Pojištění

Pojištění

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM

na roky 2018-2021

Aktualizace 17.1.2018

Jednací řízení s uveřejněním pro výběr pojišťovny pro roky 2018–2021 bylo ukončeno. Vítězem se stala Generali Pojišťovna, a.s. 

Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Hlášení škodných událostí: 

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

Na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro odpovědnost za škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich stránkách nebo přímo na stránkách Generali),

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti organizace
 • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků
 • Pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 • Základní informace
  • Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad a nezastřešených organizací, které se k úrazovému pojištění připojí.
  • Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním určeným stanovami nebo obdobným dokumentem (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, plavání, kanoistika a další vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.).
  • Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
  • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
  • Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
  • pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz
  • Formulář oznámení úrazu – pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu
  • Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com
   • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další práva
   a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu.
   • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

 

Pojištění odpovědnosti organizace

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění vedoucích – členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti – http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf

Formulář hlášení vzniku škody pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody

pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost

Základní informace o pojistném plnění:

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:
  • Organizace
   • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Osoby
   • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků , kteří nejsou členy spolku 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2018- dobrovolníci . Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance

Ceny za pojištění, které bude hradit ČRDM z dotace.

 • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč

Jak se předchozí smlouvy liší od těch aktuálních?

Úrazové pojištění

 • Pojistné se nemění (17 Kč / osoba / rok).
 • Zvýšily se limity pojistného plnění na 115 Kč/den léčení. K navýšení došlo rovněž u trvalých následků a smrti úrazem. Všechny limity jsou nově sjednocené pro děti i dospělé.
 • Formulář s hlášením úrazu je nově možné k likvidaci zasílat elektronicky – naskenovaný e-mailem.

Pojištění odpovědnosti za škodu

 • Pojistné se snížilo, jak za organizaci, tak za jednotlivé osoby
 • U limitů pojistného plnění u fyzických osob se změnila formulace. Celkové plnění ze všech pojistných událostí, včetně nákladů na právní zastoupení, v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne 10 000 000 Kč (dříve bylo celkové plnění na všechny pojistné události.) U právnických osob zůstávají limity stejné. Na některé konkrétní pojistné případy jsou dle smlouvy určené snížené sublimity. Spoluúčast zůstává stejná: 1000 Kč.
 • Změnila se formulace u pojištěných osob. U fyzických osob už nemusí být nutně osoba vykonávající činnost pro organizaci dobrovolníkem (vypadla podmínka: osoba vykonávající činnost pro organizaci bez finanční odměny) a do výčtu osob přibyli činovníci/funkcionáři organizace (např. hospodáři, správci budov apod.).
 • Rozsah pojištění se rozšířil, pojištění se vztahuje např. i na:
  • následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu);
  • následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj);
  • škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže;
  • škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete;
  • škody na věcech vnesených a odložených (věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení);
  • jinou majetkovou újmu (čistě finanční škodu), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02; vč. pokut a penále (sublimit 1 000 000 Kč);
  • náklady právního zastoupení;
  • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců;
  • škodu nebo jinou újmu z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů;
  • škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin;
  • škodu způsobenou na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech; zde se zvýšil limit pojistného plnění na 50 000 Kč (z 25 000 Kč);
  • škodu nebo jinou újmu vzniklou provozem dopravního prostředku s přidělenou registrační značkou (nevztahuje se na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla) (sublimit 5 000 000 Kč);
  • škodu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Pojištění se, stejně jako v předchozích letech, vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a provozem menších plavidel (kanoe, pramice, kajaky, malé plachetnice, vory apod.) – nově jsou do pojištění zahrnuty „malé plachetnice“, v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a střelivem (typu vzduchovka, malorážka, airsoftová a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše apod.) – nově jsou do pojištění zahrnuty luky a kuše – a na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické hodnoty, na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách. Pojistné limity zůstávají stejné, jako v předchozích letech (5 000 000 Kč plavidla a zbraně a 500 000 Kč klenoty).

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli:

 • základní podmínky zůstávají víceméně stejné, rozšířila se nabídka variant výše limitů pojistného plnění, které si můžete vybrat pro zaměstnance nebo osoby na DPP či DPČ.

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž.

—————————————————————————————————————————–

 

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM

na rok 2017

Cena pojištění se nezmění, stále bude tedy v cenách:

 • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 3 000 Kč
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 2 650 Kč
 • Odpovědnostní pojistka pro dobrovolného pracovníka – 55 Kč

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Platnost pojištění pro letošní rok je do 31.12.2017.
Upozorňujeme, že pobočné spolky (oddíly, skupiny apod.) se hlásí prostřednictvím ústředí své organizace.

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma.

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma.

Pojištění budeme poskytovat zdarma  do vyčerpání finančních prostředků, které má ČRDM  na pojištění vyhrazené z dotace.

Naše členské spolky mají pojištění odpovědnosti zdarma, jsou tam zahrnuti členové vedoucí a instruktoři, kteří jsou uvedeni v počtech členů spolku v Prodloužení členství v RADAMBUK (Počet členů (vedoucích) starších 15-ti let, pravidelně pracujících s dětmi a mládeží) a máte je uvedené ve svém seznamu členů, který si spolek vede. Pojišťovna si může seznam členů v případě škodné události vyžádat. Není pro ně třeba již sjednávat připojištění za 55 Kč na rok.

 Pokud budete chtít např. před táborem nebo nějakou akcí ještě připojistit další dobrovolníky, kteří nebyli zahrnuti v počtech členů v Prodloužení členství, nejsou Vašimi členy, jen s Vámi jedou na akci, tábor, sjednáme připojištění dobrovolníků za 55 Kč na kalendářní rok. Lze sjednat kdykoliv během roku. Vyplněný formulář v příloze pošlete na email kancelar@radambuk.cz . Spolek, který bude chtít připojistit dobrovolníky na odpovědnost  zašlete  e-mailem vyplněný formulář pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2017. Cena za 1 osobu 55 Kč za rok. Faktury Vám zašle  ČRDM. Dobrovolníky lze připojišťovat během celého roku.

———————————————–

1. Úrazové pojištění na léta 2014 – 2017

Základní informace

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma.

 • Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad.
 • Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.).
 • Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
 • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
 • Denní odškodné pro osoby do 18 let je 110 Kč za každý den léčení úrazu, pro osoby starší 18 let pak 60 Kč za den léčení – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává zdarma všem organizacím pracujícím s dětmi a mládeží až do vyčerpání finančních prostředků ČRDM na pojištění.

Pojistná smlouva č. 5400856689 – Úrazové pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění

Od 5-2016 – Nový formulář pojišťovny Kooperativa je určený přímo pro členské organizace ČRDM a pro další subjekty, které jsou k naší úrazové pojistce připojeny. Tímto vás prosíme, abyste pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář.  Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace, resp. pobočného spolku, který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole pro zadání kódu úrazu. 5-2016 nový formulář hlášení úrazu

Vzor pro vyplnění formuláře Oznámení úrazu

pojisteni-2014-uraz-oznameni-urazu

Kód úrazu

1.8.2017 – Vyplnit formulář Oznámení úrazu už jde i elektronicky

Pokud potřebujete oznámit úraz v rámci pojištění sjednaného ČRDM, už nemusíte formulář tisknout a ručně vyplňovat – nově je možné ho vyplnit i elektronicky. Stačí si ho stáhnout do svého počítače a vyplnit v programu Adobe Reader: elektronický formulář Oznámení úrazu ke stažení (PDF).

http://crdm.cz/download/pojisteni/2014/pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-CRDM-vyplnitelne.pdf

Pojištění úrazu – otázky a odpovědi

U úrazového pojištění je uvedeno, že se musí jednat o „akce spjaté s činností organizace“ a pak jsou vyjmenovány pouze sportovní činnosti. Jaký je postup, když se někdo zraní například na koncertě námi pořádaném (či na školení, v mateřském centru či na jiné podobné nesportovní akci)?

Do úrazového pojištění jsou zahrnuty všechny aktivity, které jsou uskutečňovány v rámci činností, které organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním. Výčet aktivit uvedený na našich internetových stránkách jsou příklady.

Pořádáme letní dětský tábor s koňmi. Účastníci se o ně budou starat, ale také jezdit. U výcviku budou dva kvalifikovaní cvičitelé jezdectví (tj. osvědčení uznané MŠMT), kteří si za to přes živnost nechají i něco zaplatit. Zahrnuje pojištění u Kooperativy na tábory i tento druh sportu?

Úrazové pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní a venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.

Dívenka si při pádu urazila část zubu. Plní pojišťovna i toto? Má to smysl vůbec řešit?

Má to smysl řešit. Zuby nejsou vyňaté. Záleží na tom, k jakému poškození zubů došlo. Pokud to bude posouzeno jako trvalý následek, pak by se na ztrátu zubu nebo ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu, mělo vztahovat pojistné plnění. Na denní odškodné vzhledem k tomu, jak je nastavené a k tomu, jakou máme karenční dobu v naší smlouvě, nejspíš nárok nebude. V oceňovací tabulce jsou tyto informace uvedené. Procenta a částky plnění najdete v pojistné smlouvě.

Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním

Některé spolky si mylně vykládají obsah pojistné smlouvy na úrazové pojištění, když se domnívají, že si účastníci táborů konaných v zahraničí nemusí již sjednávat cestovní pojištění.

Úrazové pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu. Pokud se tedy stane nějaký úraz (v České republice či v zahraničí), postižený dostane sjednanou částku či – v případě trvalé invalidity – její odpovídající část. Člen sdružení ČRDM je automaticky úrazově pojištěn v rámci skupinové úrazové pojistky.POZOR: Pojistná ochrana se však nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí, sjednání cestovního pojištění nelze tedy opomenout!Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu  organizace 2014 – 2017

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma.

Pozor! Zdarma je pojištění poskytováno pouze do vyčerpání prostředků, které má ČRDM na pojištění vyhrazené z dotace.

Pojištění odpovědnosti – otázky a odpovědi

Co (resp. koho) kryje pojištění odpovědnosti organizace?

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu organizace jsou pojištěné organizace a dobrovolní pracovníci – tedy osoby vykonávající činnost ve prospěch organizace bez nároku na finanční odměnu.

Pojištění se vztahuje na činnosti nebo vztahy uvedené ve stanovách či jiné zakládací listině.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

 • jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřená do péče,
 • osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
 • osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným,
 • jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

3. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků

Pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost od 15 let(např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku v číselných seznamech, či osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v organizaci nepracují, např. kuchaři, zásobovači apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku.

Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 55 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. Po přihlášení obdržíte od ČRDM fakturu.

Pro pojištění dobrovolníků nad rámec paušálního odpovědnostního pojištění použijte prosím formulář pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2017. Formulář zašlete  na adresu kancelar@radambuk.cz .

Základní informace o pojistném plnění:

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost a 20 milionů Kč na pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč (v minulých letech byly tyto situace zcela vyloučeny).
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 25 000 Kč na jednu pojistnou událost a 50 000 Kč na všechny pojistné události během jednoho pojistného roku, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • Pojištěné osoby mají rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za úhradu peněžité náhrady nemajetkové újmy, zde jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč na jednu pojistnou událost a 12 milionů Kč za pojistné události během jednoho pojistného roku, spoluúčast je v tomto případě stanovena na 100 000 Kč.

Pojistná smlouva č. 7720796680 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Pojistná smlouva č. 7720796704 – Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance

Formulář Oznámení škodní události

Vzor pro vyplnění formuláře Oznámení škodní události

Pojistné období je roční, v rozmezí 1 kalendářního roku do 31.12.

4. Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištěnými v rámci pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance jsou jednotliví zaměstnanci organizací. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pro pojištění odpovědnosti zaměstnance s limitem plnění do 50 000 Kč je stanovená částka pojistného 500 Kč s možným příplatkem 50 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 50 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla. Pro pojištění odpovědnosti zaměstnance s limitem plnění do 100 000 Kč je stanovená částka pojistného 680 Kč s možným příplatkem 70 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 70 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla. Pro pracovníky na dohodu o provedení práce je pak sjednáno pojištění odpovědnosti s limitem plnění do 20 000 Kč; je stanovená částka pojistného 120 Kč s možným příplatkem 30 Kč pro dopojištění ztráty věcí a příplatkem 30 Kč pro dopojištění škody způsobené při řízení motorového vozidla.

Pro pojištění zaměstnanců použijte formulář Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance   . Podepsaný a orazítkovaný formulář zašlete do kanceláře RADAMBUK a zároveň v elektronické podobě na e-mail kancelar@radambuk.cz.

 

Co znamenají písmena S, S1, M atd. u pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců?

Na první straně formuláře přihlášky k pojištění zaměstnanců je tabulka, kde jsou rozepsané typy pojištění S, S1, S2…, podle toho co pojištění zahrnuje.

Např. typ S má limit pojistného plnění 50.000 Kč a nezahrnuje připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti se ztrátou věci a připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku. Pokud se rozhodnete pro tento typ pojištění, zaplatíte za zaměstnance roční pojistné 500 Kč.

Skupiny pojištění S a M jsou určeny pro zaměstnance organizace, skupiny pojištění D jsou určeny pro pracovníky na dohodu o provedení práce.

Můžete mít pro každého zaměstnance jiný typ pojištění, např. podle rozsahu jeho činnosti. Je jen na Vás, jaký typ pojištění si vyberete.

——————————————————————————————————–

Hlášení pojistné události

Jak nahlásit škodu?

Postup zpracovaný ČRDM: pojisteni-2014-uraz-oznameni-urazu –

5-2016 nový formulář hlášení úrazu

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
tel.: 841 105 105.

E-mail: podatelna@koop.cz

Pobočky  Jihočeský kraj – http://www.koop.cz/kontakt/kde-nas-hledat/?zip=Jiho%C4%8Desk%C3%BD+kraj&area=CZ031

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Jednotlivé pojištěné osoby mohou jednat o likvidaci škodní události, které jim nastanou, přímo, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu pojistníka.

 

Formuláře pro hlášení škodné události

Škodnou událost můžete oznámit na každé pobočce pojišťovny Kooperativa či přímo Centru zákaznické podpory prostřednictvím formulářů, které Vám zde nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

 • Oznámení úrazu (vpisovací PDF)  (PDF)
 • Oznámení úrazu – část pro lékaře (vpisovací PDF) (PDF)
 • Oznámení trvalých následků úrazu (vpisovací PDF)  (PDF)
 • Oznámení smrti (vpisovací PDF) (PDF)

V případě jakýchkoliv dalších dotazů k pojištění neváhejte kontaktovat ČRDM – Evu Beránkovou na tel. 211 222 860 nebo emailu: sekretariat@crdm.cz.

—————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————-

ARCHIV

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na rok 2014

3.3.2014 – PRO ROK 2014 JSOU JIŽ PROSTŘEDKY ČRDM, VYHRAZENÉ NA POJIŠTĚNÍ, VYČERPÁNY! Z toho vyplývá, že všechny organizace, které se k pojištění připojí v průběhu tohoto roku, si již vše hradí samy.

RADAMBUK – seznam organizací zahrnutých do pojištění 2014

pojisteni-2014-odpovednost-pojistny-certifikat-2014

pojisteni-2014-uraz-pojistny-certifikat-2014(2)

Skončila hodnotící část jednacího řízení pro výběr nové pojišťovny ČRDM. Výběrová komise ČRDM vybrala Kooperativa pojišťovnu.  S mlouva je podepsána  na roky 2014- 2017.

Po mnoha letech došlo ke změně pojišťovny. Změna přinese zvýšení rozsahu pojištěných aktivit a dále snížení cen v odpovědnostním pojištění. Cena úrazového pojištění se nemění a zůstává na 17 Kč za člena. Úrazové pojištění sjednáváme pro všechny zájemce zdarma až do vyčerpání státní dotace určené na pojištění. V pojištění odpovědnosti dojde k úpravě paušální částky za každou organizaci na 2 650 Kč (sdružení do 1000 členů), pro sdružení nad 1000 členů zůstává částka 3 000 Kč. Paušální částku hradí ČRDM pro všechna členská sdružení a členy krajských rad. Částka pro pojištění dobrovolníka se pak snižuje na 55 Kč, hradí si samo sdružení.

K pojištění členských spolků ČRDM pro rok 2014 se připojíte  Přihláškou k pojištění. Na požádání Vám vyplněnou Přihlášku k pojištění na úraz a odpovědnostní pojištění zašle kancelář RADAMBUK k podpisu, po jeho podpisu a návratu do kanceláře RADAMBUK potvrdíme, že jste našim členským spolkem a odešleme na ČRDM.

 

 

——————————————————————————–

Pojištění členských sdružení RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na období 2010 – 2013

RADAMBUK je členem ČRDM a nabízí svým členským sdružením pojištění, které uzavřela ČRDM s Generali Pojišťovnou a.s. od 1.1.2010 do 31.12.2013. Díky pojištění získávají dobrovolníci působící ve sdruženích potřebnou jistotu pro vykonávání práce s dětmi a mládeží. Nabídka pojištění prostřednictvím RADAMBUKu se netýká sdružení, které je samostatným členem ČRDM nebo organizační jednotkou sdružení ČRDM, tyto sdružení jsou již v pojistce zahrnuty.

V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Pojištění odpovědnosti za škodu je zprostředkováno pro případ, že by na akcích pořádaných uvedenými subjekty došlo v důsledku činnosti svěřených dětí k nějaké zdravotní či materiální újmě způsobené třetí osobě. Cestovní pojištění mohou sdružení využít při účasti na akcích konajících se v zahraničí.

1. Úrazové pojištění

Pokud bude mít sdružení zájem se pojistit, zkontaktujte kancelář RADAMBUK na emailu kancelar@radambuk.cz, zašleme Vám formulář, podepsaný a orazítkovaný formulář Prohlášení  doručte do kanceláře RADAMBUK, která jej potvrdí a zašle na adresu ČRDM. Úrazové pojištění je pro sdružení RADAMBUK bezplatné, stačí pouze vyplnit Prohlášení – přihlášku. V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Pokud chtějí být sdružení pojištěna od 1. 1. 2013, je nutné nám zaslat přihlášku do 7. 12. 2012, abychom ji včas doručili do kanceláře ČRDM. V roce 2013 je možné se úrazově pojistit vždy k 1. dni daného měsíce, přičemž přihláška musí být doručenana ČRDM minimálně do 20. dne měsíce předešlého.

Pojistná smlouva na úrazové pojištění č. 0229499041 na období 2010 – 2013 (PDF, 2,1 MB)

Přílohy k pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041 na období 2010 – 2013 (PDF, 5 MB)

Metodika úrazového pojištění ke stažení (PDF, 111 kB)

Formulář Oznámení o úrazu ke stažení (PDF, 96 kB)

Formulář PROHLÁŠENÍ pro nezastřešená sdružení (pro připojení k úrazovému pojištění na rok 2013) ke stažení (DOC, 29 kB)

vzor vyplněného formuláře „Oznámení o úrazu“ k úrazové pojistce ke stažení (JPG, 448 kB)

Seznam organizací, zahrnutých do úrazového pojištění ČRDM ke dni 1. 10. 2012 (PDF, 1,3 MB)

Úrazové pojištění – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Úrazové pojištění – jak se připojit k pojistce?
PPS | PDF
Úrazové pojištění – jak nahlásit úraz?
PPS | PDF
   

2. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro:

I. Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní činnosti

II. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání

III. Nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení práva na ochranu osobnosti

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu na období 2010 – 2013 (PDF, 3,5 MB)

Přílohy k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu na období 2010 – 2013 (PDF, 5,4 MB)

Metodika pojištění odpovědnosti za škodu ke stažení (PDF, 120 kB)

I. Obecná odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní činnosti

Pojistná smlouva č. 2928408448

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému:

– na životě, zdraví, poškozením, zničením věci,

– ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží,

– za jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a na věci jejím poškozením, zničením, ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží,

– na věcech, které pojištěný užívá nebo převzal k provedení objednané činnosti,

– na životním prostředí.

Paušální pojištění dobrovolníků je cíleno na funkce – statutární zástupce org. jednotek, hlavní vedoucí tábora a vedoucí dětského kolektivu.

Pojištění dalších dobrovolníků nad rámec „paušální“ pojistky odpovědnosti (popřípadě také zaměstnanců) v organizaci je možné dojednat za úplatu, a to 65,- Kč za pojištěného nezávisle na tom, v které části roku přistoupí k pojistce. Jedná se o čtyři přihlašovací termíny zaslání přihlášek se jmennými seznamy. Termín pro přihlášení pojištěných nad rámec paušálního pojištění  od 1.1.2013 do 31.12.2013  je 7. prosinec 2012, další termíny jsou od 1.4.2013, 1.7.2013 a 1.10.2013. Do kanceláře ČRDM je nutné zaslat formuláře do 10.3.2013, 10.6.2013 a 10.9.2013, kancelář RADAMBUK požádejte o zaslání formulářů týden předem.

Pokud bude mít sdružení zájem se připojit k pojištění odpovědnosti za škodu, zkontaktujte kancelář RADAMBUK na emailu kancelar@radambuk.cz, zašleme Vám formulář, podepsaný a orazítkovaný formulář Prohlášení  doručte do kanceláře RADAMBUK, která jej potvrdí a zašle na adresu ČRDM. Pojištění odpovědnosti za škodu je pro statutární zástupce  sdružení RADAMBUK bezplatné, stačí pouze vyplnit Prohlášení – přihlášku. V případě zájmu o připojištění dalších dobrovolných pracovníků za 65 Kč na rok vyplňte Přihláška do pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolného pracovníka nad rámec paušálního pojištění na rok 2013 a s podpisem a razítkem také doručte do kanceláře RADAMBUK nejpozději do pátku 7.12.2012, pokud chcete využít pojištění od 1.1.2013. Pro nečlenská sdružení ČRDM je cena pojištění odpovědnosti za škodu 3000 Kč za rok.

Netýká se to sdružení, které jsou samostatným členem ČRDM nebo organizační jednotkou sdružení ČRDM, ty jsou v pojistce již zahrnuty. V Kanceláři ČRDM vše zkompletují za všechna sdružení a předají na pojišťovnu. Po vrácení z pojišťovny s razítkem, ČRDM vystaví faktury a pošle na kontaktní adresy jednotlivých sdružení uvedené v Přihlášce.

Spoluúčast

Při pojistném plnění z pojištění odpovědnosti za škodu se vždy odečítá spoluúčast. V případě dobrovolníků pojištěných v rámci paušálu i nad rámec paušálu je stanovena výše spoluúčasti na 5.000 Kč. Odchylně se řeší poškození věcí převzatých a užívaných, kde je spoluúčast pojištěného 1.000 Kč. Táž částka spoluúčasti zůstává zachována u pojištění provozní odpovědnosti organizace.

II. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání

Pojistná smlouva č. 2928408455

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění úkolů dle pracovní smlouvy, vztahu konaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce v platném znění.

Pojištění lze sjednat v následujících variantách rozsahu pojištění:

S – základní rozsah pojištění – vztahuje se na škody: na životě a zdraví, poškozením či zničením věci, jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě a zdraví, poškozením či zničením věci nebo jinou majetkovou škodu.

M – základní rozsah pojištění + připojištění ztráty svěřených předmětů

Řidiči – připojištění

Ceny pojištění jsou podle vybrané varianty.

Pojištěné osoby

1) zaměstnanci ČRDM

2) zaměstnanci členských organizací a/nebo sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž zadavatel pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou – dále také „pojištěná sdružení“.

Výše uvedené osoby se stávají pojištěnými a pojistná ochrana je účinná dnem následujícím po doručení vyplněné Přihlášky do pojištění odpovědnost zaměstnance pojistiteli.

Přihláška do pojištění „odpovědnost zaměstnance“ ke stažení (DOC, 38 kB) – vyplňte a zašlete do kanceláře RADAMBUKu nejpozději do pátku 7.12.2012.

Spoluúčast na každé pojistné události = 1/3 ze vzniklé škody.

III. Pojištění nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení práva na ochranu osobnosti

Pojistná smlouva č. 2928408448

Pojištění se sjednává pro případ náhrady z titulu ochrany osobnosti vzniklé neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti, ke které je pojištěný povinen na základě pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě na ochranu osobnosti podle ustanovení §§ 11-16 občanského zákoníku.

Pro jednu pojistnou událost, která je potvrzena pravomocným rozsudkem soudu, je výše pojistného plnění 4.000.000 Kč (v rámci ročního pojistného období max. 12.000.000 Kč na celou pojistnou smlouvu).

Spoluúčast na každé pojistn události = 1/3 ze vzniklé škody.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu – Obecná odpovědnost – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – Odpovědnost zaměstnance – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – Nemajetková újma – co smlouva obsahuje?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – jak se připojit k pojistce?
PPS | PDF
Pojištění odpovědnosti za škodu – jak nahlásit škodu?
PPS | PDF
   
   

3. Cestovní pojištění

Generali Pojišťovna a.s. uzavřela s ČRDM smlouvu o cestovním pojištění, na jejímž základě má klient po předložení průkazu člena sdružení možnost využít nabídku speciálních zvýhodněných tarifů.

Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou při pobytu v zahraničí v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.

Člen sdružení není pojištěn automaticky, musí navštívit pobočku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do zahraničí cestovní pojištění. Při sjednání cestovního pojištění pojistník obdrží všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, jejichž součástí je i hlášení. Cestovně se pojistit může člen sdružení, jež je zahrnuto do seznamu sdružení pro cestovní pojištění viz. pojistná smlouva.

Pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Pojistná smlouva pro cestovní pojištění ke stažení (PDF, 86 kB)

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě pro cestovní pojištění, kterým se mění pojistné a pojistné částky, ke stažení (PDF, 127 kB)

Metodika cestovního pojištění ke stažení (PDF, 106 kB)

Generali Pojišťovna a.s.- hlášení škody

Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo pojistiteli:

– na telefonní linku 844 188 188. Pojištěný bude pracovníkem na telefonní lince informován o dalším postupu,

– online s využitím webu www.generali.cz,

na tiskopisu „Oznámení škodě„, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění dle této smlouvy. Tento formulář je k dispozici na každé pobočce Generali Pojišťovna a.s. nebo ke stažení na www.generali.cz, sekce Formuláře. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění!!

Hlášení škodné události úraz – musí být řádně doloženo lékařským potvrzením, případně dalšími doklady, které si v souvislosti s šetřením pojistné události pojišťovna vyžádá.

– Zhotovte si alespoň 2 kopie tiskopisu ( jednu pro sebe a druhou kopii zašlete na ústředí své oganizace).

Kompletně vyplněný formulář zašlete na adresu Generali Pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.

Likvidace PU

Bělehradská 132

120 84 Praha 2

Při hlášení škody se jako číslo pojistné smlouvy uvádí čísla pojistných smluv uvedená v jednotlivých shora popsaných kapitolách, a to:

– 2928408448 pro případy obecné odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu z provozní činnosti a v případě pojištění nemajetkové újmy vzniklé jako následek porušení práva na ochranu osobnosti

– 2928408455 pro případy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání

!!!! Při vyplňování formulářů dbejte na to, abyste vyplnili správné číslo smlouvy a nezaměňovali pojistky mezi sebou. Případné chybné zařazení v pojišťovně při likvidaci může mít vliv na neúspěch při čerpání pojistky.!!!!!

Úrazové pojištění – jak nahlásit úraz?Pojištění odpovědnosti za škodu – jak nahlásit škodu?
PPS | PDF                             PPS | PDF

Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním !!!!!

Generali Pojišťovna a.s. upozornila Kancelář ČRDM na zásadní problém, s kterým se nyní setkává při likvidaci pojistných událostí. Některá sdružení si mylně vykládají obsah pojistné smlouvy na úrazové pojištění, když se domnívají, že si účastníci táborů konaných v zahraničí nemusí již sjednávat cestovní pojištění.

O výklad problematiky jsme požádali Ing. Zuzanu Střížkovou z oddělení úrazového pojištění pojišťovny Generali:

„Ráda bych upozornila na rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním.

Úrazové pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu. Pokud se tedy stane nějaký úraz (v České republice či v zahraničí), postižený dostane sjednanou částku či – v případě trvalé invalidity – její odpovídající část. Člen sdružení ČRDM je automaticky úrazově pojištěn v rámci skupinové úrazové pojistky.

POZOR: Pojistná ochrana se však nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí, sjednání cestovního pojištění nelze tedy opomenout!

Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.

Generali Pojišťovna a.s. uzavřela s ČRDM také smlouvu o cestovním pojištění, na jejímž základě má klient po předložení průkazu člena sdružení možnost využít nabídku speciálních zvýhodněných tarifů. Není tedy pojištěn automaticky, musí navštívit pobočku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do zahraničí cestovní pojištění.”

Přiložené soubory


Naši partneři