Pojištění

Pojištění

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM

na roky 2018-2021

Aktualizace 26.6.2020

Na stránkách https://www.radambuk.cz/pojisteni/ najdete nový formulář Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby pojištění ČRDM. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro hlášení úrazu zůstává náš upravený formulář Oznámení o úrazu – ČRDM, který je též ke stažení na našich stránkách).

POZOR: Vzhledem k tomu, že některé členské organizace dosud nemají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících, rádi bychom požádali  o napravení. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související úpravu stanov. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku. Trváme  na povinných zveřejňovaných údajích, stanovách a volbě statutára ve sbírce listin.

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku, tedy 2020,  pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!!

 

 

Česká rada dětí a mládeže uzavřela na roky 2018–2021 pojištění s Generali Pojišťovna, a.s. 

Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Hlášení škodných událostí: 

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

Na stránkách ČRDM najdete nově formuláře Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu – ČRDMformulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravené pro potřeby našeho úrazového pojištění. 

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

  • Úrazové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti organizace
  • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti
  • Pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

  • Základní informace
    • Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
    • pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz
    • Formulář oznámení úrazu – formulář Ohlášení úrazu – ČRDM,
    • Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com
      • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další práva
      a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu.
      • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
  • smrt úrazem 170 000 Kč
  • POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

 

 

Pojištění odpovědnosti organizace a vedoucích- členů spolku

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění vedoucích – členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

  • Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:
    • Organizace
      • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
    • Osoby
      • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:

  1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
  2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
  3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
  4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.  

    Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti – http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf

Formulář hlášení vzniku škody Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu – ČRDM

pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost

Základní informace o pojistném plnění:

  • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
  • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
  • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
  • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob.

 

Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

 

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž.


Naši partneři