Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020- aktualizováno 22.6.2020

Napsal: kancelar | Dne: 24 června, 2020

Kategorie: Kronika akcí 2020 Novinky Tábory členských spolků

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020- aktualizováno 22.6.2020

Ze schůzky s Krajskou hygienickou stanicí ze dne 23.6.2020 posíláme nově zřízenou telefonní linku pro dětské tábory v Jihočeském kraji na hygieně 731 428 577.

Linka bude v provozu i o víkendech od 8 do 16 hodin. Bude poskytovat konzultace zdravotníkovi při podezření na onemocnění koronavirem.

Zdravotník by měl kontaktovat rodiče a konzultovat zdravotní stav s lékařem, odběry bude za doprovodu rodičů dítěti dělat jeho praktický lékař, ne hygiena, ta stanoví epidemiologická opatření na táboře. Klinický stav tedy posuzuje lékař, ne hygienická stanice.

Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020

Aktualizováno 22. 6. 2020

Letní tábory a dětské rekreace se letos, na základě příznivého epidemiologického vývoje, budou moci konat. S tím se pojí hygienicko-protiepidemická opatření, která byla nastavena a zveřejněna v květnu na základě dohody zástupců pořádajících organizací s hlavní hygieničkou ČR. Důležité bude pro všechny táborníky omezení kontaktů s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob. Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

boy-scouts-151240_640

Přečtěte si nejčastější dotazy ohledně konání táborů a rekreací v létě 2020:

1. Počet osob na táboře
V případě zotavovacích akcí pořádaných v pevných objektech je počet osob účastníků akce stanoven na max. 500, u stanových táborů pak 100 osob. Do těchto osob se počítají děti, vedoucí, zdravotníci, instruktoři, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod., jde o celkový počet osob v místě pobytu nezávisle na funkci. 

2. Dělení do skupin
Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). Stanový tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět  a nebo bude standardně využívat rozdělení dětí do oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, dělení dětí do skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. zájmová činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti na kapacitě  jídelny, děti se myjí event. sprchují po oddílech apod.  Doporučovaná skupinová omezení se vztahují, opět v závislosti na místních podmínkách, především na celotáborové akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci tábora.  

3. Omezení přípravy stravy dětmi
V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., které umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé stravy a jejím výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti podílející se na přípravě stravy musí dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav musí být posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

4. Putovní tábory
V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci onemocnění COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví  rozhodlo, že putovní tábory konané v rámci letní dětské rekreace lze uskutečnit. Pořadatelům putovních táborů se doporučuje postupovat podle vydaného doporučení. V souvislosti s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších místně příslušných krajských hygienických stanic. Ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice je provozovatelům jiných podobných akcí doporučováno nejen s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí. Dále se provozovatelům putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků.

5. Kombinace stany a budovy (počet dětí)
Stanový tábor je tábor, kde jsou děti ubytovány pouze ve stanech, většinou je tento typ tábora spojen se zázemím umístěným pouze pod přístřešky, tábornickou přípravou stravy na ohništi, suchým záchodem, mycím žlabem, dovozem nebo donáškou pitné vody  apod.  V případě nejasností o typu tábora, tj. o počtu účastníků, rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě posouzení zdravotního rizika, na základě znalostí místních hygienických podmínek, které vyplývají z předešlé kontrolní činnosti, pokud se nejedná o akci pořádanou poprvé. I v tomto případě je vhodné místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v této věci oslovit.

6. Koupání u řeky, v rybníku a v bazénu na tábořišti
Za současné epidemiologické situace, s ohledem na riziko šíření nákazy,  Ministerstvo zdravotnictví v opatření nedoporučuje navštěvovat přírodní a umělá koupaliště (plavecký bazén) zřizovaná v souladu s § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to obdobně jako se nedoporučují výlety, návštěvy kulturních památek, kulturních a sportovních akcí apod. Hygienicko-protiepidemická opatření upravující provoz přírodních a umělých koupališť jsou uvedena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.  Koupání mimo místa uvedená ve výše citovaném § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví je pouze v souladu s tímto zákonem na vlastní nebezpečí, a to bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. na těchto místech není orgány ochrany veřejného zdraví vykonáván státní zdravotní dozor. V této souvislosti upozorňujeme, že často v areálech dětských táborů instalované tzv. „rodinné bazény“ nebo požární nádrže, nesmí být pro koupání účastníků akcí využívány, toto omezení platí  opět bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci.

7. Aktualizace platných posudků pro děti
Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. doporučuje nevyužít, i když v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na aktualizaci zdravotního stavu dítěte.
Jedná se tedy pouze o doporučení, neboť závazná doba platnosti lékařského posudku je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví na 2 roky, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.
Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.

8. Rozestupy, roušky
Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, tj. ve veřejném prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují.

9. Jízda vlakem na tábor
Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná pro přepravu ve veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou hromadnou dopravu v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv v souvislosti s dopravou na akci a z akce.

10. Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora
Míra požadované ochrany personálu, zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy,  je uvedena v opatření Ministerstva zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní  hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, případně  dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papíre. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné (osoby, které připravují stravu), tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým záchodem apod.  

tabory_rekreace_1906
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

V souvislosti s vydaným opatřením pro zajištění letní dětské rekreace 2020 Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje provozovatele táborů na právní úpravu, vztahující se k pořádání  zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti, tj. především § 8 až 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ze které požadavky uvedené v předmětném opatření vychází, a proto je nutné se s výše uvedenou právní úpravou seznámit.    

Aktualizované informace z MZ ČR k postupu v případě výskytu infekce COVID-19 – informace z ČRDM
V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek. V případě výskytu infekce COVID-19 nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. budou uložena příslušná protiepidemická opatření.

  Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho možného návratu do rodiny. Proto je vhodné s touto povinností seznámit rodiče před zahájením akce.   Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.   V okamžiku propuknutí nemoci je nezbytné izolovat všechny nemocné nebo z nákazy podezřelé osob tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty s infekčně nemocnými (například spolubydlící ubytované v bezprostředním sousedství s nemocnou osobou).

  Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, dle možností teplé, a následné dezinfekce rukou za užití přípravku s plným virucidním účinkem. Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval během epidemiologicky významné doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval, včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin. Pro všechny infekčně nemocné bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení, bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění dezinfekce rukou.  Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, osoby pečující o nemocné a pro ostatní účastníky akce.  

Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy ručníky jednorázové. K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.   Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky (tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných protiepidemických opatření.  

V případě ošetřování nemocných dětí, resp. dalších osob, musí zdravotník na táboře chránit i své zdraví, a zamezit tím dalšímu šíření nákazy, tzn. měl by používat ochranné pomůcky, mít podmínky pro bezpečné mytí rukou a případnou dezinfekci rukou. Velkou pozornost si zasluhuje bezpečná manipulace s prádlem nemocného a celkově podmínky jeho ošetření.  

Related Images:


Naši partneři