Zotavovací akce, Jiná podobná akce pro děti, Ostatní akce pro děti- poradna ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 28 dubna, 2017

Kategorie: Dokumenty Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Zotavovací akce, Jiná podobná akce pro děti, Ostatní akce pro děti- poradna ČRDM

http://poradna.crdm.cz/bleskovky

Zotavovací akce

organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů

(musí být splněny všechny tři podmínky, aby se jednalo o zotavovací akci podle Zákona o veřejném zdraví – ZoVZ)

Pořadatel je povinen (dle zákona):

 • zajistit umístění, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky
 • dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne
 • jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví:
 • termín a místo konání zotavovací akce,
 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

(Jako součást tohoto ohlášení je pořadatel povinen předložit (v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 ZoVZ) protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody.  Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.)

 • zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

Pořadatel může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které:

 • je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 • nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na zotavovací akci musí být:

zdravotník – fyzická osoba zdravotně způsobilá (potvrzení od lékaře) a musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku.

Zdravotník a dozor (vedoucí) musí být zdravotně způsobilí k vykonávání této činnosti (musí mít potvrzení od lékaře).

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na zotavovací akci, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor.

Zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Sekretariát ČRDM

Jiná podobná akce pro děti

organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let, ale na méně než 5 dnů

organizovaný pobyt na 5 a více dnů, ale pro méně než 30 dětí do 15 let

Pořadatel je povinen (dle zákona)

 • zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení
 • zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce
 • účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování – mají potvrzení o zdravotní způsobilosti)

Na této akci není ze zákona povinný zdravotník. Pokud na táboře je, je povinen splňovat podmínky jako při zotavovací akci (viz. zotavovací akce).

Další podmínky, které nejsou v tomto případě zákonem požadované, by měl ale každý pořadatel zvážit, zda jejich splnění, byť mu nejsou uloženy zákonem, není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, za něž na dobu tábora převzal odpovědnost.

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na táboře, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor. 

Zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Sekretariát ČRDM

Ostatní akce pro děti

organizovaný pobyt pro méně než 30 dětí do 15 let na kratší dobu než 5 dnů

Tato akce není upravena Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno. Pořadatel je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte i majetek, který dítě na tábor „přiveze“. Z toho vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí, kterým nebude jakkoliv poškozeno. Pouze při zajištění takových podmínek při pobytu na táboře se totiž pořadatel může ubránit situaci, kdy bude povinen uhradit dítěti škodu, která mu při pobytu na táboře vznikla. Jen v takovém případě může totiž prokázat, že zajistil všechno potřebné proto, aby vzniku škody zabránil, a škoda proto nevznikla jeho vinou.

Z tohoto hlediska lze pořadateli tábora doporučit, aby zákonné povinnosti pořadatele zotavovací akce pro děti vzal jako dobré vodítko pro zajištění bezpečných a kvalitních podmínek pro pobyt dítěte na jeho táboře, kterého se děti nepochybně rády zúčastní a osoby za ně odpovědné se nebudou bát pořadateli tábora dítě svěřit.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Sekretariát ČRDM

Related Images:


Naši partneři