Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: aktualizace platné od 1. 1. 2024

Napsal: kancelar | Dne: 23 května, 2024

Kategorie: Novinky

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: aktualizace platné od 1. 1. 2024

https://poradna.crdm.cz/index.php/pracovni-volno-pro-vedouci/pracovni-volno-pro-vedouci-2558?fbclid=IwAR2uomE4wfavv38-Xf2fLdRlsc8SQSzKQxWWm5zQXtI_1T_XGJ660yn8vzw

vzor Žádost o poskytnutí pracovního volna

Žádost o poskytnutí pracovního volna

O co jde?

Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, v kalendářním roce max. 1 týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu. O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Jaká byla dosavadní úprava?

 • V předchozích letech měli zaměstnanci, kteří působili jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři aj. na táborech pro děti a mládež, možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce podle § 203, odst. 2 písm. h) zákoníku práce. Podmínkou poskytnutí tohoto volna byla opět skutečnost, že tomu nebránily vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (v souvislosti s táborem či soustředěním, na které žádal o poskytnutí pracovního volna). Tato úprava nadále platí (nově §203a zákoníku práce).
 • Od roku 2021 za 1 týden ze zmíněného max. třítýdenního pracovního volna v kalendářním roce může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu (náhradu mzdy/platu vyplácí zaměstnavatel, o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ) – viz.  § 203a) zákoníku práce.

Co je nového od 1. ledna 2024:

Kdo má nárok?

Nárok je definován v §203a zákoníku práce takto:

„Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu přísluší zaměstnanci

a) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež a jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní,

b) k činnosti oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež a

c) k obdobným činnostem na sportovních soustředěních dětí a mládeže,

a to v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce.

(2) Pracovní volno zaměstnanci přísluší,

a) nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a

b) zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží; tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o tábory nebo sportovní soustředění pro zdravotně postižené děti a mládež.

(3) Za dobu čerpání pracovního volna přísluší zaměstnanci za podmínek a v rozsahu uvedených v odstavcích 4 a 5 náhrada mzdy nebo platupokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a

b) práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti.

Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat.

….

(7) Za děti a mládež se pro účely tohoto ustanovení považují fyzické osoby mladší než 26 let.“

Nárok na náhradu mzdy nebo platu se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru (nelze využít v případě pracovníků na DPP).

Jak o pracovní volno s náhradou mzdy požádat?

 1. Zaměstnanec podá žádost zaměstnavateli o pracovní volno na tábor či sportovní soustředění.

Žádost nemá předepsanou formu, lze vyjít z následujícího vzoru obsahujícího všechny potřebné náležitosti:(odkaz na formulář – jeho znění navrženo na konci tohoto dokumentu). V žádosti musí být patrné následující skutečnosti:

 • jednoznačná identifikace žadatele,
 • období, na které žádá o pracovní volno,
 • v jakém rozsahu z toho žádá o pracovní volno s náhradou mzdy (platu),
 • potvrzení o splnění zákonných podmínek žádosti:
  • potvrzení, že pořadatelem tábora je ve veřejném rejstříku zapsaná právnická osoba, jejíž podstatnou částí hlavní činnosti je práce s dětmi a mládeží a jež existuje nejméně 5 let,
  • potvrzení statutárního zástupce organizace o tom, že žadatel/ka pracuje dobrovolnicky (bezplatně) celoročně minimálně 1 rok před konáním daného tábora/soustředění v rámci činnosti pořadatele
   s dětmi a mládeží – nutno rozepsat činnost podrobněji,
 • datum podání žádosti, podpis žadatele
 • potvrzení pořadatele, že se žadatel skutečně tábora zúčastnil (po uskutečnění akce).

Podle podmínek zaměstnavatele tuto žádost (a následné potvrzení účasti) zaměstnanec předá na personálním nebo mzdovém oddělení zaměstnavatele, popř. svému nadřízenému.

 1. Zaměstnavatel schválí přidělení žádaného pracovního volna, resp. jeho placené části.

V případě, že zaměstnavatel shledá žádost zaměstnance jako opodstatněnou dle zákoníku práce a že zaměstnavateli nebrání v přidělení pracovního volna vážné provozní důvody, potvrdí zaměstnanci plán pracovního volna.

 1. Zaměstnanec ve smluvené době a rozsahu čerpá pracovní volno.

Po skončení akce si nechá zaměstnanec potvrdit pořadatelem svou účast na akci.

 1. Dohodnutou část z tohoto pracovního volna (max.1 pracovní týden) proplatí zaměstnavatel žadateli v běžném výplatním termínu.

V kalendářním roce přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „roční limit“); tato náhrada se poskytuje od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce. Při změně délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku se počet hodin zbývajících do ročního limitu vyjádří stejným poměrem k nové délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy podle věty první vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů; částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru.

Pro rok 2024 je stanovená částka 243,9 Kč/h.

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu podle jiného právního předpisu; nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený v předchozích odstavcích. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.

 1. Zaměstnavatel po vyplacení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci podá na příslušnou OSSZ žádost o refundaci zákonem nárokovatelné náhrady.

K tiskopisu Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež podle zákona þ. 582/1991 Sb. přiloží doklad o vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci (mzdový list, výplatní pásku, potvrzení o platbě) a o splnění zákonných požadavků ze strany zaměstnance (toto potvrzuje původní žádost zaměstnance a potvrzení účasti od pořadatele).

Zaměstnavatel může OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 6 měsíců od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Další podrobnosti o tom, kde a jak žádat o refundaci, najdou zaměstnavatelé ve sdělení ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy

 1. OSSZ posuzuje splnění podmínek nároku na úhradu náhrady mzdy nebo platu postupem upraveným § 123k a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 2. Shledá-li OSSZ žádost zaměstnavatele úplnou a v souladu se zákonnou úpravou, proplatí zaměstnavateli vyplacenou náhradu mzdy zaměstnance do výše zákonného nároku.

Jen v případě, že při posouzení žádosti zaměstnavatele a souvisejících podkladů OSSZ dospěje k závěru, že poskytnutou náhradu mzdy nebo platu nelze zaměstnavateli uhradit, popř. ji nelze uhradit v požadované výši, obdrží zaměstnavatel o této skutečnosti písemné oznámení. Pokud s takovým vyřízením žádosti nebude zaměstnavatel souhlasit, pak může do 30 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení podat příslušné OSSZ písemnou žádost o vydání rozhodnutí, k čemuž je OSSZ dle zákona povinna.

——————————————————————————————–

https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy?fbclid=IwAR1rLHfBh7x7KXFYlITmAA8r3neXd3-_B4KPNz1oEKxY4XJsbbUcmsOU12w

V souladu s § 203a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) má zaměstnavatel od 1. 1. 2021 nárok na úhradu náhrady mzdy nebo platu (dále jen „náhrada mzdy“) poskytnuté zaměstnanci při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež ze státního rozpočtu.

Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu [§ 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce] přísluší zaměstnanci k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku přísluší zaměstnanci nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (u jednoho zaměstnavatele) a pouze tehdy, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb. průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2020 činí 34 611 Kč.

Při splnění zákonných podmínek má zaměstnavatel nárok na úhradu náhrady mzdy poskytnuté zaměstnanci. Nehradí se náhrada mzdy nad rozsah stanovený zákoníkem práce. V souladu s § 25a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 26a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se v případě, že se uhrazuje zaměstnavateli náhrada mzdy, uhrazuje zaměstnavateli také pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které je zaměstnavatel z tohoto plnění platit (tj. 24,8 % z poskytnuté náhrady mzdy zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru), a také pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen z tohoto plnění platit (9 % z poskytnuté náhrady mzdy zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru).

Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), a to podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba (místní příslušnost OSSZ tak nemusí být shodná s místní příslušností OSSZ při plnění povinností v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatele žádajícího o refundaci náhrady mzdy). Zaměstnavatel může uplatnit nárok na úhradu náhrady mzdy, která byla vyplacena více zaměstnancům, jednou žádostí, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí. Zákoník práce nestanoví pro podání žádosti žádnou lhůtu, v dané souvislosti je třeba aplikovat občanský zákoník, a zaměstnavatel tak může nárok na úhradu náhrad mzdy uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci.

Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ, a to včetně interaktivní podoby. Žádost musí vedle standardních náležitostí podání obsahovat

 • výši náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel poskytl konkrétnímu zaměstnanci (s uvedením identifikačních údajů zaměstnance v rozsahu jméno, příjmení a datum narození) a jejíž úhradu zaměstnavatel žádá;
 • uvedení konkrétních kalendářních dnů, za které byla náhrada mzdy zaměstnanci poskytnuta a
 • uvedení způsobu, kterým má být úhrada provedena (poštovní poukázkou či převodem na bankovní účet a jeho číslo, příp. IBAN).

Zaměstnavatel je povinen k žádosti doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí, tedy že

 • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní, oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora, středního zdravotního pracovníka v táborech pro děti a mládež, anebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže – uvedené lze doložit např. organizátorem (tábora či sportovního soustředění) vystaveným potvrzením;
 • uvolněný zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží – uvedené lze doložit např. potvrzením příslušné instituce [doložení této podmínky se nevyžaduje, jde-li o tábory (nikoli sportovní soustředění) pro zdravotně postižené děti a mládež];
 • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost uvedenou v první odrážce v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a zároveň je práce s dětmi a mládeží hlavní činností této právnické osoby – uvedené lze doložit např. potvrzením organizátora;
 • došlo k faktickému poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci – uvedené lze doložit např. účetními a dalšími doklady k vedení účetnictví (k vedení daňové evidence) včetně účtů a dokladů souvisejících s výplatou mezd a dalších nároků zaměstnanců souvisejících se zaměstnáním.

O žádosti zaměstnavatele bude rozhodnuto ve správním řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoupnm

Related Images:


Naši partneři