti, využití informačních zdrojů pro podnikatelské aktivity, projektová výuka zaměřená na podnikavost atd.

g) Polytechnické vzdělávání
V této variantě lze uplatnit kurzy zaměřené na neformální vzdělávání v přírodovědných a technických oborech formou badatelských aktivit s využitím polytechnických pomůcek. Cílem je popularizace a zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace dětí a žáků k dalšímu vzdělávání v těchto oborech. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a samostatné objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

h) ICT
Ve variantě ICT je možné absolvovat kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání informačních technologií v neformálním vzdělávání. Kurzy související se zvyšováním informační gramotnosti pracovníků, podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do neformálního vzdělávání, např.:
– rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení;
– rozvoj dovedností pracovníků v začleňování digitálních technologií do neformálního vzdělávání;
– využívání evropských vzdělávacích portálů;
– využívání ověřených a garantovaných informačních zdrojů a sociálních sítí v oblasti neformálního vzdělávání;
– rozvoj funkčního a průběžného vzdělávání řídících pracovníků pro oblast strategie rozvoje digitálních technologií a profilace NNO z hlediska moderních technologií.

i) Projektová výuka
V této variantě lze absolvovat kurzy k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti přípravy a realizace projektů (sestavení projektu, vedení projektu, projektové plánování apod.).

j) Kulturní povědomí a vyjádření
V této variantě mohou pracovníci absolvovat např. kurzy zaměřené na oblast tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami (výtvarné techniky, hudba, tanec, divadelní umění, literatura, audiovizuální umění atd.).

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝZVY A VŠECH DOKUMENTŮ

Kompletní znění výzvy a všech dokumentů najdete zde.

UZÁVĚRKA JE 1.4.2019 – POZDĚJI PODANÉ PŘÍHLÁŠKY NEBUDEME AKCEPTOVAT

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktualizace 27.3.2019.


Naši partneři