Pojištění

Pojištění

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM

na roky 2018-2021

Aktualizace 2.12.2019

POZOR: Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících, rádi bychom požádali  o napravení. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související úpravu stanov. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. Trváme  na povinných zveřejňovaných údajích, stanovách a volbě statutára ve sbírce listin.

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku, tedy 2020,  pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!!

 

 

Česká rada dětí a mládeže uzavřela na roky 2018–2021 pojištění s Generali Pojišťovna, a.s. 

Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Hlášení škodných událostí: 

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

Na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro odpovědnost za škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich stránkách nebo přímo na stránkách Generali),

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti organizace
 • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti
 • Pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 • Základní informace
  • Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
  • pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz
  • Formulář oznámení úrazu – pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu
  • Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com
   • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další práva
   a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu.
   • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
 • smrt úrazem 170 000 Kč
 • POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

 

 

Pojištění odpovědnosti organizace a vedoucích- členů spolku

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění vedoucích – členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 • Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:
  • Organizace
   • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Osoby
   • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:

 1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
 2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
 3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
 4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.  

  Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti – http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf

Formulář hlášení vzniku škody pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody

pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost

Základní informace o pojistném plnění:

 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob.

 

Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

 

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž.


Naši partneři