MŠMT- Informace ke změnám projektů v roce 2020

Napsal: kancelar | Dne: Květen 25, 2020

Kategorie: Novinky

MŠMT- Informace ke změnám projektů v roce 2020

Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro rok 2020

Odbor pro mládež, neformální a další vzdělávání rozeslal v průběhu měsíce března a dubna 2020 finanční prostředky v rámci dotačního programu Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020. V dotačních podprogramech P1 – P4 byla na rok 2020 poskytnuta celková částka ve výši 243.596.146 Kč. Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášení dvouměsíčního nouzového stavu na jaře 2020 došlo a pravděpodobně bude ještě docházet u většiny podpořených projektů ke změnám v aktivitách a v rozpočtech projektů. Změny je možné schválit na základě Vámi podané žádosti o změnu.

S ohledem na skutečnost, že v uplynulém období neprobíhalo vzdělávání na školách ve standardním rozsahu bychom ocenili, kdyby byla v aktivitách pro děti a mládež více posílena vzdělávací složka. Podporovanou aktivitou by byly zejména VZDĚLÁVACÍ DNY.

Jedná se o aktivitu, která by vedla ke zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Tím, že by byla zahrnuta do již běžících podpořených projektů, došlo by k efektivnímu využití významného potenciálu nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Parametry Vzdělávacích dní:

 • celodenní (8 hod) zajištění péče o děti – z toho dopolední vzdělávací část, odpolední část věnovaná volnočasovým aktivitám
 • mohou probíhat samostatně nebo v blocích
 • preferované období realizace – v průběhu letních prázdnin

Organizace mohou v případě potřeby změny v projektu v roce 2020 včetně zahrnutí doporučené aktivity Vzdělávací dny (rozumí se změny rozpočtové i věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být však dodrženy podmínky pro tyto změny, které vyplývají z platné legislativy:

 • změny mohou být pouze takového typu, kdy bude zachován účel poskytnuté dotace uvedený v rozhodnutí, účel dotace je neměnný
 • není možné akceptovat změny, které by byly v rozporu s výzvou pro podávání žádostí
  o poskytnutí dotace na rok 2020 – viz https://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2
 • žádost o změnu rozhodnutí lze podat kdykoliv během realizace projektu, nejpozději do 15. 11. 2020 odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání – viz rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • žádost o změnu rozhodnutí musí obsahovat alespoň identifikaci příjemce, název programu,
  v jehož rámci byla dotace poskytnuta, název projektu, na nějž byla dotace poskytnuta,
  č. Rozhodnutí, o jehož změnu je žádáno, označení náležitosti, jejíž změna je požadována, zdůvodnění požadované změny, datum a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce – viz rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • žádost o změnu týkající se rozpočtové části bude povinně zpracována na přiloženém formuláři Priloha-zadostOzmenuRozpoctu.xlsx 
 • žádost by měla být předložena s dostatečným časovým předstihem, umožní-li to daná situace (týká se zejména aktivity Vzdělávací dny)
 • změny doporučujeme konzultovat s pracovníky oddělení pro mládež a školní tělovýchovy

Konzultace budou v průběhu měsíce května a června poskytovat:

Helena Knappová (věcné záležitosti, aktivity): e-mail: helena.knappova@msmt.cz, tel.: 234 815 346/778 752 733

Darek Vít (rozpočtové záležitosti), e-mail: darek.vit@msmt.cz, tel.: 234 815 264/775 402 052


Naši partneři